Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
... (33 ,876,509,474) 84 ,33 4,877 (2,298,500,000) 31 2,261,561 (35 ,778,4 13, 036 ) 240 ,30 9,201,178 (249,6 43, 931 ,5 83) 34 4,961,192 (8,989,769,2 13) 3, 131 ,126,9 73 9,870 ,30 6 ,33 7 13, 001, 433 ,31 0 195,449 ,31 9, 236 ... Cộng 03 Hàng tồn kho 13, 001, 433 ,31 0 9,870 ,30 6 ,33 7 30 /09 /2009 31 /12/2008 VND VND 30 ,604,587 20,654,048 1, 535 ,895, 435 1 ,37 1,817,766 1,566,500,022 1 ,39 2,471,814 30 /09 /2009 31 /12/2008 VND - Hàng ... 659,277,580 (26,8 53, 362,758) 12,742,6 83, 905 54, 237 , 936 (39 6,596, 438 ) 8, 238 ,221,508 30 ,666, 433 ,975 (3, 392,169,859) 40,172,621 4,141,845,479 (1 ,32 5 ,32 3,622) (9,517,099,7 93) (161,8 43, 416) 776,2 43, 264 21,228,258,649...
  • 11
  • 185
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
... (277,0 63, 478) 28.227,494, 035 12,6 83, 312.275 8 ,34 1, 232 ,294 8,485,&61,2 23 9,0 63. 412.740 (722,180,446) 9.0 63, 412,~40 (577,551,517) 1,llUi,222,7111 22,491,657,800 1,186 ,39 6,520 (1 73, 729) 27,2 23, 338 ,600 ... 16,4W.080,454 (4,9 53, 8 13, 578) (l.779,m,58D) 8, 238 ,221,508 30 ,5 0-1 ,871,106 27,169,908,OJO (17,785,1 53. 845) (29,608,892,797) (10,197,5 63, 63 I) (10,745,907,867) 11,810,648,185 537 ,570, 233 43, 241, 939 , 039 (12,507.970,499) ... 5,480, 139 ,918 31 112f2009 V]'I;J> VI'W 4S,00'J,0J0 261,174,000 )(1,1(19 /2010 31 fl2l2009 VNll xli If Bio hitm y It" - Bio 13, 708 ,36 5 30 10W2010 VNO - TIli 5.201.599,00 35 0, 730 ,100 lUi", d Mi (3lS,266, 937 )...
  • 13
  • 161
  • 0

Xem thêm