Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
... ty -Cfogt_yTN'HH VAtr tii t6 Vina Vinatrans -CiAqtyTNHH van tni vietNhat -C @ty C6ng ty me LIi cho vay Ctry ry .- mrfi Vi4 Nam - CTCP - CftIg$"T!{HH Vfo tii t6 Vina Vinatrans - 38.787.s63 r-r - ... quan hQ PLii tlu khic - ti6n Iili cho vay - T@ C6ng U Th6p Viet Nam - CTCP ' ,r ia ^ +J.JJJ.JJJ C6ng ty me Plii thu giic cho vay - T619 C6ng ty Th€p ViQt Nam -CTCp C6ng ty me r5.000.000.000 Ptii ... r7.917.700.000 17.947.7W.000 - Ddu tuvdo COng ty li€n kdt - C6ng ty TNHH Van tai Viet NhAr - Cdng tyTNHH Nissin Logistics 28.576.912.710 - - CdngtyTNHHAgility - COngtyTNHHHuyndai lt.727.226.325...
  • 32
  • 36
  • 1

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... ns?i] Jl rhrng l2 nam 2015 (ri6n rhco) (d) COng ty con, c6ng ty li6n k6t 'Iai ngdy 31 theng I2 n5m 2015 vi v?i c6ng ty MAu 805/TCTD tBan honh theo |hinr tu \; a0 )014 n-^HNN nqq 3l thoax I2 hdn ... ty I-NHH M6t thenh vi6n Cho thue Tai chinh Ngan hdng A Chau t'ACBL) kho6n li Cho thu6 tei chinh 06/CP-NHNN TNHH Mot thinh vi6n Quen 4llUtsCK-GP 3o/GPDC-UBCK Quy ACB ("ACBC") (*) COng ty li (-) ... hang tin 'l ir ngdy Nh6m - No Nh6m - Nq Nh6m - No Nh6m - Nq Nh6m - NO dung C dung D du tiCu chuin can chri du6itiCu chuan i nghi ngd c6 khe nnng mat v6n I Ging I narn 2015, Ngan harlg ilunc y6u...
  • 107
  • 86
  • 0

Xem thêm