Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải vietraco

thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty cổ phần thiết bị giao thông vận tải vietraco
... 2: Thực trạng hoạt động Marketing Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco giai đoạn 2009-2012 - Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Công ty Cổ phần Thiết ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO I.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco I.1.1 Thông tin chung công ty • Tên công ty tiếng ... gian thực tập Công ty Cổ phần thiết bị giao thông vận tải Vietraco em nhận thấy nhìn chung hoạt động Marketing công ty có nhiều khuyết điểm Do em chọn đề tài Thực trạng giải pháp hoàn thiện hoạt...
 • 64
 • 335
 • 2

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco
... công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco - Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco giai đoạn 2009-2012 - Chương 3: Phương hướng giải ... K41 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO I.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIETRACO GIAI ĐOẠN 2009-2012 2.1 Kết kinh doanh công ty Cổ phần Thiết bị Giao thông Vận tải Vietraco giai đoạn 2009–6...
 • 58
 • 275
 • 1

Kế toán chi phí xây dựng công trình cải tạo đường Huyện đợt 1 tại công ty cổ phần Xây Dựng Giao Thông Vận tải số 1

Kế toán chi phí xây dựng công trình cải tạo đường Huyện đợt 1 tại công ty cổ phần Xây Dựng Giao Thông Vận tải số 1
... PHÍ XÂY DỰNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 2 .1. 1 Tổng quan chi phí xây dựng công trình công ty CP xây dựng giao thông vận tải số 2 .1. 1 .1 Tổng quan Công ty CP Xây dựng giao thông ... CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO ĐƯỜNG HUYỆN ĐỢT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 3 .1. 1 Các kết đạt * Tổ chức máy kế toán Công ty có máy kế toán tổ chức theo mô hình kế toán ... trạng kế toán CPXD công trình xây dựng công trình cải tạo đường huyện công ty CP Xây dựng giao thông vận tải số Chương III: Các kết luận đề xuất kế toán CPXD công trình công ty CP Xây dựng giao thông...
 • 54
 • 165
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... TNDN 2. 367 .22 5. 325 2. 220 .840 .28 5 2. 481. 029 .3 02 2 .27 9.065. 520 LN phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông 2. 367 .22 5. 325 2. 220 .840 .28 5 2. 481. 029 .3 02 2 .27 9.065. 520 2. 700.000 877 1 .20 0.000 1.851 2. 700.000 ... với Báo cáo tài chính) Trang 15 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Báo cáo tài - Công ty mẹ Cho kỳ tài quý năm 20 15 Thuyết minh báo cáo tài - Công ty mẹ ... 2. 099.556.881 2. 268.974.6 82 Trang 14 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Báo cáo tài - Công ty mẹ Cho kỳ tài quý năm 20 15 Thuyết minh báo cáo tài - Công ty mẹ (Các...
 • 21
 • 95
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... thành Báo cáo tài - - Trang: Tổng cộng tài sản 270 91.958.690.7 23 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM 70 .39 7.986.212 BáO CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm ... chớnh 1-2 5-2 5 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2015 bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 TàI SảN ... GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2015 Báo cáo kết kinh doanh Quý năm 2015 Mẫu số B 02-DN (Ban hành theo Thông t số 200/2014/TT-BTC...
 • 27
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... thành Báo cáo tài Trang: CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2 016 Báo cáo kết kinh doanh Quý năm 2 016 Mẫu số B 02-DN ... doanh 30 1, 424 ,11 4 ,15 6 253, 310 ,532 1, 424 ,11 4 ,15 6 253, 310 ,532 11 Thu nhập khác 31 31 245,454,545 12 Chi phí khác 32 32 11 3,389,0 91 1 01, 530,699 11 3,389,0 91 1 01, 530,699 13 Lợi nhuận khác 40 13 2,065,454 ... CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2 016 BáO CáO LƯU CHUYểN TIềN Tệ Quý năm 2 016 - Mó s Ly k t u nm n cui quý ny nm trc VND 01 1,556 ,17 9, 610 15 1,779,833...
 • 28
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... Báo cáo tài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI ... tiền Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp ... thuế: Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ báo cáo quý năm 20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp...
 • 19
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... nghiệp 2. 243.5 42. 0 12 2 .22 0.840 .28 5 2. 356. 522 .461 2. 279.065. 520 2. 243.5 42. 0 12 2 .22 0.840 .28 5 2. 356. 522 .461 2. 279.065. 520 2. 700.000 1 .20 0.000 2. 700.000 1 .20 0.000 831 1.851 873 1.899 LN phân bổ cho cổ ... thuê tài 22 4 - - - Nguyên giá 22 5 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế 22 6 - - Tài sản cố định vô hình 22 7 11 25 7.858.003 25 8.395.431 26 1. 620 .000 26 1. 620 .000 - Nguyên giá 22 8 - Giá trị hao mòn luỹ kế 22 9 ... hành 761 .25 6.3 12 864.861.8 42 799 .23 2.168 8 82. 666.396 2. 243.5 42. 0 12 2 .22 0.840 .28 5 2. 356. 522 .461 2. 279.065. 520 Lợi nhuận sau thuế TNDN 3.004.798. 324 Lũy lế đến 30/06 /20 15 VND - - 26 6 .21 9.168 - 3.155.754. 629 ...
 • 23
 • 90
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... phận hợp thành Báo cáo tài Trang: CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2015 Báo cáo kết kinh doanh hợp Mẫu ... nht -2 - 25 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2015 bảng cân đối kế toán HợP NHấT Tại ngày 30 tháng 09 năm ... 94.8 23. 599.252 CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM 70.8 23. 5 83. 230 BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2015 bảng cân đối kế toán HợP NHấT (tiếp theo)...
 • 27
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... nht - 24 BáO CáO TàI CHíNH HợP NHấT CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2 016 bảng cân đối kế toán HợP NHấT Tại ngày 31 tháng năm 2 016 ... phận hợp thành Báo cáo tài Trang CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM BáO CáO TàI CHíNH Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2 016 BáO CáO LƯU CHUYểN TIềN Tệ HợP NHấT Mẫu ... CáO TàI CHíNH HợP NHấT CÔNG TY CP CÔNG TRìNH GTVT QUảNG NAM Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, Quảng Nam Cho kỳ báo cáo Quý năm 2 016 bảng cân đối kế toán HợP NHấT (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng năm 2 016 ...
 • 27
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... 831.064. 522 2. 011. 824 .973 23 .500.000 1.505.0 32. 424 1.844.078. 724 24 5.570.8 42 4 .28 5.714 24 1 .28 5. 128 2. 085.363.8 52 521 .340.963 1.564. 022 .889 1.303,4 23 .500.000 2. 035. 324 .973 508.831 .24 3 1. 526 .493.730 ... tr ng -2 - K báo cáo Q2 /20 09 15.554.775.606 16.6 42. 509.849 15.554.775.606 12. 923 . 327 .746 2. 631.447.860 21 2.648.504 1 .20 6.869 16.6 42. 509.849 13.637.106.974 3.005.4 02. 875 347.4 32. 399 3. 724 . 126 831.064. 522 ... 521 .340.963 1.564. 022 .889 1.303,4 23 .500.000 2. 035. 324 .973 508.831 .24 3 1. 526 .493.730 1 .27 2,1 Lu k Tam k , ngày 17 tháng n m 20 09 T ng giám đ c ...
 • 2
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... Anh -2 - K báo cáo Q3 /2009 14. 939 .918.592 462.708.920 14.477.209.672 13. 0 53. 551.104 1.4 23. 658.568 200.544.008 31 .700. 832 31 .582.428.441 462.708.920 31 .119.719.521 26.690.658.078 4.429.061.4 43 547.976.407 ... 547.976.407 35 .424.958 859.5 13. 170 732 .988.574 602.516.414 1.650 602.514.764 1 .33 5.5 03. 338 77 .31 0.796 1.258.192.542 1.048,49 2 .36 4.545.594 2.577.067.298 848.087.256 4.287 .36 4 8 43. 799.892 3. 420.867.190 ... 2.577.067.298 848.087.256 4.287 .36 4 8 43. 799.892 3. 420.867.190 598.651.759 2.822.215. 431 2 .35 1,85 Lu k Tam k , ngày 17 tháng 10 n m 2009 T ng giám đ c Tr n M ng Nhung ...
 • 2
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... ng báo cáo tài quý Công ty CP công trình GTVT Qu ng Nam xin gi i trình v vi c k t qu kinh doanh quý n m 2009 t ng l n h n n m ph n tr m (5%) so v i quý n m 2009 nh sau: T i th i m quý n m 2009 ... t đ c là: 2 .48 4. 941 .726 đ t ng 1.226. 746 .1 84 đ so v i quý V y, Công ty CP công trình GTVT Qu ng Nam làm v n b n gi i trình s bi n đ ng b t th ng KQKD gi a BCTC hai k báo cáo đ S giao d ch ch ... Nguy n Tu n Anh -2 - K báo cáo Q4 /2009 39.707 .47 3.322 109 .41 2.727 39.598.060.595 36.023.962.762 3.5 74. 097.833 505.039.082 1.375.000 1. 141 .797.873 2.935.9 64. 042 140 .777.697 11.565. 542 129.212.155...
 • 4
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... 10.526 .35 1.8 13 2.611 .31 0.705 16.521.2 13. 467 (1 23. 374.960) 23. 997 .33 8 .31 0 23. 997 .33 8 .31 0 23. 202 .32 3.607 14.555.781.126 881.606.762 7.888 .31 0.679 (1 23. 374.960) 13. 922.015. 939 13. 922.015. 939 4.667 .38 1.249 ... cáo tài • B ng cân đ i k toán • Báo cáo k t qu kinh doanh • Báo cáo l u chuy n ti n t • Thuy t minh Báo cáo tài 1-2 - 15 CÔNG TY C PH N CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG V N T I QU NG NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... 124.245.000 23. 997 .33 8 .31 0 Tài s n ng n h n khác Trang CÔNG TY C PH N CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG V N T I QU NG NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH S 10 Nguy n Du, Thành ph Tam K , T nh Qu ng Nam Cho k báo cáo quý n m 2010...
 • 18
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam
... 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 25 8 25 9 26 0 26 1 26 8 27 0 10 11 30/06 /20 14 VND 31/ 12/ 2013 VND 58.156.604.053 2. 278.794.5 72 2 .27 8.794.5 72 51.756.494. 823 52. 153.983.354 169.159.941 3.868.683. 928 ... Lãi cổ phiếu Quý năm 20 14 VND Quý năm 20 13 VND Lũy 30/06 /20 14 VND Lũy 30/06 /20 13 VND 2. 220 .840 .28 5 22 8 .28 6.579 2. 279.065. 520 28 3.897. 027 2. 220 .840 .28 5 1 .20 0.000 1.851 22 8 .28 6.579 1 .20 0.000 190 2. 279.065. 520 ... thành Báo cáo tài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Cho kỳ báo cáo quý năm 20 14 Mẫu số B 0 2- DN (Ban...
 • 19
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp xây lắp 12 công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huếquy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ tân cảng pdfmột số giả pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huếcông ty cổ phần xây lắp giao thông công chính hà nộicông ty cổ phần đại lý giao nhận vận tảicông ty cp công trình giao thông vận tải quảng namkế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng giao thông quảng namcông ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ tân cảngcông ty công trình giao thông vận tải đồng naicông ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải safithực trang công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng giao thông i thái nguyênkhái quát về công ty cổ phần dịch vụ giao nhận vận tải con ong chi nhánh hà nội2 2 kết quả kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ giao nhận vận tải con ong chi nhánh hà nộithực trạng công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huếmột số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên huếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học