Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... s6 L22IXLDK-HDQT ngity 2410212011cua HQi d6ng quAn tri T6ng C6ng ty C6 phAn Xdy lap DAu ViCt Nam - Bo Mqc h, Kho6n 1, DiAu 1; - Sua d6i tr,ft;c e Khoin Ei€u 11; - 86 Kho6n 3, DiAu 20; - Sria d6i ... d6i Khoin 1, KhoAn EiAu 21; - Sua dOi fnoan 2Di€u24; - Sira dOi fhoan Didu 46; C:ic v6n AG Uy quyiin khfc: Uy quyOn cho HQi d6ng QuAn tri C6ng ty C6 phAn KOt cdu Kim loai vd Lhp m|y DAu hodn ... hQi d6ng c6 d6ng bi6u quytlt th6ng qua Noi nhfn: - UBCK, 56 GDCK, TTLK @e b/c) HDQT, BKS, Ban TGD c6ng ty; Quy CA dAng Luu W (o"Ycoxe fr 3/ , ct-.ru{Y * lxrr cAU xlril Loal i\ uo iie@U/i w#ry...
 • 4
 • 31
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... - Chir tich HDQT - Ph6 Chu tich HDQT - uV HDQT - Gi6m - W HDQT d6c - Trudng Ban - Thdnh vi6n - Thdnh vi6n - Thdnh viOn - UV HDQT - Ph6 Gi6m d6c - Thdnh vi6n - Truong Phong TCNS - Thdnh vi6n - ... thuc hi€n Noi nlrQn: - UBCK, 56'GDCK, TTLK (dC bic); - HDQT, BKS, Ban GD cdng ty; -^ ^^ dong - Quy, Co (CBTT qua webside); - LUUVT,HEQT xrr c[u xrn;-of l vA LAPfiAY; 3D;E.-e9 Qf Vt'n Qn*W 'R \d' ... phAn KOt c6u Kim loai vi Lirp mity Diu - Tru sd : 56 02 Nguy6n Hiru C6nh - Phudng Thdng Xh6t - Thdnh phd / Vfrng Tdu - Dien thoai (8 4-6 4) 3848229 Fax: (8 4-6 4) 3848404 - Hoat dgng theo Gi6y chirng...
 • 6
 • 40
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 15-11-2010 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 15-11-2010 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... ty - Ong p6 van Quang ldm thdnh vi6n HEQT vd gift chric chri tich HDer - COng ty thay 6ng Th6i Dodn Thuy6t - Ong Th6i Dodn Thuytit gifi chric thdnh vion HDer ki€m ph6 T6ng t16c gi6m PVC-MS - ... 2005; - Di0u lQ td chric vd ho4t dQng C6ng ty c6 phAn fOt cAu kim lo4i vd Ldp m6y DAu da dusc D4i hQi co d6ng C6ng ty c6 phAn rct c6u kim lo4i vd Ldp miy DAu th6ng qua ngiy 02 thang 12 ndm 2009; - ... TONG CONG TY co PHAN xAy r.Ap oAu rui vlBr Nevr coNc ry co pnAx xEr cAu KrM LoAr c lAr uAy nAu xni s6122 arQ - KCKL - DHECD ceNG noa xA Her cHU Ncnia vrET NAM DQc l$p - Tr; - H4nh phric Vilng...
 • 7
 • 23
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... 120INQ-KCKL-UHDCD 27/4/2016 eua DHf)CD thuOng nien nam 2016 eua Cong ty C6 phfrn K€t e~u Kim lo~i va Litp may Dfrukhi; Can eu Bien bfm h9P 1115/2016 eua H(>id6ng qmin tri Cong ty C6 phfrn K€t e~u kim ... 916/QU-XLDK 0411112009 cua Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty C6 phan Xay litp Dfru Viet Nam vS viec phe duyet phirong an chuyen d6i Cong ty TNHH Mot vien K~t e~u Kim loai va Litp may D~u Cong ty C6 ... TONGCONGTY xAY LAp DAu KHI VI~T NAM CONG TY PHAN KET cAu KIM LO~I VA LAp MAy DAu KHI CO PHAN co S6:/1LJf CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - TV - H~Dh phuc ndm 2016...
 • 2
 • 91
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-3-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-3-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... TM/HQI EONG QUAN TRI zr!91Qv\ UTICH N //t"/./-A.tr TV \-^ - TOng Cty PVC, Ban K/s (OC B/c); - TTLK, UBCKNN, HoSE (De g/c); - Luu VT, HDQT dl @l- * t-ol xEr ciu.xtt* IKE' r vi rir MAY R\ Dd VIn...
 • 2
 • 34
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 5-9-2011 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... ti6n hdnh theo dring c6c quy dinh cira Ph6p luat hiQn hdnh' oONc euAN rRI Ncri nhin: - Nha Di€u 3; -BanKS au** - Lunr: VT, HEQT cd psAu xflr ciu xrnc i vA rAP ffi r'r.q oAu xt"ti o6 vln Quang ... quy6t nhy co hiQu lgc kd tu ngdy ky C6c Thanh vi0n HEQT, Ban Gi6m d6c, $ng Ch6nh Vdn phdng C6ng ty, c6c Trudng phong, ban chric n[ng, c6c Chi nh6nh/ don vitryc thuQc c6 tr6ch nhiqm thUc hiQn Quy6t...
 • 2
 • 36
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13-11-2010 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13-11-2010 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... gOpiy''f.il - - ,:49 hi6u quA vdo hoat r1Qng sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty -A !, - -. t , ,\lV ^ -l Giao 6ng T6ng gi6m d6c lua chon d6i tac chi6n lugc trinh HDQT xem xdt, quy& dinh tr6n co sd ng,tycn ... dirng c6c quy dinh cria Phrip luQt hi6n hdnh Noi nhdn: - Nhu di6u - Luu VT, HEQT QUAN TR I f*i 'O)/ * lxi {,i??,ififrT -ti ol Lr{p f;;: a-\ \(,\ nAu xri Vc\ vA Vin Quang ... Giao vd Uy quy0n cho T6ng gi6m d6c C6ng ty thgc hiQn cric nQi dung ti6p theo v6i c6ng ty Tu v6n, Uy ban chung khoan Nha nuoc, Trung T6m luu ky chring -kho6n ViQt Nam vd So.giao dich Chring kho6n...
 • 2
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... LP l'S98-LSZ-LtZ 166.9,6*S9917ZZ 1Z 9Z IL•E00-Zt l•S LLV178 l'OcE*81 ZZ a EV01799'89E-L8 1117.017E- L0 8-9 6 1817 6CI 9176.PL St° '80L C66 176 SLE16t1•096•E9 6ZZ E81 9SE'SS OC 006'SSVOLO-101 S6CL09'ZS8'06 ... 2uv4 uap g -gum; IR quiwradnyi opj S 9- SS-L6Z-17 000-S60'1780'S S LSZ'OSE7ZYL I 000'000'000'59 Of 6L0'0£0'L£97Z 66Z*178S'81,VLS 17E EE 1£ (IIEE'9Z9'SZS'6) (ILL'9EL'8176.659) LEt9E 8-8 9 6-5 517 000'066'6 ... Lt1.168781.6 SI 171 OEZ 6ZZ 8ZZ EZZ (Z86-E f8-Z18'Efr (0811 1'006'10D 17ZZ 8g9'6S6'g7g*SE E7E-E£9.687'5E SZZ 089'155'1 ES-Efr 019 619611'6E 9ZE (ZZO-ZZCSOO (ZZE'917C019 1-) tOVS8V6Z6'6I SZ6'00 £SS'L I...
 • 77
 • 106
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty cổ phần kết cấu kim loại lắp máy dầu khí

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí
... giá nhân tố ảnh hƣởng đến gắn ngƣời lao động Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại Lắp Máy Dầu Khí Đề g iải pháp nâng cao gắn ngƣời lao động Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại Lắp Máy Dầu Khí ... ngƣời lao động Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại Lắp Máy Dầu Khí Nghiên cứu góp phần tìm mối quan hệ nhân tố đến gắn ngƣời lao động Công ty PVC-MS mức độ tác động nhân tố đến gắn ngƣời lao động ... SỰ GẮN BÓ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại Lắp Máy Dầu Khí 2.1.1 Giới thiêu về PVC-MS ̣ Công ty Cổ...
 • 129
 • 194
 • 4

Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần kết cấu kim loại lắp máy dầu khí Luận văn ThS. Kinh doanh

Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí Luận văn ThS. Kinh doanh
... phân tích tài Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại lắp máy Dầu khí Câu hỏi nghiên cứu - Cơ sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp gì? - Thực trạng phân tích tài Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy ... CHƢƠNG 3: THƢ̣C TRẠNG PHÂN TÍCH TAI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ 45 3.1 Tổ ng quan về Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí PVC - MS ... HỌC KINH TẾ o0o - BÙI HOÀNG GIANG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH...
 • 121
 • 219
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
... cuối kỳ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam MEPCOM Offshore and Marine PTE LTD Đỗ Văn Quang 058C616626 Chủ tịch HĐQT 50.97% 6,000,000 10.00% 7,210 0.01% - 0.00% Khương Thị Huệ - 0.00% Hồ ... Thị Huệ - 0.00% Hồ Thị Nhung - 0.00% Đỗ Văn Minh - 0.00% Đỗ Trung Quân - 0.00% Đỗ Thị Hường - 0.00% Đỗ Gia Lai - 0.00% Đỗ Văn Lịch - 0.00% Đỗ Hữu Thiện - 0.00% - 0.00% - 0.00% 006C042536 Đỗ Hữu ... 9,000 - 0.00% Nguyễn Thị Thành - 0.00% Thái Phương Thanh - 0.00% Thái Phương Dung - 0.00% Thái Thị Nguyệt - 0.00% Thái Doãn Minh - 0.00% Thái Doãn Quang - 0.00% Thái Doãn Bình - 0.00% - 0.00%...
 • 16
 • 102
 • 0

Xem thêm