Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20-01-2011 - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam

hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam
... hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng TCT tài cổ phần Dầu khí Việt Nam chương 40 Chương HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VN 2008-2010 2.1 Tổng ... hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam 3 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH ... Những vấn đề chung rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cơng ty tài Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2008-2010...
 • 119
 • 189
 • 0

Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn huy động tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn huy động tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
... Khái quát v Công ty tài 1.1.1 Khái ni m Công ty tài Công ty tài lo i hình t ch c tín d ng phi ngân hàng d i hình th c: Công ty tài nhà n c thành l p c, Công ty tài c ph n, Công ty tài tr c thu ... NG TY TÀI CHÍNH C PH N D U KHÍ VI T NAM 2.1 Khái quát ho t ng c a T ng công ty Tài C Ph n D u Khí Vi t Nam 2.1.1 Gi i thi u khái quát v T ng công ty Tài C ph n D u Khí Vi t Nam T ng công ty Tài ... ngu n v n huy ng t i Công ty Tài 1.1 Khái quát v Công ty tài 1.1.1 Khái ni m công ty tài 1.1.2 Các lo i hình công ty tài 1.1.2.1 Công ty tài bán l...
 • 94
 • 165
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam PVFC

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam  PVFC
... I: Tổng quan hoạt động quản trị rủi ro tín dụng mô hình công ty tài Chương II: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) Chương III: Giải pháp ... rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Công ty tài chính; - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt ... với rủi ro cấp tín dụng KH xấu, dẫn đến nguy gia tăng rủi ro CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Tổng công ty tài...
 • 96
 • 83
 • 0

Quản trị Công ty tại Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Quản trị Công ty tại Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
... nguyên tắc quản trị công ty Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam trình bày Chương 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN ... Thực trạng quản trị công ty Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị công ty Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG ... hiệu quản trị công ty Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung quản trị công ty áp dụng Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam...
 • 94
 • 293
 • 3

Quản trị công ty tại Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Quản trị công ty tại Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
... tắc quản trị công ty OECD Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆTNAM 2.1 Tổng quan giới thiệu Tổng Công ... trạng quản trị công ty Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam Chƣơng 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị công ty Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam CHƢƠNG ... hiệu quản trị công ty Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung quản trị công ty áp dụng Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam...
 • 20
 • 163
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM
... dụng đầu Trung tâm đào tạo 2.2 Hoạt động đầu chứng khoán PVFC 2.2.1 Tổng quan hoạt động đầu chứng khoán 2.2.1.1 Giai đoạn từ năm 2001-2004 Hoạt động đầu nói chung hoạt động đầu chứng ... trương Công ty Tài Dầu khí Tổng công ty Dầu khí Việt nam tổ chức trọng thể Hà Nội đánh dấu hội nhập thức Công ty vào cộng đồng đơn vị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, vào cộng đồng định chế tài nước ... VNĐ Thực chủ trương xây dựng Tổng công ty Dầu khí Việt nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, Quyết định số 04/2000/QĐ - VPCP, Chính phủ cho phép Tổng công ty Dầu khí Việt nam thành lập Công ty Tài Dầu...
 • 18
 • 235
 • 0

nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam

nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam
... ro tín dụng Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ ... TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1.1 Sự đời phát triển Tổng Công ty Tài ... TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 28 2.1 TỔng quan vỀ TỔng Công ty Tài CỔ phẦn DẦu khí ViỆt Nam .28 2.1.1 Sự đời phát triển Tổng Công ty Tài...
 • 95
 • 173
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam tt

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam tt
... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM ……………………………………………………… 34 2.1 Tổng quan Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam 34 2.1.1 Lịch sử ... ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM ……………………………………… 69 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng PVFC thời gian tới 69 3.1.1 Tình hình thị trường tài Việt Nam ... 1.1.2 Hoạt động Công ty tài chính ……………………………… 1.1.3 Hoạt động tín dụng Công ty tài chính …………………… 1.2 Rủi ro tín dụng Công ty tài chính ……………………… 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ……………………………………...
 • 5
 • 242
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam
... động quản trị rủi ro tín dụng Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam CHƯƠNG TỔNG ... với rủi ro cấp tín dụng KH xấu, dẫn đến nguy gia tăng rủi ro 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Tổng công ty ... 18 PVFC Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam 19 PVN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam i 20 QTRR Quản trị rủi ro 21 QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 22 TCKT Tổ chức kinh tế 23 TCT Tổng công ty 24 TCTD...
 • 100
 • 327
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam
... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 Khái quát Tổng Công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng Công ty tài cổ ... Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam thực biện pháp quản trị rủi ro tín dụng? - Kết đạt Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam? - Kiến nghị để tăng cường công tác quản trị RRTD Tổng công ... RRTD……………………………………………………… 23 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM ……………………… 37 2.1 Khái quát Tổng Công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam 37 2.1.1 Quá trình...
 • 132
 • 162
 • 0

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFC).PDF

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFC).PDF
... h công tác ii Lu Nam LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÔNG TY TÀI CHÍNH 1.1 R I RO TÍN D NG T I CÔNG TY TÀI CHÍNH 1.1.1 Tín d ng t i Công ty tài Công ty tài m t t ch c tín d t i Vi t Nam ... TR R I RO TÍN D NG T I CÔNG TY TÀI CHÍNH 1.1 R I RO TÍN D NG T I CÔNG TY TÀI CHÍNH 1.1.1 Tín d ng t i Công ty tài 1.1.2 Khái ni m r i ro tín d ng t i Công ty tài ... ro tín d ng t i công ty tài có th hi u kh xu t) khách hàng vay không th c hi gây t n th t i v i công ty tài chính, iv 1.1.3 m c a r i ro tín d ng R i ro tín d ng mang tính gián ti p: r i ro tín...
 • 122
 • 168
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam

Quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam
... hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam References ... đề rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, rút số học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng điển hình - Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Tổng Công ... QTRRTD Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) có nhiều điểm khác biệt Do đó, lựa chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng PVFC” nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Công...
 • 4
 • 152
 • 1

Quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam

Quản trị rủi ro tín dụng tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam
... Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam thực biện pháp quản trị rủi ro tín dụng? - Kết đạt Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam? - Kiến nghị để tăng cường công tác quản trị RRTD Tổng công ... nghiên cứu: * Đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng * Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam thời gian từ 2009 đến 2012 * Đề ... động tín dụng rủi ro tín dụng PVFC Bên cạnh đó, dựa quy trình tín dụng, phương pháp xếp hạng tín dụng cách tiếp cận chung quản trị rủi ro tín dụng PVFC thực để hiểu vấn đề quản trị rủi ro tín dụng...
 • 9
 • 118
 • 3

Quản trị công ty tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam luận văn ths luật

Quản trị công ty tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam luận văn ths luật
... Dầu Khí Việt Nam trình bày Chương 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT ... giá thực trạng quản trị công ty Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam; - Căn vào sở lý luận kết phân tích thực trạng quản trị công ty Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam để đề xuất ... hiệu quản trị công ty Tổng Công ty Cổ phần Tài Dầu khí Việt Nam Ý nghĩa luận văn - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn quản trị công ty Tổng Công ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Là sở quan trọng...
 • 95
 • 247
 • 0

Nâng cao hiệu quả huy động vốn của tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Nâng cao hiệu quả huy động vốn của tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf
... đoàn kinh doanh 16 1.3 HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÓN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀ I CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN KIN H DOANH 21 1.3.1 Huy động vốn Tổng công ty tài 21 1.3.2 Hiệu huy động vổn Tổng công ... nhà quản Công ty sở luận thực tiễn khoa học, xác đáng để giải vấn đề cấp thiết huy động vốn Tổng công ty tài cổ phần Dầu khí Việt Nam trăn trờ CHƯƠNG C SỞ LÝ LUẬN VÈ VỐN KINH DOANH, HIỆU ... Hoạt động huy động vốn Tổng công ty Tài chỉnh Xuất phát từ đặc điểm đặc thù Tổng công ty tài TĐKD mà hoạt động huy động vốn Tổng công ty Tài tập đoàn vừa mang tính chất chung Tổng công ty Tài chính, ...
 • 102
 • 78
 • 0

Xem thêm