Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (đã kiểm toán) - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Xem thêm