Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu DNA

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư DNA
... 1 52 154 158 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 24 0 25 0 25 1 25 8 25 9 26 0 26 1 27 0 Thuyết minh V.1 V.3 V.4 V.5 V.8 V.10 V.13 V.14 30/6 /20 12 đ 01/01 /20 12 đ 38.535.563.118 68.595.453.788 138.5 52. 993 ... 101.059.495 .25 4 Quý II năm 20 12 đ 20 8.7 32. 873 Quý II năm 20 11 đ 29 6.617.7 12 tháng đầu năm 20 12 đ 21 0.037 .26 2 tháng đầu năm 20 11 đ 390.789.151 507.000 71.431.187 15. 029 .22 0 2. 266.560.159 20 9 .23 9.873 368.048.899 ... giảm giá đầu vào Công ty sau: 30/6 /20 12 đ 01/01 /20 12 đ 20 9.405.881 Công ty Cổ phần xuất Nam Á Hamico 851. 823 .9 42 Cộng 1.061 .22 9. 823 Công ty Công ty TNHH Linh Sa Hamico Tổng Công ty thực chuyển...
  • 22
  • 37
  • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu Alphanam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... 328 .904.634.837 335. 827 .24 4.467 328 .904.634.837 335. 827 .24 4.467 18 .20 2.990.480 19.435.t47.3 92 18 .20 2.990.480 19.435.r47.3 92 731.108.097 .24 2 933.4 42. 429 . 024 731.108.097 .24 2 933.4 42. 429 . 024 ,G r.rnit 04 ... 3.72t. 629 .583 4.798.ss4. 322 (1.406.0s2.909) 4.798.554. 322 (1.076. 924 .739) 149.939.643.656 t50. 026 .4 12. 785 22 8 150.557.461.504 150.7 50. 729 .985 22 9 (617.817.848) ( 724 .s 17 .20 0) tlr) ?\ 22 6 22 7 v.09 36.445.3t0.994 ... 29 .163.000.000 8. 427 .696.960 3.039.999.994 22 .27 0.000.000 2. 0 72. 249.1s7 2. 0 72. 249.157 1.989.349.157 1.989.349.157 41.113.114.344 35. 727 .046.111 Tir 01/01 /20 13 ddn30t6l2013 Tir0ll0ll20 12 18. 026 .488.786 20 .713.989.1s4...
  • 43
  • 68
  • 0

Xem thêm