Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
... thue) LQ·j nhuan nam 2015 lal (4= 1-2 -3 ) 4.657.768.147 16.000.000.000 4.657.768.147 67.839.826.645 - Ty l~ chia c6 nrc nam 2015: 6% - K~ hoach phan phoi loi nhuan va chi tra c6 tire nam 2016: + Trich ... quy mo von cua Cong ty voi ten goi du kien la Cong ty TNHH MTV Bao hiem BIDV va cac cong ty con, cong ty lien k~t phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty; - Chu dong quyet dinh, ... Phe duyet chuyen dAi TAng Cong ty Bao hi~m BIDV hi~n theo mf hinh Cong ty me - con: 7.1 Phe duyet viec chuyen d6i T6ng Cong ty Bao hiem BIDV hien mo hinh Cong ty my - Chi ti~t nlnr tai To trinh...
 • 11
 • 43
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP
... n6m 2016 th6ng Noi nhpn: - Quy c0 d6ng; - HDQT, BKS PISICO; - Ban diAu hanh TCTy; - C6c phdng NV TCTy; - Luu VT w /s, cit r6Nc c0Nc rY PISrco siNH DINH pnAN sot" 2- I BB-DHDCD c0Nc ry cO ceNG noA ... cri Ei6u le hien hanh cria T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP; Cin cir Bi6n b6n cuQc hgp DFDCD thudrng ni6n n6m 2016 cira T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP ngdy 201412016 QUnrr NGH!: 1/ Th6ng ... th6ng qua vdi t6ng sd phitiu bi6u quytit t}O% DHDCD TCTy PISICO - Cdng ty CP nhft tri giao cho: - HDQT C6ng ty chi d4o, tO chric thpc hi-6n- c6 hiQu qui nghi quy6t vi c6c nQi dung dd tlugc EHECD...
 • 6
 • 38
 • 0

Đánh giá thực tế hoạt động tái bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Đánh giá thực tế hoạt động tái bảo hiểm thiết bị điện tử ở Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
... lớn khả tài + công ty nhợng có điều kiện lại khối lợng kim ngạch bảo hiểm lớn có doanh thu phí lớn không cần phải tái bảo hiểm + công ty nhợng phải tái đơn vị rủi ro có giá trị bảo hiểm vợt khả ... đợc bảo hiểm đặc trng phơng pháp tái BH công ty nhợng ấn định mức lại, số dôi tái u nhợc điểm phơng pháp là: u điểm: + công ty nhợng đảm bảo đợc cân kinh doanh nhận bảo hiểm cho rủi ro có giá trị ... gọi phần giữ lại) Phần giữ lại đợc ấn định sau công ty nhợng xem xét phí bảo hiểm, hoa hông bảo hiểm chi phí hàng năm nh kinh nghiệm tổn thất loại nghiệp vụ cần tái thờng đợc diễn tả dới tỷ lệ phần...
 • 74
 • 243
 • 0

Thực trạng công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI giai đoạn 2007-2010

Thực trạng công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI giai đoạn 2007-2010
... VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường biển chở ... định bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường biển PTI giai đoạn 2007-2010 45 2.2.1 Công tác giám định bảo hiểm hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường biển PTI giai đoạn 2007-2010 ... giám định bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường biển PTI giai đoạn 2007-2010 2.2.1 Công tác giám định bảo hiểm hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường biển PTI giai đoạn 2007-2010...
 • 82
 • 458
 • 4

tình hình hoạt động, mục tiêu , phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

tình hình hoạt động, mục tiêu , phương hướng kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
... năm Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh; 10 năm Bảo hiểm trộm cắp, bảo hiểm tiền… 10 năm Nhóm bảo hiểm kỹ thuật Bảo hiểm thiết bị điện t , 10 năm Bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm lắp đặt, 10 năm Bảo hiểm ... hết Công ty cổ phần bảo hiểm Việt Nam nay, hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện chịu ảnh hưởng văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm, đầu tư vốn hoạt động Công ty Cổ phần, chứng khoán thị trường ... Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện − Tài liệu liên quan từ Phòng Tổ chức Cán b , Phòng nghiệp vụ Phòng Tái bảo hiểm Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện − Các văn pháp luật liên quan: Luật Kinh doanh...
 • 29
 • 326
 • 0

Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI

Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI
... PTI công ty cổ phần bảo hiểm tổng công ty lớn Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam( VNPT), Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE), Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty ... công ty bảo hiểm PTI 27 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) doanh nghiệp cổ phần thành lập theo Giấy phép số 3633/GP-UB ngày tháng năm 1998 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp với ... phí bảo hiểm tính sở giá trị tối đa bình quan nhiều số phí nộp người bảo hiểm trả cho công ty 10 bảo hiểm số tiền thiếu Trong thời gian bảo hiểm có tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm công ty bảo hiểm...
 • 65
 • 207
 • 0

“Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Hội sở Giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”

“Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Hội sở Giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”
... ca mỡnh SVTH: Nguyễn Thị Hờng 26 Bảo hiểm 47 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3) ỏnh giỏ kt qu v hiu qu khai thỏc Khai thỏc bo him l khõu u tiờn ca quy trỡnh trin khai bo him Nú cú ý ngha quyt nh ... khõu khai thỏc (tc l khõu bỏn hng) SVTH: Nguyễn Thị Hờng 27 Bảo hiểm 47 A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chng II: Thc trng cụng tỏc khai thỏc bo him hng hoỏ XNK chuyn bng ng bin ti Hi s giao dch ... s giao dch Cụng ty C phn Bo him Bu in giai on 2004-2008 I Gii thiu chung v Cụng ty v Hi s giao dch Cụng ty C phn Bo him Bu in 1) Lch s i v phỏt trin Tờn n v: Tờn ting Anh: Cụng ty C phn Bo him...
 • 69
 • 421
 • 0

Xem thêm