Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - CTCP Đầu tư Điện lực 3

Xem thêm