Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - CTCP Đầu tư Điện lực 3

Xem thêm