Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - CTCP Đầu tư Điện lực 3

Xem thêm