Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... 1. 240 .718.6 84 IlO9936870 2802373 244 39 2 04. 000 000 16000000000 41 500.000 1281768 48 . $47 .1&5,057 6.176,658 -1 11. 848 .268.5H - -" '" N~m 2010 4. 960.713._ 11079362717 62925308 4~ 31 146 1 1. 546 .068.379 ... 3.216590,1 54 31265720,795 - _ 10 141 9 245 062 (1.67_5992, .46 9) 93.6 74. 188.0 64 Gili tr( Ihuin etc khoin ph6Ilhu ngin "'n , 631. 747 744 T'" goii ngIo ~ ~ , 1!l59 143 41 01101f .2010 101. -4 1 1. 245 .0112 ... -~ - o.-h !flu t*l ~ kinh """nh X"", khlu Doanh!flu tl...
 • 18
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nam Việt
... 2,729,070.6 04. 422 (2,7 14, 191,612.098) 1,851, 642 ,921,966 (1, 349 ,41 5.251 ,49 0) (49 ,337,805,183) (42 ,ne.900,126) (4, 601. 845 , 340 ) 2,681,859,575,669 (2. 540 ,598.026, 148 ) 298,6 94, 112,961 546 ,172,669.3 048 1 ,49 S,220,098,1M! ... (1,133.308,718, 044 ) (47 ,995 ,45 0 ,43 5) (30.059, 846 ,49 0) (40 ,9 64. 544 ) " " " " '" '"" w (625. 747 , 040 "n " , (212,585 ,49 3,178) (137,581,398,575) " " (4, 255,375,650) 8 ,46 1,002,602 54, 9lI7,027,n1 ( 24, 929,893,1 84) ... 24, 748 ,43 5,1l10 4, 1 24, 487, 640 167,871,223 949 ,3 04, 4 64 s6eUa Nlm , 671,127,222.1 84 666 ,48 8,358,365 46 1,195,972,6 64 1 14, 249 ,118, 249 12 ,49 2,8 &4, 319 5,397,935 ,46 7 4, 030,1&1,110 3,582,939 ,49 7 25,707,755,587...
 • 14
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
... 1.717,!129,~9,17~ _1,19l1 ,44 l ,4~ 722,670.000 ,-~ $42 ,000.000,0Ql3 610.nO,OSI.000 43 0,000,000.000 41 4 41 6 41 41 S 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 ~g 41 ~ 20,~9lJ31,239 ~,597.11 )4, 149 1,91~,60t,J43 1,07J.,501,929,7I3 ... -ill- -4 ~ a- 4S2,01lO,OOO 331 -t .! + ~ I I05,697,269,OSJ I'!'!,2103,715,9 74 149 ,271,5 0-' ' '49 146 ~27,9S4 _ (43 ,H4,238 ,46 6) (16,973 ,44 2,Ol() ~ 24, 9~2,368,t60_4SG~9~,796 _4~ 1,000,000,000 40 6,000,000,000 ... 3,929.878.5 64 6 .41 6.023.68l 3.151.827.781 2.399. 247 .3 64 1.~,606~1._~~Q 120582. 342 -5 .8 84. 595.152 -~ -_ 9.3 34. 426.8 24 _-_ 4. 948 .115.337 1 54. 185. 143 ,981 n 767. 548 .151 626.389. 546 3.193.806.800...
 • 27
 • 44
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
... 2,1 64, 001,773 9,859,077,2 24 219,666,798 5,272 ,42 9,9 24 21, 845 ,773,631 37,196, 947 ,577 2,798 ,45 4,865 4, 479 ,48 4,828 858,979, 045 1 84, 241 ,382 8,321,160,120 1,5 54, 475,379 2,8 94, 158 ,43 3 832,788,301 140 ,521,620 ... 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 L y k q n m tr c 48 ,037,5 84, 563 46 ,631,806,6 14 1 ,40 5,777, 949 70 ,48 5,715 70 ,48 5,715 50,788,7 34, 131 47 ,510 ,44 7,180 3,278,286,951 47 ,967,098, 848 46 ,561,320,899 ... tháng năm Tổng Giám Đốc 2011 Báo cáo tài Q IV n m tài 2010 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA a ch : NG 1A - KCN BIÊN HỊA - N Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 M us B 0 2- DN DN - BÁO CÁO K...
 • 13
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
... 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 121 48 1 299 780 020 3 24 973 848 190 806 172 1 34 99 40 8 890 42 3 36 759 689 003 62 649 201 42 0 56 972 891 147 16 146 42 0 525 40 826 47 0 622 096 596 9 34 556 ... 343 683 112 844 2 94 863 173 48 9 44 2 0 24 467 10 80 5 74 283 112 66 502 599 588 287 090 899 132 229 040 0 34 447 11 55 689 692 372 48 018 810 45 5 209 560 3 94 615 173 0 84 240 8 74 20 24 8 84 590 740 ... 556 872 513 539 7 24 421 683 867 43 3 615 207 773 46 0 975 638 169 42 5 589 150 558 344 791 7 14 688 291 550 049 775 41 1 319 615 207 773 61 608 512 44 3 17 533 867 44 9 44 0 74 644 9 94 Giỏ tr cũn l i...
 • 17
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 12~O679166 40 77013768 6829 940 000 !'! 842 M!6' 1 249 4' (79 '48 896 -4 S47 000) / 247 6 245 51 04 145 on 589 7 947 526553 u d Itiln 1~Win""", I'hC, P." ""folio" ',,,,,n ' ffQol.V~t "'"' ',' : >-...
 • 15
 • 86
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
... uk S cu i k 127,266 ,45 7 ,43 4 I 10 11 12 B - NGU N V N CH S t minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V. 24 V.25 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 42 2 c c cựng v i B ... 133,181,9 74, 340 96,850,707, 846 16 ,40 5,055,967 3 ,42 7,755,229 5,370,205 ,48 6 10,887, 041 ,616 221,791 ,49 6 23 ,42 1,669,252 36,7 94, 486,905 322,701,895 - 101,973,5 84, 449 23,2 84, 221, 240 4, 5 94, 851,376 10,930,928, 247 ... 1,125,852, 347 1,125,852, 347 - 847 ,970,522 847 ,970,522 - - - 91,193,226,937 88,379,903,860 1 ,46 1,865,762 1 ,46 0,193,956 (108,736, 641 ) 80,131,0 14, 183 74, 711,153,111 4, 893,598,225 6 34, 999 ,48 8 (108,736, 641 )...
 • 7
 • 14
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuyết định 24 2016 QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc LiêuQuyết định 718 QĐ-BXD về trích lập, quản lý và sử dụng sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng.Nghị quyết 106 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng ThápNghị quyết 101 2016 NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 52 2016 QĐ-UBND phân cấp cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc LiêuQuyết định 1761 QĐ-TCHQ về thực hiện phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong ngành Hải quanGiáo án giảng dạy chuẩn theo chương trình Bộ GD_ĐT Đại số 12 Cơ bảnQuyết định 47 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 1194 QĐ-BTC về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuếQuyết định 1371 QĐ-BKHCN về danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc giaQuyết định 2856 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng NinhQuyết định 2718 QĐ-UBND về đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đấtQuyết định số 1351 QĐ-BTNMT về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đấtTổng hợp 33 câu vận dụng cao hay File word có đáp ánBảng giá đất tỉnh Gia LaiQuyết định 4827 QĐ-STC về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên TP Hà NộiQuyết định số 14073 QĐ-BCT về việc đình chỉ tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơQuyết định số 1574 QĐ-TCT Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế