Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... (Người uỷ quyền công bố thông tin) Nội dung thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài Công ty Mẹ Q2 /20 15 BCTC hợp Q2 /20 15 Công ty lập ngày 14/08 /20 15 bao gồm: BCĐKT, BC KQKD, BC LCTT, TM BCTC 6 .2 Lợi nhuận ... lệch 10% LNST BCTC Q2 .20 15 so với kỳ năm 20 14) Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Mã chứng ... nhuận sau thuế BCTC Q2 /20 15 Công ty Mẹ: 3.354.890.337 đồng Lợi nhuận sau thuế BCTC Q2 /20 15 Hợp nhất: 2. 354.815.117 đồng 6.3 Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 2/ 2015 so với kỳ năm 20 14 6.4 Nguyên...
 • 13
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... Quý ny nm VI.2 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20 =10 -1 1 ) 20 11 6.849.0 51. 139 14 7 .15 3.543.572 11 6.849.0 51. 139 14 7 .15 3.543.572 11 0 .11 9.2 71. 299 13 9.550.886. 516 11 0 .11 9.2 71. 299 13 9.550.886. 516 ... hoá Cộng 31/ 03/2 012 304.554.852 10 . 912 .659.633 01/ 01/ 2 012 380. 518 .583 12 .13 0.363.965 11 . 217 . 214 .485 12 . 510 .882.548 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 24.642.000 24.642.000 5.550.000 5.550.000 31/ 03/2 012 3.288.498.008 ... hàng cung cấp dịch vụ Quý I/2 012 11 6.849.0 51. 139 11 4.025.848.439 2.823.202.700 Quý I/2 011 14 7 .15 3.543.572 13 0.945 .11 4.249 14 .929.364.958 1. 279.064.365 11 6.849.0 51. 139 14 7 .15 3.543.572 Giá vốn hàng...
 • 16
 • 36
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... dựng Phục Hng số Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số Công ty CP Thơng mại Phục Hng Giá vốn Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số Công ty CP Thơng mại Phục ... lệ Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7, Công ty đợc quyền chi phối sách tài hoạt động Công ty này, theo Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số thuộc kiểm soát Công ty đợc trình bày Công ty Công ... 7.895.5 53 62 .35 8.000 8.465.2 73 21 .36 9.720 30 /09 /2011 49. 734 .077.879 01/01 /2011 67 .32 4.240.955 1.268.917.517 1.0 53. 328.5 13 528.215.270 17.469 .36 8. 738 826.861.017 26 .30 7.6 83. 631 502.658. 139 84.427 .34 7...
 • 17
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... hành Trong đó: - Công ty CP Xây dựng Phục Hng Holdings - Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số - Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số - Công ty CP Thơng mại Phục Hng Lãi cổ phiếu: Tổng lợi nhuận ... Công ty này, theo Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số thuộc kiểm soát Công ty đợc trình bày Công ty Công ty Công ty CP Thơng mại Phục Hng Hà Nội Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh - Công ty ... 16,7 04, 270,033 5,323, 948 ,510 6,961,128,796 4, 419,192,727 Thu nhập khác Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số Chi phí thầu phụ Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục...
 • 15
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... N i BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n u t xây d ng Xu t nh p kh u Ph c H ng Constrexim (g i t t Công ty ) đ trình báo cáo v i báo cáo tài đ c ki m toán c a Công ty ... a Báo cáo tài CÔNG TY CP U T XÂY D NG & XNK PH C H NG CONSTREXIM BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ng 3, nhà HH2, Ph ng Yên Hòa Cho n m tài k t thúc Qu n C u Gi y, TP Hà N i ngày 31 tháng 12 n m 2009 BÁO CÁO ... a Báo cáo tài CÔNG TY CP U T XÂY D NG & XNK PH C H NG CONSTREXIM BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ng 3, nhà HH2, Ph ng Yên Hòa Cho n m tài k t thúc Qu n C u Gi y, TP Hà N i ngày 31 tháng 12 n m 2009 BÁO CÁO...
 • 27
 • 28
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
... vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuất nhập Phục Hưng (nay Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings) thương hiệu từ năm 2003 24 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Báo cáo tài cho ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4-5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 6-7 Báo cáo ... thu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số Công ty CP Thương mại Phục Hưng Thu nhập khác Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số Công ty CP Đầu tư Xây dựng...
 • 33
 • 140
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
... C cu b mỏy qun lý Cụng ty S t chc hot ng ca Cụng ty (trang bờn) Page 10 of 66 Công ty cổ phần đầu t- xây dựng & Xnk phục h-ng Phuchung investment construction and export-import joint stock company ... 2010 2010 T08/2010 Cụng ty C phn Xi mng Sn La Cụng ty C phn Xi Page 27 of 66 Công ty cổ phần đầu t- xây dựng & Xnk phục h-ng Phuchung investment construction and export-import joint stock company ... s 206/2003/Q-BTC ngy 12/12/2003 ca B Ti chớnh Thi gian khu hao ỏp dng ti Cụng ty nh sau: - Nh ca, vt kin trỳc 05 25 nm Page 36 of 66 Công ty cổ phần đầu t- xây dựng & Xnk phục h-ng Phuchung...
 • 66
 • 46
 • 0

Xem thêm