Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... truc thuQcC6ng ry c6 phAnpl trirchnhiornthi hanhNghi quyOtnary Noinhan: ir: - N h uD i tl u3 ; -I-u'uvl'.'I'hu'k!Cty(t-1') ndng c hi u TM DAI HQI EONG C6 D TICH HEQT , s o T r u n gK i n ... a chp h a nph6i loi nhuAnna' r 2016: - chi cd tri'cbing tidn mar.ry l0 du kien: l 2%oln€nhgi6c6 phiiiu, - I-qi nhudnsaurhu€(LNS'r) chuaphdnph6i rai trfch - / Q u ! d A ur u p h a rr r i n : %c ... o B a oc a ot h u ch i € nr r d m2 : 38 [ t 8 0d0o n g - ,,;' K e h o a c hn a r l : + : t + , / - ) u u tc, l o n g I ^ I - - l'hdngqua86o c6orai chfnhndm20l5.daduocki6m toanboi c6ng...
 • 3
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... - Chi nhAnh Tdng COng ty Phtn b6n va H6a ch6t DAu khl CO C6ng ty mq C0ng ty C6 phAn - C6ng tv Chi nhdnh C6ng ty me phin COng ty C6 phin nda phAn Diu tni DMC - Miin Tnrng Ct)ng Tfp doan COng ty ... rt4,67 -1 % trA khrlc -1 2% -1 3,24 -{ r 52,50 cho nguoi bfur Cric khod'n 3il12n015 3UDn0l4 Ting, giim Tnng/ginm t4t=t3t/t2t t3t= tt l-t2l trl t2l 50 -1 00% 77,05 27,56 49,49 180% 2,87 o t? -6 ,26 -6 9% ... T6ng Gi6n il6c Vfi-M4nh H[ng GiSy ch{mg nhfn dAng ky ha'nh ngh€ ki6m toen ci6y chrmg nnln dang ky hanh s6 003 0-2 01 3-0 01-l sd 273 7-2 01 3-0 01-l ThaJ m,it vd ttgi diln cho CONG TY TNHH DELoITTE N...
 • 46
 • 131
 • 0

Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường miền trung tây nguyên của công ty cổ phần phân bón hóa chất dầu khí miền trung

Chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón trên thị trường miền trung  tây nguyên của công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền trung
... KINH DOANH SẢN PHẨM PHÂN BÓN TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG ... luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương : Thực trạng chiến lược kinh doanh sản phẩm phân bón thị trường Miền Trung Tây Nguyên Công ty Cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Chương ... thực cụ thể chiến lược 10 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM PHÂN BÓN TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 3.1 ĐÁNH...
 • 26
 • 663
 • 3

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... 675.562 1.851.5 23. 7 83. 640 7'18.460.5 73. 93' 1 18. 039 .2 03. 0t0 r7.96t.202.481 63. 121. 632 .30 8 73. 0 63. 209.7 03 t.0' 73. 87 6. 233 920 .39 8.508 2 .33 7.499 .39 2 2.408.0 03. 920 224 .34 7.222 98.001 37 9 224 .34 1 222 98.000.000 ... Nhon 37 25 83 t42 37 2.5 83. t 42 649.158. 536 649.758. 536 c6ng ty CP Cang De Ning 30 3 .38 2.7 83 3 03. 382.7 83 389 .3 32 2't 38 9 .33 2.2 73 50.000.000 50.000.000 7.r28.000 7.128.000 7.128.000 7.128.000 6.4', 73. 400 ... 5.6 23. 07 _ !"],{.1!H" thu"ong_m-ai "d_ich,ru, 206 l .38 2 .36 1.970 9-" 9re-I{-I])Iull Y l !-! -gs "-! e Cdng ty TNHH I\4IY TM Trung Hi6u " " _"-C 0_{r_L*_" ki r&A DMC- Vidn Trung 9.p-ls ly" 9-d-$An.P_l '-* "...
 • 24
 • 78
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... C6ng ty 26/03/201s Di€u chinh Chinh srich nhAn vi€n 22/01/2015 70/QD-CMT l l8/QD-CMT l38AJQDHDCD I4OAIQ-CMT r44IQD-CMT 145/QD-CMT 10 r83/QD-CMT t2t05t2015 ll r84A{Q-CMT 12105120t5 12 186/QE-CMT ... Trung (sfta ,i , ,l ool, Do^ sung lan J ) 2-lr- ,e t\"j /cl \rA ,I I \mr gq} N 15 283NQ-CMT 16 303/NQ-CMT l'1 304NQ-CMT t8 521IQD-CMT 19 522IQD-CMT 20 54rAIQ-CMT IIL Nghi quyet v€ viQc th6ng qua ... khric: kh6ne c6 C6ng ty c6 phAn Phdn b6n vd H6a ch6t DAu Miiin Trung kinh b6o c6o Tr6n trgng./ Noi nhQn: - Nhu trdn; HDQT, BGD, BKS; - Ding tin website; - Luu: VT Thu kV Ctv (LT)" -r,Y_ TM H9I DONG...
 • 6
 • 72
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... t.196.008) 1l 2t 728 .8 52. 06'7 2t t2.0 32. 455 02. 78t .25 0 22 . 022 .t77.889 (373. 929 .183) (310.115.134) 24 3r.000.$0 3t.m0.000 24 2 1.000.000 31.000.000 22 8 nin ltt ki 22 t Tii sir dii b$ khic 2@ 5.959.7t9.004 ... t0.t36.567.866 29 0.906.480. 027 45.0Et. 129 J90 20 chinb Tir Dgil 55.r 02. 007jr r.?63. 623 .159 21 r.48?.605.4r Chi phi tAi chinh t 22 4.341 22 2 98.00r.379 - Trong il6: Chi phi ldi vay 23 22 4.347 .22 2 98.001.379 ... hiu - Cd phiiu ph6 rhdngci Qug 4l qrin bieu 41la E&r diu tu pluit tririn ain ^iii g t4 ki !8 t 22 .22 t.U4.7 t3 22 .22 8 444;7 4?l 423 41 529 530 10.46?.853. 124 : il 421 o 30.467.85J. 124 22 .573. 129 .23 7...
 • 28
 • 123
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... doanh h6a ldng Mi€n Trung COng ry TNHH MTV Lqc h6a ddu Binh Son T6ng Cdng ty Phdn b6n vd H6a ch6r d6u khl - cdng ty C6 phan T6ng cOng ty C6 Phin dich vq T6ng Hqp Ddu Khi- CN Mi€n Trung Cung cdp dich ... Cong ty Phdn b6n va H6a ch6r ddu - C6ng ty C6 phAn C6ng ty TNHH MTV Loc h6a d6u Binh Son 3.621.633.055 1.t97.t98.732 Tre tru6c cho nhd cung c6p Tong Cdng ty Phdn b6n vd H6a ch6t dAu - C6ng ty C6 ... Cdng ty Phdn b6n vd H6a ch6t dAu - Cong ty C6 phdn COng ty TNHH MTV Thuong m4i dlch vu Phan b6n ve H6a ch6t ddu cong ty C6 phdn Phdn b6n vd H6a ch6t dAu D6ng Nam BQ Chi nh6ni Tdng C6ng ty tai...
 • 20
 • 93
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... T6ng C0ng ty Phdn b6n vi H6a chdt Diu khf - COng ty c6 Phii thu kh{c T6ng Cong ty Phtn b6n vd H6a chir Diu khl - COng Phii ty tri ty C6 phAn Qu'en li Phdt tridn nhd Ddu thl Mi€n Nan Cdng ty C6 phCn ... quan: 2012 VND bing C6ng ty 20ll VND - TNIIH MTV Thuong rn4i Dich vq Phdn bdn vi H6a chAt t4.857.142.857 Ddu C6ng ty Cd phdn H6a phim COng Cdng T6ng T6ng Oiu DMC - Midn Trung TNHH MTV ty Kinh ... ty Kinh doanh Khi h6a ldng Mi€n Trung ty TNHH MTV Lgc h6a ddu Binh Son COng ty Phtu b6n vd H6a chdt Ddu khl - COng ty C6 phdn C6ng ty C6 phen Dich vu Tdng hgp Ddu - Chi nh6nh 45.63E.903.973 59.614.561.E04...
 • 21
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... nhan ding hi hdnh ngh6 kiem toan sO 0036 -2 01 3- 00 1- l Ki6m todn vi6n Chrmg nh{n dAng hj hanh nghd ki€m todn s0 2737 -2 01 3- 00 1-1 Tha! m(t vd Igi diCn cho CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM Ngay 18 thdng ... hing COng ty CO flAn HOa pmm Ddu DMC - Midn Trung C6ng ty TNHH MTV Kinh doanh Khi h6a ldng Miin Trung Cdng ty TNHH MTV Loc h6a dAu Binh Son T6ng C0ng ty Phrin bdn H6a ch;t D;u lhi - Cdng g C,i ... 545.446.726 265.452.000 Diu DMC- l\4iin Trung Nguli rnur tri tiin trudc CdngtyTNHH tfTV Kinh doanh Khih6a ldng Miin Trung C6ng ty Cd phAn H6a phim Diu khiDMC - MiAnTrung 444.242.500 2.905.350.225...
 • 20
 • 30
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... 31 thong 12 nam 2014 BANG CAN DOI ICE TORN (Tiep Oleo) Tai ngiry 31 thcing 12 nam 2014 MAU SO B 01-DN Dan vi: VND NGUON VON Ma A so A N PHAI TRA (300 = 310) I Thuyil minh 31/12 /2014 31/12/2013 ... lc& thtic 31 thong 12 nam 2014 CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH Cho nam tai chinh kit iliac 31 thong 12 nam 2014 MAU SO B 02-DN Don vi: VND Ma Thuyet so minh CHI TIEU 2014 2013 Doanh thu ban hang ... Tinh Binh Dinh, CHXHCN Viet Nam 31 thang 12 nam 2014 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE Cho nam tai chinh ket thfic 31 thang 12 nam 2014 2014 MAU SO B 03-DN Don vi: VND 2013 01 52.211.792.842 48.594.866.220...
 • 4
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
... ndm - Mua 22.022 .11 1.849 I t5.463.3 61 22 .13 1 611 ,250 22,022 ,17 1.849 11 5.,t6336r 22,t 31. 6 41. 2il 12 3.926,042 26 ,15 8,222 450,084.264 28.289.1r4 9.569.368 37.859.082 15 2. 215 ,1X 35,7 21, 590 4 81, 913 .346 ... 4.E90.290 .15 3 v.07 4.6 01. 064 64.023.8r6.797 6 .1 14.6 01. 064 6E.4 41. 778.525 (4.377 9 61 '12 8) 15 0 19 4.5 01. 659 308.569.809 19 4.5 01. 659 30E.569.809 200 55.559.299.200 57.373.382.81I 210 l2l.560.000 | r 21. 560.000 ... Vdn 3 41 u (4oo = lro 343 + nro) 400 16 E .12 3. 911 .92t 15 3 .18 3.346.755 r6t .12 3.944.92E 16 3 .18 3.346.755 4l I 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 4lla 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 cia chi sd htu - Cii...
 • 25
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
... CONG TY CO PHAN PHAN aONvAH6A CHAT D,iu KHi MriNB,{c rna ,tn ycn Da' M vN, sl h7 rtury Ktnh, yc^ nn, ca! cdr, Ea Nfli Dt: N]-t3r325' - Fe: t)aJ.5t/t2tt - ty. tsd.: ',Dt'ihvn TH{IONG NI6N NAM 2015 ... fd:043.53?8255 - Websilei - Ma c6 phieu: PMB Qun trinh hinh tbanh va - mi€n Bic tian lhan h chi nhdnl Con8 ty c; phln Phan b6n vi tl6a cbt Dau c6ng lt c6 phln Phdn dam va H6a chlit Dau - Xi nghiep ... kioh doinh trnm 2015: Nlm 2015, Ban Ciiim doc (BCD) COng ty da di6u hdnh hoat dodg kinh dolnh vd crc hoqt dOng kl6c cna c6ng ty (€n cd ni dinh hudn& ta hoach phfi t ian c6ng ty duqc Dfli hoi...
 • 44
 • 101
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
... lAn 4-t i- r: -l ' ^ s6! nghi quy€t/quy€t dinh nhu sau: vin bin tl€ thdng qua mQt 16y i ki6n HDQT bing r stt s5 ngnl quyiiu quy6t alnn Ngity l6INQ-MB 1l/02/2015 17/].{Q-MB ' IgNQLT.MB A 43IQD-MB ... 19 212IQD-MB 3t/t0t2015 Quydt clinh vd vi6c chi dlnh thu 20 2l4NQ-MB t2/11t2015 21 22 Ill l s5 Ngnl quySv 2r5/QD-MB 216/QD-MB 12t11/2015 1611172015 z) 217IQD-MB 16/t1/20t5 24 241IQD-MB 28il2t2015 ... chuy6n dd cta C6ng ty - Ki6m tra giSm sdt c6ng tAc thgc hinh ti€t kiirn ch6ng lang phi - f6t hqp vdi Ban Kiaim torin n$i b0 vd ciic ban chric rtdng cria Tdng cdng ty thgc hG; k; 5- ;;a -a, ttoa, dQng...
 • 8
 • 99
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
... 190,741.?05,2t5 432 5a.9a9262 30 0 4 9-0 18. 632 .4 53 310 49.0rs. 632 .45; 43. 2s5.95g.26; 3ll 20.421.106. 230 15.977.t3t .30 8 31 2 13. 111.527. 639 9. 135 .019.1?7 260.048.0 03 4.080.491 93 3t3 r 31 4 1.E4t.615.s68 31 5 2.226.5 23. 560 ... r | 93 | 54 566 19. 736 . 630 .0 53 31.668 ,38 4.619 12.8 23. 507.48r 20.002.4 23. 925 32 .825. 931 406 Chi phisin xudt kinh doanh theo y6u t6 30 t09t2015 3U09n014 30 109t2015 30 t09t2014 J.887.000.954 6 .32 '1.150.161 ... b6n vd H6a chdt Diu Khf - CTCp 31 2.922. 633 .848 9.500.1 03. 280 8.7 03. 851 .38 3 Cdng ty TNHH Bane Tuv€n 26.425.000.000 30 .666. 133 .33 5 C6ng ty TNHH Todn Xu6n 8.625.000.000 Cdng ty TNHH Thuons mai Vat...
 • 22
 • 62
 • 0

Xem thêm