Nghị quyết Hội đồng Quản trị - CTCP Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx

Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị docx
... 1.117 cổ phiếu số cổ tức cổ phiếu theo tính toán 223,4 cổ phiếu Số cổ tức cổ phiếu thực nhận 223 cổ phiếu Công ty toán tiền cho cổ đông cổ phiếu lẻ phát sinh 0,4 cổ phiếu tương đương 4.000 đồng ... phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hữu ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức - Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới) - Tổng số cổ phiếu phát hành ... Công ty hủy bỏ số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu - Quyền nhận cổ phiếu thưởng không phép chuyển nhượng, cổ đông có cổ phiếu tình trạng hạn chế nhận cổ phiếu thưởng 1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu...
  • 3
  • 119
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... tr6ch nhiQm thi hdnh quytit dlnn rDONG QUAN Noi nhdn: - HDQT, BKS; ACBS; Nhu Diiu 2; UBCKNN, SGDCKHN; P QTTHETH @i CBTT); Lnu: VP HDQT, Ph lt4 \k^i-;5i rN@ ... kho6n ACB 10 Gi6 + Dia chi: 4l Mac DTnh Chi, P Da Kao, Qupn l, Tp H6 Ch( Minh + DiQn thoai: (8 4-8 ) 38 234 160 + Tei khodn thgc hiQn giao d!ch: 006C000001 Didu Quyrit dinh ndy c6 hiQu luc thi ... Theo Quy ch6 giao dich t4i Sd giao dlch Chring kho6n He NQi (khoing gi6 ds kitin): Tir 12.000 d6ng - 19.000 il6ng l TOn c6ng ty chfng kho6n ttugc chi cllnh lim ...
  • 2
  • 99
  • 0

Xem thêm