CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG I (bản tiếng việt)

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt)

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong V (bản tiếng việt)
... chàn vt, hừống ẵáy, bừốc v chặ ẵổ lĂm viẻc, hoc cc phừỗng tiẻn khc ẵè xc ẵnh v hièn th gĩc bnh li, v ng quay chàn vt, lỳc v hừống ẵáy, bừốc v chặ ẵổ lĂm viẻc, tảt că phăi cĩ thè ẵc ẵừỡc tữ v ... phũc v cc v ng v khu v c khc nhau, phù hỡp v i cc thoă thun giựa cc Chẽnh ph kỷ kặt lin quan, ẵc biẻt nhừ nhừ quy ẵnh Hẻ thõng tọ chửc dỳ bo khẽ từỡng thặ giối viẻc chuán b v pht cc dỳ bo v ... toĂn v hiẻu quă hĂnh hăi v băo v mỏi trừộng bièn v ng Bc i tày dừỗng Cc tĂu ẵi qua v ng bng ẵừỡc kièm sot bng Dch v tuãn tra pht hiẻn bng mùa bng, yu cãu phăi sứ dũng cc dch v Dch v tuãn...
 • 44
 • 322
 • 1

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt)

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong VI (bản tiếng việt)
... Chơng VI Phã n A Quy ẵnh chung Quy ẵnh Phm vi p dũng Chừỗng nĂy p dũng cho vi c chờ cc loi hĂng (trữ hĂng lịng chờ xỏ, khẽ chờ xỏ vĂ cc ... tin hĂng ++ Vi c tham khăo nhựng tĂi liẻu quy ẵnh nĂy khỏng loi trữ vi c sứ dũng dự liẻu xứ lỷ ẵiẻn tứ (EDP) vĂ cc kỵ thut trao ẵọi dự liẻu ẵiẻn tứ ẵè trỡ giợp hó sỗ giảy 383 Chơng VI Thỏng tin ... ẵăm băo rng thuyận vin trn tĂu ẵừỡc thỳc hĂnh sứ dũng nhựng thiặt b ẵĩ 384 Chơng VI Quy ẵnh Sứ dũng chảt diẻt trùng trn tĂu* Phăi ẵừa biẻn php phíng ngữa thẽch hỡp ẵõi vối vi c sứ dũng cc loi...
 • 9
 • 683
 • 5

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt)

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-1 (bản tiếng việt)
... mổt ẵc trừng chẽnh 38 Chơng II-1 + Tham khăo thỏng từ ca u ý ban An toĂn hĂng hăi MSC/Circ.609 vậ cc giăi thẽch ẵõi vối quy ẵnh II-1/ 1.3 ca cỏng ừốc SOLAS 1 974 39 Chơng II-1 3.2 Bảt kè cc quy ẵnh ... trn boong vch ca tĂu khch cho viẻc p dũng mổt cch thẽch hỡp cc quy ẵnh II-1/ 8 vĂ 20, mũc ca SOLAS 1 974, sứa ẵọi 60 Chơng II-1 1.4 Nặu hẻ sõ phàn khoang ẵừỡc quy ẵnh lĂ 0,33 hoc nhị hỗn thệ ọn ... khăo MSC/Circ.855, Giăi thẽch v trẽ ca ẵừộng vuỏng gĩc mủi p dũng ẵõi vối quy ẵnh II-1/ 10 ca SOLAS 67 Chơng II-1 Nhựng ẵon nghing khỏng thoă mơn cc yu cãu trn s khỏng ẵừỡc coi nhừ phãn dàng cao...
 • 118
 • 366
 • 1

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-2 (bản tiếng việt)

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong II-2 (bản tiếng việt)
... ẵửng trừốc tn gi ca tững loi từỗng ửng vối cc cổt hoc hĂng ẵừỡc p dũng 186 Chơng II-2 187 Chơng II-2 188 Chơng II-2 Lừu ỷ: p dũng cho cc băng 9.1 vĂ 9.2, thẽch hỡp a Nặu cc khỏng gian cn lĂ loi ... hĂng lịng theo cc yu cãu nu mũc dừối ẵày: * Tham khăo chảp nhn cc giăm SOLAS ca Chẽnh quyận căng (MSC/Circ.606) 147 Chơng II-2 p dũng cc yu cãu ẵõi vối tĂu chờ hĂng lịng 6.1 Cc yu cãu ẵõi vối ... ẵăm băo sứ dũng hn chặ ẵặn mửc tõi thièu vĂ bậ mt ẵè lổ phăi cĩ ẵc tẽnh lan truyận lứa thảp 174 Chơng II-2 3.1.2 Trãn vĂ lốp bc 3.1.2.1 Trn tĂu khch, trữ cc khỏng gian chửa hĂng, tảt că cc lốp...
 • 142
 • 528
 • 7

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong III

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 Chuong III
... rng, theo cc ẵiậu khoăn ca mũc 4.2, cc yu cãu p dũng theo chừỗng III ca Cỏng ừốc quõc tặ vậ an toĂn sinh mng ngừội trn bièn 1 974, cĩ hiẻu lỳc trừốc ngĂy thng nm 1998 ẵõi vối cc tĂu mối hoc tĂu ... dũng cho mũc ẵẽch khc 287 Chơng III * Quy ẵnh nĂy lĂ ca chừỗng II-2 cĩ hiẻu lỳc trừốc ngĂy thng nm 2002 Quy ẵnh từỗng ẵừỗng chừỗng II-2 ẵơ sứa ẵọi lĂ 12.3 288 Chơng III 5.3 Trn cc tĂu khch ẵừỡc ... quyặt 292 Chơng III MSC.82(70) vĂ cc hừống dạn vậ viẻc ẵnh gi, thứ nghiẻm vĂ p dũng ca chiặu sng v trẽ thảp trn cc tĂu khch, ẵừỡc Tọ chửc thỏng qua bng Ngh quyặt 752(18) 293 Chơng III Cc trm trung...
 • 52
 • 1,884
 • 3

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 8 TÀU HẠT NHÂN

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 8 TÀU HẠT NHÂN
... Viẻc kièm tra cc tĂu ht nhàn phăi bao góm cc yu cãu p dũng ca quy ẵnh 7, chừỗng I hoc ca quy ẵnh 8, vĂ 10 ca chừỗng I, trữ viẻc kièm tra b hn chặ cc phĩng x NgoĂi ra, viẻc kièm tra phăi bao góm...
 • 4
 • 104
 • 0

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 9 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TÀU

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 9 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TÀU
... nm 199 8 .2 Cc tĂu dãu, tĂu chờ ho chảt, tĂu chờ khẽ, tĂu hĂng rội vĂ tĂu hĂng cao tõc cĩ tọng dung tẽch tữ 500 trờ ln, khỏng muổn hỗn ngĂy thng 07 nm 199 8; vĂ * Tham khăo ngh quyặt MSC. 79( 70) ... quyặt MSC. 79( 70) lin quan ẵặn giăi thẽch cc ẵiậu khoăn ca chừỗng XII SOLAS vậ cc biẻn php an toĂn bọ sung ẵõi vối tĂu chờ hĂng rội 408 Chơng IX Cc tĂu hĂng khc vĂ dĂn khoan di ẵổng cĩ tọng dung ... tuàn th hẻ thõng quăn lỷ an toĂn ẵừỡc duyẻt Quy ẵnh Duy trệcc ẵiậu kiẻ n Hẻ thõng quăn lỷ phăi ẵừỡc trệ theo cc ẵiậu khoăn ca Bổ lut quăn lỷ an toĂn quõc tặ * y ban An toĂn hĂng hăi, ti kỹ hp...
 • 4
 • 160
 • 2

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 10 CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐỐI VỚI TÀU CAO TỐC

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 10 CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐỐI VỚI TÀU CAO TỐC
... Trong chừỗng nĂy sứ dũng cc ẵnh nghỉa sau: Bổ lut tĂu cao tõc, 1994 (Bổ lut HSC, 1994) lĂ Bổ lut quõc tặ vậ an toĂn tĂu cao tõc ẵừỡc Uý ban An toĂn hĂng hăi ca Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt MSC.36(63), ... quan tối nhựng th tũc bọ sung sứa ẵọi p dũng cho phũ lũc ca cc chừỗng khỏng phăi chừỗng I Bổ lut tĂu cao tõc, 2000 (Bổ lut HSC, 2000) lĂ Bổ lut quõc tặ vậ an toĂn tĂu cao tõc, 2000 ẵừỡc Uý ban ... mĂ thội gian thỳc hiẻn hĂnh trệnh tữ mổt nỗi trợ án vối tõc ẵổ khai thc vĂ toĂn tăi khỏng qu giộ Khỏng phũ thuổc vĂo ngĂy ẵĩng mối, tĂu cao tõc ẵơ qua sứa chựa, sứa ẵọi, hon căi vĂ trang thiặt...
 • 3
 • 148
 • 0

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 11.1 CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT ĐỂ NÂNG CAO AN TOÀN HÀNG HẢI

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 11.1 CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT ĐỂ NÂNG CAO AN TOÀN HÀNG HẢI
... tiặng Anh, Php hoc Tày Ban Nha Băn ghi lỷ lch lin tũc củng cĩ thè cĩ phãn dch sang ngỏn ngự chẽnh thửc ca Chẽnh quyận hĂng hăi 5.2 Băn ghi lỷ lch lin tũc phăi ẵừỡc lp theo mạu Tọ chửc ban hĂnh ... chờ hĂng lịng, buóng bỗm hoc, trừộng hỡp tĂu cĩ cc khỏng gian ro-ro, nhừ ẵnh nghỉa quy ẵnh II-2/3.41, trn mổt vch ngang cuõi ca khỏng gian ro-ro 5.1 Dảu cõ ẵnh nĩi trn phăi rò rĂng, tch biẻt vối ... Dảu cõ ẵnh nu mũc 4.1 phăi cĩ chiậu cao khỏng dừối 200 mm Dảu cõ ẵnh nu mũc 4.2 phăi cĩ chiậu cao khỏng dừối 100 mm Chiậu rổng ca dảu phăi tì lẻ vối chiậu cao 5.3 Dảu cõ ẵnh cĩ thè thỳc hiẻn...
 • 6
 • 162
 • 1

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 11.2 CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT ĐỂ NÂNG CAO AN NINH HÀNG HẢI

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 11.2 CÁC BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT ĐỂ NÂNG CAO AN NINH HÀNG HẢI
... ẵậ an ninh Chẽnh quyận hĂng hăi phăi ban hĂnh cc cảp ẵổ an ninh vĂ ẵăm băo cung cảp thỏng tin vậ cảp ẵổ an ninh cho cc tĂu treo cộ ca h Khi cĩ thay ẵọi cảp ẵổ an ninh, thỏng tin vậ cảp ẵổ an ninh ... ẵnh vậ th tũc ca u ý ban .13 Sỳ cõ an ninh lĂ bảt kỹ hĂnh ẵổng hoc tệnh huõng khă nghi nĂo ẵe an ninh ca tĂu, bao góm că giĂn khoan di ẵổng ngoĂi khỗi vĂ tĂu cao tõc, hoc an ninh ca bặn căng hoc ... Trừốc vĂo căng hoc ẵang căng thuổc ch quyận ca mổt Chẽnh ph kỷ kặt, tĂu phăi thoă mơn cc yu cãu vậ cảp ẵổ an ninh Chẽnh ph kỷ kặt ẵĩ ẵt nặu cảp ẵổ an ninh ẵĩ cao hỗn cảp ẵổ an ninh Chẽnh quyận hĂng...
 • 13
 • 118
 • 0

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 12 CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN BỔ SUNG ĐỐI VỚI TÀU CHỞ HÀNG RỜI

CÔNG ƯỚC SOLAS 74 CHƯƠNG 12 CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN BỔ SUNG ĐỐI VỚI TÀU CHỞ HÀNG RỜI
... SOLAS 74, ẵừỡc bọ sung sứa ẵọi 1994, ẵừỡc thỏng qua bời Hổi ngh SOLAS 1997 .2 Giăi thẽch cc ẵiậu khoăn ca chừỗng XII SOLAS vậ cc biẻn php an toĂn bọ sung ẵõi vối tĂu chờ hĂng rội, ẵừỡc y ban An ... XII SOLAS vậ cc biẻn php an toĂn bọ sung ẵõi vối tĂu chờ hĂng rội, 434 Chơng XII ẵừỡc y ban An toĂn hĂng hăi ca Tọ chửc thỏng qua bng ngh quyặt MSC.89(71) 435 Chơng XII Tiu chuán ẵổ bận vch ngang ... Vch ngang kẽn nừốc giựa hai khoang hĂng ẵãu tin kè tữ mủi vĂ ẵy ẵỏi ca khoang hĂng ẵãu tin kè tữ mủi phăi cĩ ẵ sửc bận ẵè chu ngp khoang hĂng mủi, cĩ xắt ẵặn cc ănh hừờng ẵổng lừỡng nừốc khoang...
 • 14
 • 153
 • 0

Luận văn triển khai và áp dụng công ước solas 74 và các nghị định bổ sung trong hoạt động quản lý ở một công ty vận tải biển việt nam pptx

Luận văn triển khai và áp dụng công ước solas 74 và các nghị định bổ sung trong hoạt động quản lý ở một công ty vận tải biển việt nam pptx
... tài luận văn: “TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC SOLAS 74 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH BỔ SUNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MỘT CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ” Bố cục Luận văn Phần 1: tóm tắt công ước SOLAS 74 ... 1: tóm tắt công ước SOLAS 74 1, nội dung SOLAS 74 Tại thời điểm thông qua 01/11/1 974 SOLAS 74 bao gồm điều khoản chương gồm chương quy định chung chương kỹ thuật Cho đến công ước solas tăng ... nhật triển khai solas tàu vtc-ocean 1, công ty  Trưởng phòng pháp chế An toàn Hàng hải chịu trách nhiệm việc cập nhật công ước, ấn phẩm hàng hải  Qua thông báo Đăng kiểm cục hàng hải Việt Nam công...
 • 54
 • 624
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Chương I: Bản vẽ các khối hình học - Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống potx

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Chương I: Bản vẽ các khối hình học - Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống potx
... - Chuẩn bị 1khối hình hộp ba bìa ghép lại hình 2.3 SGK - Tiết 2: Bài 2: Hình chiếu I./ Mục tiêu: Sau học HS ph i: - Hiểu hình chiếu - Nhận biết hình chiếu vật thể vẽ thuật ... mặt phẳng hình chiếu vật thể (Hình 2.3) III./ Tiến trình lên lớp 1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 2./ Kiểm tra cũ: - Bản vẽ thuật vai trò sản xuất đời sống ? 3./ Giảng ND kiến thức ... trí hình HĐ4: HD hs nhận biết vị HĐ4: HD hs nhận biết vị chiếu trí hình chiếu trí hình chiếu -Trên vẽ thuật, - Y/ c hs quan sát hình 2.4; - Quan sát hình 2.4; 2.5 hình chiếu 2.5 mô hình mô hình...
 • 6
 • 801
 • 1

TÓM TẮT CÔNG ƯỚC SOLAS 74

TÓM TẮT CÔNG ƯỚC SOLAS 74
... tàu chạy lượng hạt nhân, ý nguy hiểm phóng xạ Chương IX: quản lý an toàn hoạt động tàu Các vấn đề công ty xây dựng trì quản lý hoạt động tàu theo quy tắc “hệ thống quản lý an toàn – ISM code” Chương...
 • 2
 • 698
 • 5

Nguồn điều ước Quốc tế điều chỉnh hợp đồng thương mại Quốc tế ( Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa Quốc tế, Quy định Rome I 2008 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng)

Nguồn điều ước Quốc tế điều chỉnh hợp đồng thương mại Quốc tế ( Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa Quốc tế, Quy định Rome I 2008 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng)
... chịu i u chỉnh công ước Viên, hai nước thành viên Công ước Viên T i i u công ước viên quy định phạm vi i u chỉnh công ước sau: “ Công ước i u chỉnh việc ký kết hợp đồng mua bán quy n nghĩa vụ ... nguồn luật quan trọng i u chỉnh vấn đề luật áp dụng quan hệ nghĩa vụ hợp đồng Vai trò i u ước Quốc tế i u chỉnh hợp đồng thương m i Quốc tế ( Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc ... đồng công ước viên quy định khoản i u Phần I công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định sau: “ Công ước áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa bên có trụ sở thương m i quốc...
 • 23
 • 983
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: công ước viên 1980 bản tiếng việtcông ước luật biển 1982 bản tiếng việtsolas 74 bản tiếng việtôn tập hóa học 10 chương i ban cơ bảnchương trình gõ và chuyển mã văn bản tiếng việtcông ước solas 7478thủy lực công trình bài tập chương icong cu hô tro soan thao van bản tiêng việtvăn bản tiếng việtkiến thức cơ bản tiếng việtcách gõ văn bản tiếng việtôn thi giữa kỳ i môn tiếng việt 4đề kiểm tra giữa học kỳ i môn tiếng việt 2văn bản tiếng việt mã abcchuyển đổi văn bản tiếng việtNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ