Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard

Tổng hợp những lệnh tắt bản trong Autocard

Tổng hợp những lệnh tắt cơ bản trong Autocard
... RR – Render: Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng • S – Stretch: Kéo dài, thu ngắn tập hợp đối tượng • SC – Scale: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ • SHA – Shade: Tô bóng đối tượng 3D • SL...
 • 11
 • 657
 • 0

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý bản trong lập trình Android phần 2 pot

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý cơ bản trong lập trình Android phần 2 pot
... import import import android. app.Activity; android. app.AlertDialog; android. content.DialogInterface; android. os.Bundle; android. view.Menu; android. view.MenuItem; android. view.View; android. view.View.OnClickListener; ... java.util.ArrayList; import android. content.Context; import android. view.LayoutInflater; import android. view.View; import android. view.ViewGroup; import android. widget.ArrayAdapter; import android. widget.CheckBox; ... android. view.MenuItem; android. view.View; android. view.View.OnClickListener; android. widget.ArrayAdapter; android. widget.Button; android. widget.EditText; android. widget.ListView; public class Example extends Activity...
 • 10
 • 144
 • 0

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý bản trong lập trình Android phần 4 pdf

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý cơ bản trong lập trình Android phần 4 pdf
... android: layout_width="80px" android: layout_height="80px" android: gravity="center" android: text= "4" android: textSize="25px" /> ...
 • 10
 • 138
 • 1

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý bản trong lập trình Android phần 5 ppsx

Giáo trình tổng hợp những nguyên lý cơ bản trong lập trình Android phần 5 ppsx
... import import import android. app.Activity; android. os.Bundle; android. view.Menu; android. view.MenuItem; android. view.View; android. view.View.OnClickListener; android. widget.Button; android. widget.TextView; ... Emulator/di động, Tadaaaaaaaaa Android Service Tutorial trước bạn có lượng kiến thức kha khá, tiếp sau xin giới thiệu khái niệm android, Service Service thành phần ứng dụng Android ( Activity, Service, ... vận hành theo lập trình việc sử dụng Interface mà định nghĩa Các người dùng thiết lập đường truyền tới đối tượng Service sử dụng đường kết nói để thâm nhập vào Service Kết nối thiết lập cách gọi...
 • 10
 • 149
 • 0

báo cáo tổng hợp những hiểu biết bản nhất về Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó đI sâu hơn về Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật - Tổng công ty Xây dựng Công nghi.DOC

báo cáo tổng hợp những hiểu biết cơ bản nhất về Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó đI sâu hơn về Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật - Tổng công ty Xây dựng Công nghi.DOC
... tâm xây dựng đi n Công ty khí đi n máy Kiên Giang IX .Các công ty thành viên 1 .Công ty xây lắp đi n 1(PCC1) 11 PCC1 sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực: -Xây dựng lắp đặt trạm đi n đến 500KV -Xây ... nghiệp Bê tông ly tâm xây dựng đi n Công ty xây dựng số 1- Sơn la Công việc liên doanh sản xuất cấu kiện bê tông ( chủ yếu cột đi n bê tông ly tâm ), xây lắp đi n xây lắp công trình công nghiệp dân ... hệ thống khí, đi n nhà máy đi n công trình công nghiệp -Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng -Vận tảI vật t, thi công giới công trình 3 .Công ty xây lắp đi n (PCC3) Lĩnh vực sản xuất kinh doanh...
 • 20
 • 749
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 1 pps

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 1 pps
... cho modem Thực kiểm tra hướng dẫn phần Cấu hình để Modem chấp nhận gọi có nhu cầu (demanddial) Thực theo bước mục đến hộp thoại Configuration, bạn chọn Network address translation (NAT) Học phần ... II.2 Cấu hình máy trạm Do server bạn vừa thiết lập NAT router Forwarder DNS Server, máy trạm, việc cấu hình TCP/IP địa IP, subnet mask, bạn phải định default gateway DNS Server địa Server Học phần ... tính đóng vai trò Router hỗ trợ NAT (Network Address Translation) II .1 Cấu hình server Bạn sử dụng dịch vụ Routing and Remote Access để xây dựng Internet Connection Server hỗ trợ NAT, phục vụ cho...
 • 10
 • 212
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 2 potx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 2 potx
... H.ROOT-SERVERS.NET 128 .63 .2. 53 B.ROOT-SERVERS.NET 128 .9.0.107 C.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 33.4. 12 D.ROOT-SERVERS.NET 128 .8.10.90 E.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 203 .23 0.10 I.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 36.148.17 F.ROOT-SERVERS.NET ... 1 92. 203 .23 0.10 I.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 36.148.17 F.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 5.5 .24 1 F.ROOT-SERVERS.NET 39.13 .22 9 .24 1 G.ROOT-SERVERS.NET 1 92. 1 12. 88.4 A.ROOT-SERVERS.NET 198.41.0.4 Thông thường tổ chức đăng ... Một hostname domain kết hợp từ phân cách dấu chấm(.) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 346/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức DNS sở liệu(CSDL) DNS đảo...
 • 11
 • 201
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 3 pot

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 3 pot
... với trình cài đặt Active Directory zone cấu hình mặc định Một số thành phần cần tham khảo DNS Console (Tham khảo hình 1.19) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 36 3/555 Tài liệu hướng ... IN AAAA [địa-chỉ-IPv6] Ví dụ: Server IN AAAA 12 43: 1 23: 456:789:1:2 :3: 456ab Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 36 0/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy VI.5 SRV Cung cấp chế định vị dịch ... record A tập tin db.t3h server.t3h.com IN A diehard.t3h.com IN A 172.29.14.1 172.29.14.4 // Multi-homed hosts server.t3h.com IN A 172.29.14.1 server.t3h.com IN A 192.2 53. 2 53. 1 VI.4 AAAA Ánh xạ...
 • 11
 • 184
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 4 pot

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 4 pot
... liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác VII.2.5 Tạo miền con(Subdomain) Trong ... Directory thông qua trình quản lý dịch vụ DNS(tham khảo Hình 1 .45 ) Trong Hình 1 .45 ta tham khảo sở liệu DNS quản lý tên miền csc.com tích hợp chung với Active Directory Hình 1 .45 : Active Integrated ... hbc.csc.com hộp thoại Name Server (tham khảo Hình 1 .40 ) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 3 74/ 555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1 .40 : Add Name Server - Sau add xong Name Server...
 • 11
 • 209
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 5 pptx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 5 pptx
... địa hệ thống tự nhận biết (tham khảo hình 1 .52 ) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 380 /55 5 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1 .52 : Root Name Server - Hiệu chỉnh số thông số cấu hình ... Windows Trang 379 /55 5 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Để sử dụng tùy chọn ta chọn Properties tên server DNS management console (tham khảo Hình 1 .50 ) Hình 1 .50 : Name server properties - Cấu hình Forwader: ... resource record tưng ứng (tham khảo ví dụ Hình 1 .56 RR MX) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 382 /55 5 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1 .56 : Thuộc tính MX record VII.2.10 Theo dõi...
 • 11
 • 187
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 6 potx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 6 potx
... Protocol (FTP) Service Hình 2 .6: Cài đặt FTP Service Bấm nút OK Click vào nút Next để hệ thống cài đặt dịch vụ FTP (đôi hệ thống yêu cầu nguồn I3 86 đường dẫn có chứa thư mục để hệ thống chép số file ... mà không cần cấu hình, nhiên sử dụng số chức mà hệ thống cấu hình ban đầu Điều tốt ta xóa tạo FTP Site để cấu hình lại từ đầu III.2.1 Tạo FTP site Để tạo FTP site ta thực bước sau: Trong IIS Manager ... FTP sites (tham khảo Hình 2.7) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 392/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 2.7: IIS Manager Mặc định cài xong dịch vụ FTP, hệ thống tự tạo FTP site...
 • 11
 • 176
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 7 pot

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 7 pot
... cấu hình Sau ta cấu hình hoàn tất thông tin cần thiết cho FTP Site ta lưu trữ thông tin cấu hình dạng tập tin *.xml, sau ta tạo phục hồi lại cấu hình cũ từ tập tin *.xml - Lưu trữ thông tin cấu ... hóa thông tin cấu hình (mặc định tùy chọn không chọn) Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 403/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 2. 27: Chỉ định tên tập tin cấu hình - Phục hồi ... từ tập tin cấu hình *.xml Hình 2.28 - Sau ta chọn nút Browse… để chọn tập tin cấu hình chọn nút Read File, sau chọn tên mô tả hộp thoại Location, chọn OK Hình 2.29: Import file cấu hình - Sau...
 • 11
 • 225
 • 0

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 8 docx

Giáo trình tổng hợp những hướng dẫn cơ bản về hệ thống NAT router trong cấu hình modem phần 8 docx
... liệu hướng dẫn giảng dạy IV.2.1 Một số thuộc tính Trước cấu hình Web Site Web Server ta cần tham khảo số thông tin cấu hình hệ thống gán sẳn cho Default Web Site Để tham khảo thông tin cấu hình ... trị hệ thống qua Web Khi ta cấu hình Web Site ta không nên sử dụng Default Web Site để tổ chức mà dựa Web Site để tham khảo số thuộc tính cần thiết hệ thống cung cấp để cấu hình Web Site Học phần ... liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 3.7: lựa chọn tùy chọn cho Server Sau hệ thống tìm kiếm I 386 source để cài đặt IIS, không tìm xuất yêu cầu định đường dẫn chứa nguồn I 386 , sau ta chọn Ok hộp thoại Hình...
 • 11
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2004152 lệnh tắt cơ bản trong auto cadtong hop phim tat co ban trong cadtổng hợp các lệnh tắt trong autocad 2007tổng hợp những phím tắt độc trong windows 7hay viet doan van tong hop nhung dieu da phan tich trong bai ban ve doc sachnhững định lý cơ bản trong tính tổng dùng hàm sinhtổng hợp những phím tắtnhững thủ thuật cơ bản trong excel 2007những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp công vụcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004down loaddown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365Down CV đi số 366 2Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnđề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 9. Đất Cà MauBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015