Đề Thi Thử TN Ngữ Văn lần 4 có đáp án năm 2011

Đề thi thử TN- BTTHPT tỉnh Bắc Giang(có đáp án)

Đề thi thử TN- BTTHPT tỉnh Bắc Giang(có đáp án)
... A(4;-2;3) B(1;9;4).Tọa độ véc tơ AB a (3; -11; -1) b (3; -7;-1) *c(-3;11;1) d (-3;7;1) ¤ ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ THI: 1a 9b 17a 25c 2a 10c 18d 3c 11d 19b 4a 12a 20b 5a 13c 21a 6d 14c 22b 7d 15b 23b 8c 16a ... b 2( x + x ) x +1 x + 2x a c 20/ Hàm số y = xlnx có đạo hàm cấp a 1/xb lnx +2 c lnx +1 d ¤ Đáp án đề thi: 1a 2d 9b 10 b 17 a 18 b 3a 11 c 19 c 4d 12 a 20 a d x + 2x 5c 13 a 6b 14 d 7a 15 b 8b...
 • 5
 • 378
 • 1

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án năm 2011 khối thpt chuyên đhsphn

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án năm 2011 khối thpt chuyên đhsphn
... hai bdn tu giam dThai lAn thi A T' =rJ, B- T' =27 t''' =r' D r' =# TRUONG TFIpr cHUyEN pHsp HA NeI -THI THUD4l Hec r-AN:-1zor1) - M6n vat ri - Ma ac rsr Ciu f8 Trong thi nghiQm l6ng v6 giao thoa ... 0,32 mJ c 0,32 J D.2Ji li 2s Tgi vi m/s tri bi€n, gia t6c cria D 3,2 J TRUONG THPT CHUYEN d' r31 ossp HA NOI -THI THIJ DAI HQC t'AN :-1zot t) - M6n vat li - Me tiep v6i m9t !u dien' BiCt diQn ... rin, Snh sSng B Hulnh $l qu;; thdi gian ndo d6 sau tdt 6nh s6ng k(ch thich C Anh s6ng ph6t quang c6 tAn sti l6n hon 6nh s6ng kich thich' D SW phet i6ng cria ddn 6ng li hiQn tugng quang- ph6t quang...
 • 8
 • 346
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án năm 2011 cva

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án năm 2011 cva
... Nhdn xdr ndo sau d6y dfrng: E c6 phLro'ng nirn ngang thi T,< To B N6u E co phuo.ng thang dring rhi T,> To = Neu E c6 phuong thing clfi,ng thi T'< To A N6u D Ca A, B C d6u kh6ng dly dn cf,u 49: ... sO fthay d6i vaoZ dAu do4n m4ch-RLC nOiti0p thi thAy fr 40Hz vd fz = 90 i tt-tAy hipu dibn tn6 nieu dpng d4t val eien tro R nhu E€ x6y cQng hu6ng m4ch thi tAn s6 phni il-t b5"ng: D 130H2 C.50Hz ... thang m6y, dang dao dQng di6u hod Khi lAc v€ dirng t6'i vl tri cdn bdng thi thang m6y Uat Oau chuy6n d6ng nhanh dAn dAu l6n tr€n thi: B Bi6n dQ dao dQng kh0ng thay d6i a nien OQ dao dQng gi6m D Bi€n...
 • 6
 • 318
 • 0

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1
... 243 10 A Trang 7/8 - Mã đề thi 243 213 11 D 223 11 D 233 11 C 243 11 A 213 12 B 223 12 A 233 12 A 243 12 D 213 13 A 223 13 D 233 13 C 243 13 D 213 14 D 223 14 B 233 14 C 243 14 A 213 15 B 223 15 ... 15 B 223 15 D 233 15 A 243 15 A 213 16 A 223 16 C 233 16 A 243 16 B 213 17 A 223 17 C 233 17 B 243 17 A 213 18 B 223 18 A 233 18 A 243 18 B 213 19 A 223 19 B 233 19 A 243 19 B 213 20 B 223 20 C ... C ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN VẬT LÝ 213 45 A 223 45 D 233 45 D 243 45 D 213 46 C 223 46 B 233 46 D 243 46 C 213 47 B 223 47 B 233 47 D 243 47 D 213 48 B 223 48 D 233 48 A 243 48 B 213 ...
 • 8
 • 302
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh học đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1

đề thi thử đại học môn sinh học có đáp án năm 2011 chuyên lê quý đôn qt đề 1
... ngẫu nhiên hoa màu đem tự thụ phấn xác suất thu hệ lai phân li kiểu hình ? 9 A B C D 16 014 : Lai bọ cánh cứng cánh màu nâu với đực cánh màu xám người ta thu F tất màu cánh màu xám Cho ... cá thể con) kiểu gen AA = 10 0%, Aa = 75%, aa = 50% Bố mẹ đề mang gen dị hợp tỉ lệ kiểu hình đời F1 (mới sinh) là: A A- : aa B A- : aa C 14 A-: 1aa D 15 A-: 1aa 019 : cá thể mang cặp gen cho ... sau: 70 cánh màu nâu, 74 cánh màu xám, 14 5 đực cánh màu xám Từ kết lai này, kết luận rút sau đúng? A Cơ chế xác định giới tính loài bọ cánh cứng XX - đực, XY - gen quy định màu cánh nằm...
 • 6
 • 444
 • 2

Đề thi thử ĐH môn Sinh lần 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử ĐH môn Sinh lần 2 có đáp án chi tiết
... quá trình là A 20 5 B 25 0 C 22 5 D 20 0 Đ án: Số chuỗi PP 23 x x = 20 0 ⇒ chọn D Trang 5/9 - Mã đề thi 999 AB D d AB D X X x X Y cho F1 kiểu hình lặn tất ab ab tính trạng chi m 4,375% Biết ... 1 /2 hạt màu vàng: 1 /2 hạt màu xanh Cho F1 tự thụ phấn, thu hoạch tỉ lệ hạt màu vàng (theo lí thuyết) A 1 /2 B 3/8 C 3/4 D 2/ 8 Đ án: F1: 1/2Aa: 1/2aa ⇒ A- = 1/8 +2/ 8 = 3/8 ⇒ chọn đáp án ... x AaBbCcDdEe cho tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội và một tính trạng lặn A 81/1 024 B 18 /25 6 C 405/1 024 D 27 /25 6 Đ án:   405  ÷ C4 = 1 024 4 ⇒ chọn đáp án C Câu 34: Ở loài thực...
 • 9
 • 666
 • 4

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPTQG 2015 MÔN TOÁN ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI THỬ TN THPTQG 2015 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN
... NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Cho hàm số ... hóa luyện thi Đại học Thành Nhân Lô A14 Trần Lê, Đà Lạt - Ngày thi 5.07.2014 - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn Toán; Khối A khối A1 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (2 điểm) a) Khảo sát biến thi n vẽ ... Nguyễn Tất Thành ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013  2014 Môn thi TOÁN; Khối A, A1, B Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Đáp án Đáp án Câu Ý Điểm Cho...
 • 81
 • 480
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 đáp án môn vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 có đáp án môn vật lý
... 13 2 Đáp án đề 13 2 Câu 10 11 12 13 14 15 16 27 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án B D C D A A C D C C B A A C D C C B D A D A A C B Câu 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... vật qua vị trí li độ x tốc độ v1 Khi vật qua vị trí li độ x2 tốc độ v2 Biên độ A xác định A 2 v2 x1 − v12 x2 2 v1 − v2 B 2 2 v1 x − v2 x1 2 v1 − v2 C 2 2 v1 x + v2 x1 2 v1 + v2 D 2 2 v1 ... đau âm 10 -11 (W/m2) 10 -3 (W/m2) Để nghe âm mà cảm giác đau phải đứng cách O khoảng nào? A 10 m - 10 000 m B 10 m - 10 00 m C m - 10 000 m D m - 10 00 m Câu 45: Nguồn âm A cách tường khoảng AH = 1m Máy...
 • 7
 • 520
 • 0

Đề thi thử vật lý 248 (lần 8 đáp án)

Đề thi thử vật lý 248 (lần 8 có đáp án)
... tiêu thụ đó: A 200W B 400W C 100W D 282 ,8W 𝜋 Câu 16:Một vật dao động điều hoà với phương trình 𝑥 = 8 𝑜𝑠(𝜋𝑡 − ) cm Thời điểm vật qua vị trí động 12059 12 083 2139 11 (s) (s) (s) ( s ) D B C 12 ... mặt kim loại hai xạ bước sóng 1  0, 48 m 2  0,56  m xạ gây tượng quang điện với kim loại A Chỉ xạ bước sóng  C Cả hai xạ gây B Cả hai xạ không gây D Chỉ xạ bước sóng 1 Câu ... 2, 3,…) Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn lượng 2,55 eV bước sóng nhỏ xạ mà nguyên tử hiđrô phát A 1,46.10 -8 m B 1,22.10 -8 m C 4 ,87 .10-8m D 9,74.10-8m Câu 25:Khi nói quang phổ vạch phát xạ,...
 • 4
 • 179
 • 0

Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 4 đáp án(năm học 2015 2016)

Đề thi violympic toán lớp 7 vòng 4 có đáp án(năm học 2015  2016)
... 1 .75 (Nhập kết dạng số (Nhập kết dạng số thập Câu hỏi 4: Số tự nhiên Câu hỏi 5: thỏa mãn 0.26 Kết rút gọn biểu thức phân) Câu hỏi 6: Một hình chữ nhật tỉ số hai cạnh diện tích 1 24 Câu hỏi 7: ... Tìm biết: Kết x,y,z (Nhập đáp số theo kết x, y, z, kết cách dấu ";") Câu hỏi 4: Giá trị tỉ lệ thức Câu hỏi 5: 5;8 ;7 -3/8 Số hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập ... hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập phân) Câu hỏi 6: Kết rút gọn biểu thức phân) Câu hỏi 7: -0.25 Tập số nguyên thỏa mãn theo giá trị tăng dần, ngăn cách dấu “;”) Câu hỏi 8: Tìm , biết∶...
 • 3
 • 4,721
 • 9

Đề thi thử ĐH Sử tỉnh Thanh Hóa đáp án năm 2011

Đề thi thử ĐH Sử tỉnh Thanh Hóa có đáp án năm 2011
... wWw.VipLam.Info SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2011 Môn LỊCH SỬ, Khối C (Đáp án- Thang điểm 04 trang) Câu Câu I Câu II Nội dung PHẦN ... học- công nghệ * Thành tựu chính… - Về khoa học bản: thành tựu lớn, đánh dấu bước nhảy vọt chưa ngành toán học, vật lý học, sinh vật học, hóa học…Với phát minh vô quan trọng sóng điện từ, ... học,đặc biệt sinh vật học hóa học, nông nghiệp tiến bước nhày vọt nhờ khí hóa, điện khí hóa, với biện pháp lai tạo giống chịu sâu bệnh…Nhờ người tìm biện pháp khăc phụ nạn thi u lương thực kéo dài...
 • 6
 • 222
 • 0

Đề thi thử ĐH Toán THPT Trần Phú đáp án năm 2011

Đề thi thử ĐH Toán THPT Trần Phú có đáp án năm 2011
... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………………………………; Số báo danh: ……… wWw.VipLam.Info ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM: 2010 -2011 (Đề số 1) CÂU I-1 (1 điểm) ... = + Vậy điểm C thỏa mãn C(5; 1) C(1; 3) ur uur + d1 vec tơ phương u1 = (2;1; −1) , d2 vec tơ phương: u2 = (1;3; −2) r + mp(P) vec tơ pháp tuyến n(1;1;1)  x = + 2t1  + d1 phương ... A  6; ; − ÷, AB =  − ;0; ÷ 2  2  r2  Đường thẳng ∆ qua A vec tơ phương u( −1;0;1) nên phương trình tham  x = − t   số:  y =    z = − + t VII.a (1 điểm)  z1 = − i Ta có: ...
 • 7
 • 271
 • 1

Đề Thi Thử TN Sinh THPT Bảo Lộc đáp án năm 2011

Đề Thi Thử TN  Sinh THPT Bảo Lộc có đáp án năm 2011
... diễn sinh thái? A Trong diễn sinh thái, quần xã sinh vật biến đổi thay lẫn B Diễn thứ sinh xảy môi trường chưa sinh vật C Diễn nguyên sinh xảy môi trường quần xã sống D Trong diễn sinh ... Câu 40: Một hệ sinh thái mà lượng ánh sáng đầu vào chủ yếu, chu trình chuyển hoá vật chất số lượng loài sinh vật phong phú A hệ sinh thái biển C hệ sinh thái thành phố B hệ sinh thái nông ... biến dị lợi B Hươu cao cổ cổ dài tập quán ăn cao C Lá rau mác hình dạng khác môi trường khác D Bướm sâu đo môi trường bụi than màu đen kết trình đột biến, giao phối CLTN Câu 46:...
 • 5
 • 173
 • 0

Đề Thi Thử TN Anh lần 4 đáp án năm 2011

Đề Thi Thử TN  Anh lần 4 có đáp án năm 2011
... D 40 41 B D 42 C 43 A 44 C 45 B Dùng very much, nghĩa I ẹnoyed the concert very much để trả lời câu hỏi hợp lý Dùng danh từ để hợp với cấu trúc câu, danh từ demonstration để hợp nghĩa Danh ... tiếng nghĩa bật tắt TV to playing playing : để theo sau stopped diễn đạt ý nghĩa ngưng đóng vai 2A 12C 22C 32D 42 C 3C 13A 23B 33A 43 A 4D 14B 24A 34C 44 C 5B 15A 25D 35B 45 B 6B 16A 26A 36C 46 D ... Theo ý câu 1, đoạn Các đáp án B, D liên quan đến dress, on time quan trọng Đáp án C không xác, câu đoạn nói đến find out about the kind of products, buy Các đáp án A, C, D chi tiết chưa xác:...
 • 7
 • 441
 • 0

Đề Thi Thử TN Ngữ Văn lần 4 đáp án năm 2011

Đề Thi Thử TN Ngữ Văn lần 4 có đáp án năm 2011
... SỞ GD&ĐT THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN : NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM ( Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung - Đề gồm câu, theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT: câu kiểm tra kiến thức văn học; ... Điểm : Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu Văn viết cảm xúc Diễn đạt rõ ràng thể vài sai sót không đáng kể - Điểm 4: Đáp ứng yêu cầu Hướng triển khai ý hợp lý thể vài ba sai sót nhỏ - Điểm : ... vấn đề; từ rút học cho thân - Bài làm bố cục rõ ràng ; diễn đạt mạch lạc ; mắc lỗi tả, ngữ pháp b/Cho điểm: - Điểm 3: Đáp ứng tốt yêu cầu Văn viết trôi chảy Chấp nhận vài lỗi nhỏ - Điểm 2: Đáp...
 • 5
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ