Giáo trình xử lý ảnh y sinh (ngành kỹ thuật y sinh)

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P1 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P1 doc
... m y tớnh 486 hoc hn Ngy thỡ mt m y tớnh 486-66 MHz cũn r hn giỏ cỏc m y XT cỏch y vi nm chc chn thỡ cỏc m y ny phi cú sn cỏc khe cm cho phn x nh Cỏc chng trỡnh thit k v lc nh cú th chy trờn ... cho y u cu lm vic ca bn hin th nh mu, bn nờn dựng mt monitor a h M y tớnh Phn mm cho sỏch ny c phỏt trin lm vic trờn tt c cỏc m y s dng h iu hnh DOS Mc dự m y XT cú th chy c cỏc chng trỡnh ny, ... 2-D Mc dự mt tớn hiu ly mu 2-D cú th x nh cỏc d y ca tớn hiu ly mu mt chiu bng cỏch x tt c cỏc hng (ct) mt cỏch tun t song cỏch tip cn ny khụng cho mt kt qu mong i nh x hai chiu Vớ d, nu...
 • 11
 • 696
 • 3

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P2 pptx

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P2 pptx
... phân kép xm I yn   x0 f ( x, y )dxdy y0 Sử dụng qui tắc Simpson ta viết sau:  I  x yn  y0   m 1 m 2    f ( x0 , y )   f ( xi , y )   f ( xi , y )  f ( xm , y)  dy i 1, 3, i ... ( x0 , y0 ) f ( x0 , y1 ) f ( x0 , y2 ) f ( x0 , yn )  2  f ( x , y ) f ( x , y ) f ( x , y ) f ( x , y )    1 1 n    4     2                f ( xm , y0 ) f ... 17 viết y  n I  x  y0  f ( x0 , y )     f ( x1 , y)  [14242 241]   f ( x2 , y )  dy       f ( xm , y )   Lại áp dụng qui tắc Simpson vào công thức ta có I x  y [14242...
 • 11
 • 529
 • 1

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P3 pps

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P3 pps
... float sum1,sum2,dx,dy,x ,y, I; float *A; A=(float *) malloc(M*sizeof(float)); dx=(xmax-xmin)/(float) M; dy=(ymax-ymin)/(float) N; x=xmin; for (i=0;i...
 • 11
 • 288
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P4 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P4 doc
... Trong phần trình b y phương pháp thực phần mềm lọc 2-D FIR cho xử ảnh số Chúng ta coi ảnh lưu nhớ đĩa cứng hay vùng đệmảnh Số dòng tối thiểu cần cho việc xử lý, lưu nhớ, cho phép lọc ảnh lớn ... 3.2a cho th y ảnh gốc (IKRAM.IMG) Hình 3.2b giới thiệu ảnh lọc thông cao Hình 3.2c ảnh lọc thông thấp Đúng mong đợi, ảnh lọc thông cao rõ nét ảnh gốc Ảnh lọc thông thấp mờ Mặc dù v y, ảnh lọc thông ... đối xứng tuần hoàn ảnh, việc tính toán hiệu ta thay đổi chương trình với cải tiến hệ số tuần hoàn Trước thực thay đổi chương trình 3.1 sử dụng để lọc ảnh Ảnh dùng để kiểm tra ảnh nằm đĩa kèm theo...
 • 11
 • 527
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P5 pdf

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P5 pdf
... x-quang, ảnh cũ, ảnh thiên văn Xử ngoại tuyến thường sử dụng cho toán tự nhiên Ví dụ, x-quang, phim x-quang l y sau xử lý, xử ngoại tuyến tự nhiên Xử trực tuyến hay xử thời gian thực, hay ... hoàn chỉnh Nếu kích thước ảnh 512  512 điểm ảnh, xử phải có khả xử 512  512  30 điểm ảnh/ gi y = 7.86432 triệu điểm ảnh/ gi y yêu cầu để xử ảnh thời gian thực Xử thời gian thực không ... ví dụ, ảnh lưu trữ ổ cứng sau xử m y tính Thời gian xử phụ thuộc vào tốc độ m y tính hiệu phần mềm thực Xử ngoại tuyến hữu ích lĩnh vực mà thời gian y u cầu chính, tăng cường ảnh ảnh x-quang,...
 • 11
 • 529
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P6 ppt

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P6 ppt
... tiết nhìn th y với gradient pha Phổ pha ảnh mang theo nhiều tin tức ảnh biên độ phổ Chúng ta làm rõ điều chương Có lẽ hợp xử trực tiếp góc pha ảnh để làm ảnh xử biên độ ảnh Từ sơ đồ ... để lọc ảnh cho đĩa với file có tên "TESH.IMG" B y lọc ảnh "TESH IMG" với lọc thông cao có đặc tuyến Lặp lại phần ảnh "PISTON.IMG" có sẵn ảnh kèm Giải thích kết khác thu từ tập 46 Hình 4.3 Ảnh 3-D ... chương trình 3.2, thay đổi thành lọc đồng hình Chú ý rằng, logarit giá 45 trị điểm ảnh chuyển vào đệm, đệm chuyển ảnh hình 3.1 phải có kiểu "float" thay cho kiểu "unsigned char" Kết chương trình...
 • 11
 • 271
 • 1

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P7 ppt

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P7 ppt
... xám xem xét ảnh hình 4.12a Đ y ảnh người tương phản với sáng Khi chụp ảnh không dùng đèn để giảm độ sáng ảnh sau san mức xám cho hình 4.12b Dễ dàng nhận th y thay đổi so với ảnh gốc ảnh cung cấp ...  (4.41) Thực tế thực công thức thay pr (r ) h(i) B y lúc phát triển chương trình biến đổi lược đồ mức xám Bài tập 4.3 Viết chương trình C để thay đổi lược đồ mức xám sở hàm tuyến tính mức độ ... z ( z)  h yj m xj (z  x j )  y j Tính: tan( H ) 1 25  m x k  255  y k tan( H ) yk  Với m  z  xk p z ( z)  yk  h ( z  xk )  y k xk  m với x k  z  255 p z ( z)  yk (255  z...
 • 10
 • 238
 • 1

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P8 ppsx

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P8 ppsx
... tuyến tính sau y (i , j )  y1 (i , j )  y2 (i , j ) (5.4) y (i , j )  max y1 (i , j ) , y2 (i , j )  (5.5) y (i , j )   y1 (i , j )  y (i , j )  (5.6) 65 Trong y1 (i,j) y2 (i,j) đáp ứng ... vi giá trị lớn yk(i,j) = tan-1  y k (i , j )     y (i , j )  (5.10) B y kiểm tra số phép xử Chúng ta phát triển hai chương trình, cho xử Sobel (dùng hai mặt nạ) cho xử Kirsh Các ... chương trình tương tự bước phát triển cho chương trình lọc FIR Chương trình gốc xử Sobel cho đ y: 68 Chương trình 5.1 “SOBEL.C” Chương trình để rút chiều dài đường biên ảnh dùng xử Sobel...
 • 10
 • 273
 • 1

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P9 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P9 doc
... tmp=(*((*(w+1+k1))+(n2+k2-1))); y1 +=S1[1+k1][1+k2]*tmp; y2 +=S2[1+k1][1+k2]*tmp; } y1 =abs (y1 ); y2 =abs (y2 ); zn2= (y1 >y2 ) ?y1 :y2 ; putc(zn2,fptr1); /* The buffer is imPlicit in this last statement */ } /* ... phương pháp Sobel Kirsh cho hình 5.5 a 5.5 b Bạn nhận th y xử Kirsh cung cấp cho ta nhiều chi tiết ảnh Cũng ta nhận th y phương pháp dùng xử không gian cho kết tốt kỹ thuật dùng lọc thông cao ... gotoxy(70,25); textattr(WHITE+(BLACK...
 • 10
 • 247
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P10 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P10 doc
... wraparound Đó ta phải làm cho hai d y có chu kỳ Để sửa lỗi n y, số số cần phải thêm vào hai d y để chiều dài hai d y Ví dụ, d y có chiều dài A, d y có chiều dài B, kết ta phải thêm số cho hai d y có ... W16-n thường gọi trọng lượng hay hệ số xoay Hai biểu thức biểu diễn bước cuối lưu đồ tính toán hình 6.2 B y xem xét biểu thức F10 (n)   f10 (k )W8nk k 0 Xử có F10 (n)   k 0 f10 (2k ... thuật toán Vì trường hợp N =16; nên, 15 F (n)    f (k )W16nk k 0 Chia d y f(k) thành hai d y, d y rút từ phần tử chẵn d y từ phần tử lẻ Đó là, 15 F (n)   15   f (k )W16nk   f (k )W16nk k...
 • 10
 • 257
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P11 ppt

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P11 ppt
... qua bng LUT v lu cỏc d liu ny a ch cha kt qu d y u vo, X Bc ny cú th chuyn sang ngụn ng C nh sau: for (i=0; i...
 • 10
 • 227
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P12 doc

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P12 doc
... trường hợp M = L = Từ hình 6.8 nhận th y (L-M) bước có phần tử bướm L bước cuối có toàn bướm Sơ đồ giúp thay đổi chương trình 6.2 thành chương trình 6.3 Chương trình 6.3 "FFTIP.C" Giảm lược đầu vào ... Bài tập 6.3 1.Cho d y đầu vào : x(k) = k = 0,1,2, , 31 x(k) = trường hợp lại Tính 1024 điểm phổ tần số dùng chương trình giảm lược đầu vào FFT Thêm giá trị vào d y để làm cho chiều dài d y thành ... trị vào d y để làm cho chiều dài d y thành 1024 B y tính FFT scủa d y dùng chương trình FFT phân chia tần số không giảm lược So sánh thời gian xử phần Thuật toán FFT giảm lược đầu Giải thuật...
 • 10
 • 287
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P13 pptx

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P13 pptx
... cầu N lần truy nhập đĩa cho xử ảnh có kích thước N  N Nếu N = 2r r  N số lần truy nhập đĩa để dịch chuyển ảnh, nhiều so với N  N lần truy nhập cách xử đọc ảnh khối Số lần truy nhập đĩa ... pha ảnh bị biến dạng biến dạng tất điểm phải chịu dịch chuyển vị trí khác tuỳ theo vị trí ảnh Tổng quát, ảnh lọc cho i f (n1 - f (n1 , n2 ), n2 - f( n1 , n )) f hàm dịch chuyển vị trí Chú ý ảnh ... N ( n1a n2b )  i f (n1 - a, n - a) (6.47) if (n1-a, n2-b) ký hiệu cho ảnh lọc Một lọc với đặc tuyến pha tuyến tính có nghĩa không dịch chuyển biên độ Trong lọc có đặc tuyến pha không tuyến tính...
 • 10
 • 282
 • 0

Giáo trình xử ảnh y tế Tập 1a P14 docx

Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1a P14 docx
... dụng thuật toán lên ảnh cho hình 6.11 ảnh chứa đĩa kèm theo sách file có tên “MOHSEN.IMG” Chương trình 6.6 “ FFT2D.C” 2-D FFT /****************************** * Program developed by: * * M.A.Sid-Ahmed ... routine They are closed before return to @he main routine wr[1,wj[I input arrays for twiddle factors, calculated by calling procedure WTS L[I look-up table for bit reversal N input array size ( ... exit(1); } Hình 6.12 Ảnh dịch chuyển “MOHSEN.IMG” printf(" Enter file name for output file. >"); scanf("%s",file_name); fptro=fopen(file_name,"wb+"); /* Allocating memory for bit reversal LUT...
 • 10
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình xử lý nước thải sinh hoạtgiáo trình xử lý ảnh sốgiáo trình xử lý ảnh viễn thámgiáo trình xử lý ảnh photoshopgiáo trình xử lý ảnh ptitgiáo trình xử lý ảnh bằng photoshopgiáo trình xử lý ảnh đại học thái nguyêngiáo trình xử lý ảnh photoshop cs5giáo trình xử lý ảnh võ đức khánhgiáo trình xử lý ảnh đỗ năng toàndownload giáo trình xử lý ảnh photoshopdownload giáo trình xử lý ảnh photoshop cs5giáo trình xử lý ảnh bằng photoshop cs3giáo trình xử lý ảnh bằng photoshop 7 0giáo trình xử lý ảnh photoshop cs6chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ