Khảo sát chất lượng và định hướng nghề nghiệp của học sinh đang theo học dươc sĩ trung học tại trường trung cấp quân y 2, giai đoạn 2009 2012

Khảo sát chất lượng định hướng nghề nghiệp của học sinh đang theo học dươc trung học tại trường trung cấp quân y 2, giai đoạn 2009 2012

Khảo sát chất lượng và định hướng nghề nghiệp của học sinh đang theo học dươc sĩ trung học tại trường trung cấp quân y 2, giai đoạn 2009 2012
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG VĂN HUYỀN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH ĐANG THEO HỌC DƯỢC SĨ TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP QUÂN Y 2, GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 ... chất lượng đào tạo, tìm hiểu định hướng nghề nghiệp học sinh, đề tài Khảo sát chất lượng định hướng nghề nghiệp học sinh theo học dược trung học Trường Trung cấp Quân y giai đoạn 2009 - 2012 ... trạng chất lượng hoạt động đào tạo Dược trung học Trường trung cấp Quân y 2, giai đoạn 2009 2012 Định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp học sinh theo học Trường TCQY năm học 2011 – 2012 KẾT...
 • 72
 • 328
 • 0

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội
... học - Những viết báo “GD - TĐ”, “Thanh niên” khoá luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu có liên quan MỤC LỤC Định hướng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát số trường địa bàn Nội) ... tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông Thông qua buổi học nghề, buổi nói chuyện, hướng dẫn thầy cô vấn đề nghề nghiệp giúp học sinh biết khả năng, lực phù hợp với ngành nghề nào? Thế giáo ... mục tiêu tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, dự định việc làm nghề nghiệp, nói chung, trạng lao động - việc làm - nghề nghiệp xã hội giới trẻ Trên bình diện định hướng việc làm nghề nghiệp niên, nhiều...
 • 27
 • 1,927
 • 17

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề: 760 ppt

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề: 760 ppt
... A crossed B cross C crossing D to cross Câu 50 A drew B achieved C made D absorbed -HẾT - Trang 4/4 đề 760 ... me not to ask the teacher for help D Peter advised me to ask the teacher for help Trang 2/4 đề 760 Câu 38 David drove so fast; it was very dangerous A David drove so fast, which was very dangerous ... A levels, but only half of the content: AS level German pupils take the A-level German language exam, but not take the A-level German Literature exam GNVQs are vocational qualifications Pupils...
 • 4
 • 223
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề: 812 docx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH - Mã đề: 812 docx
... depth D deepen B over C on D up B crossing C cross D to cross B achieved C drew -HẾT - D absorbed Trang 4/4 đề 812 ... Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 32 Without the particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 33 We had better to review this chapter carefully A B C D ... couldn’t sleep because of the noise D The baby woke up because the children made noise Trang 2/4 đề 812 Câu 38 David drove so fast; it was very dangerous A David drove so fast and was very dangerous...
 • 4
 • 217
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - Mã đề: 760 ppt

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - Mã đề: 760 ppt
... A crossed B cross C crossing D to cross Câu 50 A drew B achieved C made D absorbed -HẾT - Trang 4/4 đề 760 ... Pupils normally study for their GCSE between the ages of _ A 15 and 17 B 12 and 14 C 14 and 16 D 16 and 18 Trang 3/4 đề 760 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate ... A levels, but only half of the content: AS level German pupils take the A-level German language exam, but not take the A-level German Literature exam GNVQs are vocational qualifications Pupils...
 • 4
 • 332
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 812) pot

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 812) pot
... Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 32 Without the particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 33 We had better to review this chapter carefully A B C D ... A was said have been B is said to have been C was said being D is said to be Câu 28 What _ at this time tomorrow? A will you have been doing B will you C will you be doing D will you have done ... couldn’t sleep because of the noise D The baby woke up because the children made noise Trang 2/4 đề 812 Câu 38 David drove so fast; it was very dangerous A David drove so fast and was very dangerous...
 • 4
 • 252
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 760) pptx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 760) pptx
... been expected at first A B C D Câu 32 We had better to review this chapter carefully A B C D Câu 33 Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 34 Without the particularly habitat, ... Câu 21 Whether we go out will depend _ the weather A in B about C on D with Câu 22 What _ at this time tomorrow? A will you have been doing B will you C will you be doing D will you have done ... know what a word means, look it _ in the dictionary A over B on C up D at Câu 19 When I _ up this morning, my roommate _ already A woke/ had left B wake/ has left C am waking/ leaves D was...
 • 4
 • 196
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 638) potx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 638) potx
... have finished this group project A Now that B Since C Until D By the time Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction Câu 31 We had better to review this chapter ... English A differently B difference C differences D different Câu 21 I am so _ that I cannot say anything, but keep silent A nervousness B nerve C nervous D nervously Câu 22 John said that his brother ... particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 33 Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 34 There was less damage after the storm than we had been expected at first...
 • 4
 • 210
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 508) docx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 508) docx
... back this evening A B C D Câu 32 Without the particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 33 Although his bad cough, he kept on smoking A B C D Câu 34 We had better to review this ... compulsory in most Vietnamese schools A paid B divided C required D depended Câu 24 When I _ up this morning, my roommate _ already A woke/ had left B wake/ has left C was waking/ left D am ... of tea? A Do you like B Would you like C Do you like to drink D Will you like Câu 20 What _ at this time tomorrow? A will you be doing B will you have been doing C will you D will you have done...
 • 4
 • 205
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 440) docx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 440) docx
... Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 33 Without the particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 34 We had better to review this chapter carefully A B C D ... out will depend _ the weather A in B about C with D on Câu 30 I am so _ that I cannot say anything, but keep silent A nervousness B nervously C nerve D nervous Mark the letter A, B, C, or D ... English C I didn’t like to communicate in English D I prefer communicating in English Trang 2/4 đề 440 Câu 38 “Why don’t you ask the teacher for help?” Peter asked me A Peter suggested that...
 • 4
 • 184
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 363) pps

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 363) pps
... anything, but keep silent A nerve B nervousness C nervous D nervously Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs correction Câu 31 Don’t forget phoning him back this ... damage after the storm than we had been expected at first A B C D Câu 34 We had better to review this chapter carefully A B C D Câu 35 Without the particularly habitat, the species could not survive ... hurried, he could have caught the plane D He didn’t miss the plane because his hurried Trang 2/4 đề 363 Câu 38 David drove so fast; it was very dangerous A David drove so fast that was very...
 • 4
 • 178
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 231) pptx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 231) pptx
... Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 33 Without the particularly habitat, the species could not survive A B C D Câu 34 We had better to review this chapter carefully A B C D ... 20 Whether we go out will depend _ the weather A with B in C about D on Câu 21 Don’t ask me anything about sports I like football _ tennis A both/ and B either/ or C neither/ nor D not ... up because the children made noise D The baby and the children slept through the noise Trang 2/4 đề 213 Câu 38 He didn’t hurry so he missed the plane A He didn’t miss the plane because his hurried...
 • 4
 • 182
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 104) ppsx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12( Mã đề: 104) ppsx
... correction Câu 31 We had better to review this chapter carefully A B C D Câu 32 Although his bad cough, he kept on smoking A B C D Câu 33 Don’t forget phoning him back this evening A B C D Câu 34 Without ... 21 I’m afraid I have to leave _ a few days’ time A on B in C at D after Câu 22 Don’t ask me anything about sports I like football _ tennis A not only/ but also B neither/ nor C both/ and ... hurried, he might catch the plane D If he had hurried, he could have caught the plane Trang 2/4 đề 104 Câu 38 “Why don’t you ask the teacher for help?” Peter asked me A Peter suggested that...
 • 4
 • 174
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT - Mã đề: 638 ppt

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT - Mã đề: 638 ppt
... A to cross B cross C crossing D crossed Câu 50 A made B drew C achieved D absorbed -HẾT - Trang 4/4 đề 638 ... hurried, he could have caught the plane D He didn’t miss the plane because his hurried Trang 2/4 đề 638 Câu 38 I found it difficult to communicate in English A I was not used to communicating in ... A levels, but only half of the content: AS level German pupils take the A-level German language exam, but not take the A-level German Literature exam GNVQs are vocational qualifications Pupils...
 • 4
 • 246
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT - Mã đề: 508 potx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 THPT - Mã đề: 508 potx
... A to cross B crossing C cross D crossed Câu 50 A drew B absorbed C achieved D made -HẾT - Trang 4/4 đề 508 ... hurried, he wouldn’t miss the plane D If he had hurried, he might catch the plane Trang 2/4 đề 508 Câu 38 I found it difficult to communicate in English A I didn’t like to communicate in English ... A levels, but only half of the content: AS level German pupils take the A-level German language exam, but not take the A-level German Literature exam GNVQs are vocational qualifications Pupils...
 • 4
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thôngđịnh hướng nghề nghiệp của học sinhđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh thptđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại tiền giangđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thpt thông qua dạy học ngoại khóa môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát ở trường thpt lê hồng phong thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóatên đề tài thái độ của cha mẹ đối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình thành phố cà mau hiện nayđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thôngđịnh hướng nghề nghiệp của sinh viên hiện nayđịnh hướng nghề nghiệp của sinh viênđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thptđịnh hướng nghề nghiệp của em trong tương laiđịnh hướng nghề nghiệp của bạn là gìđịnh hướng nghề nghiệp của anhchị trong tương laiđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viênđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinhNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP