Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình
... tài nghiên cứu này. 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa ... 2020, Thái Bình 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo nhân lực du lịch Thái Bình, Thái Bình 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo tình hình phát ... nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa ○ Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa ở trong...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên, hải phòng
... thích hợp nhằm đẩy mạnh sự phát triển du lịch văn hoá huyện Thuỷ Nguyên trong thời gian tới. Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Trịnh Thị Giang _ VH ... Chùa Tây kiến trúc nghệ thuật 15/1 Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Trịnh Thị Giang _ VH 1004 35 Có thể ... : Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho Khóa luận tốt nghiệp của mình. 2- Mục đích nghiên cứu Mục đích chính của Đề tài là tìm hiểu tiềm năng du lịch...
 • 81
 • 1,091
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... năng du lịch. Đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch lâm nghiệp Ở Điện ... VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 14 1.1.1. Quan niệm về du lịch văn hóa 14 1.1.2. Quan niệm về tài nguyên du...
 • 164
 • 1,019
 • 5

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa bến tre

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa bến tre
... nghiên cứu tiềm năng tài nguyên du lịch chung của Bến Tre. Tác giả chưa đi sâu nghiên cứu hiện trạng của du lịch văn hóa và chưa đưa ra các giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hóa Bến Tre ... ngành du lịch. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là tài nguyên du lịch nhân văn, du lịch văn hóa của tỉnh Bến Tre. Phạm vi nghiên cứu: ... sản phẩm du lịch văn hóa cần có sự hợp tác nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của cộng đồng địa phương .Phát triển du lịch văn hóa Bến Tre là việc làm cần thiết. Nghiên cứu các...
 • 12
 • 531
 • 0

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo khánh hòa

nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo khánh hòa
... du lịch văn hóa biển đảo nói riêng, để triển khai cho việc nghiên cứu du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa. Để có cái nhìn tổng quan về hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại tỉnh Khánh Hòa, ... thác du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, luận văn đã nêu lên sự cần thiết của việc phát triển loại hình du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa. Căn cứ vào thực trạng hoạt động du ... về phát triển sản phẩm, thị trường du lịch văn hóa biển đảo; (4) Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho du lịch văn hóa biển, đảo; (5) Nhóm giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa...
 • 14
 • 1,138
 • 9

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre
... văn hóa văn hóa du lịch 13 1.1.3. Tài nguyên du lịch 15 1.1.4. Tài nguyên du lịch nhân văn 16 1.2. DU LỊCH VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 17 1.2.1. Vai trò của du lịch văn hóa ... HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở BẾN TRE 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA …………………… 53 3.1.1. Định hƣớng chung ……………………………………………………… 53 3.1.2. Định hƣớng sản phẩm du lịch văn hóa Bến ... học nghiên cứu tiềm năng tài nguyên 9 du lịch chung của Bến Tre. Tác giả chƣa đi sâu nghiên cứu hiện trạng của du lịch văn hóa và chƣa đƣa ra các giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hóa...
 • 116
 • 470
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa
... đến du lịch biển đảo 19 1.1.4.1. Khái niệm du lịch 19 1.1.4.2. Du lịch biển đảo 19 1.1.4.3. Khái niệm du lịch văn hóa biển đảo 19 1.2. Du lịch văn hóa biển đảo 20 1.2.1. Đặc điểm của du lịch ... nguyên du lịch 39 2.2. Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.1. Thị trƣờng khách du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 51 2.2.2. Các sản phẩm du lịch văn hóa biển đảo ... tại Khánh Hòa 54 2.2.3. Các điểm - tuyến du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 56 2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa biển đảo tại Khánh Hòa 59 2.2.5. Nhân lực du lịch văn hóa...
 • 156
 • 714
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định
... 1.3. Du lịch văn hóa tâm linh ở Việt Nam và kinh nghiệm rút ra cho Nam Định 31 ng phát trin du li Vit Nam 31 1.3.2. Thc trng hong du ... Vit Nam 33 1.3.3. Mt s kinh nghim rút ra cho du lnh . 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TỈNH NAM ĐỊNH 39 2.1. Giới thiệu chung về Nam ... du l 81 2.3.6. Công tác t chc, qun lý 87 2.3.7. Hong xúc tin, qung bá du lch 90 2.4. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam...
 • 146
 • 1,277
 • 20

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Góp phần phát triển du lịch văn hóa An Giang, cũng nhƣ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch An Giang. 3.2. ... lịch văn hóa tỉnh An Giang. 7. Đóng góp của luận văn - Tổng quan cơ sở lý luận về nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa. - Khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa An Giang. ...
 • 131
 • 1,018
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh
... 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh …. 110 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh ……… 110 3.2.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế…………………………………. ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2013 2 ĐẠI...
 • 198
 • 1,309
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định
... triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình ... VĂN HÓA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Trong vài chục năm trở lại đây, với sự phát triển ... du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. 9 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN...
 • 154
 • 1,830
 • 14

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương
... lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2. Giải pháp về xây dng sản phẩm du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 103 3.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 103 ... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời ... hướng phát triển theo ngành 81 3.1.2. Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 89 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch...
 • 124
 • 726
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch du lịch văn hóa ………………… 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa ……………………………………… 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa …………………………………… ... 1…………………………………………………… 30 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH…………………………………………………… 31 2.1. Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định ……… 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ... thể………………………………………… 101 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định … 107 3.2.1. Về phát triển thị trường khách và xác định sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng…………………………………………………… ...
 • 193
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòngnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh thái bìnhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc ninhnhững bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển du lịch văn hóanghiên cửu phát trién du lịch văn hóa vùng đòng bằng sông hồngluận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi tỉnh hoà bìnhnghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giangnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vân đồn quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh1 cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu phát triển du lịch nhân văn khu vực đầm phákinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa ở huếkinh nghiệm phát triển du lịch văn hóađịnh hướng phát triển du lịch văn hóaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP