Kỹ Thuật Xung Số Chương 5 (hệ tuần tự)

Kỹ Thuật Xung Số Chương 5 (hệ tuần tự)

Kỹ Thuật Xung Số Chương 5 (hệ tuần tự)
... hçnh 5. 3a v 5. 3b : Ck Q1 1 T Ck1 Ck Q1 Q2 T Ck2 Clr Hçnh 5. 3a Ck Q1 Ck T Ck1 Q2 T Ck2 Clr H 5. 3b Gin âäư thåìi gian ca mảch hçnh 5. 3a : Ck Q1 Q1 Q2 0 1 1 1 0 1 Hçnh 5. 4a Gin âäư thåìi gian mảch 5. 3a ... trãn hçnh 5. 5 : Q1 1 T Ck1 Ck Q3 Q2 T Ck2 T Ck3 Clr Hçnh 5. 5 Mảch âãúm 5, âãúm lãn Gin âäư thåìi gian ca mảch: 10 Ck Q1 Q2 Q3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Hçnh 5. 6 Gin âäư thåìi gian mảch âãúm 5, âãúm ... 5. 1a : Ck Q1 Q2 1 1 0 1 0 1 Hçnh 5. 2a Gin âäư thåìi gian mảch hçnh 5. 1a Bng trảng thại hoảt âäüng ca mảch hçnh 5. 1a: Xung vo Ck Trảng thại hiãûn tải Q2 0 1 Q1 1 Gin âäư thåìi gian mảch hçnh 5. 1b...
 • 27
 • 141
 • 1

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 5 pdf

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 5 pdf
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 16
 • 215
 • 0

KỸ THUẬT XUNG-SỐ VVD-5

KỸ THUẬT XUNG-SỐ VVD-5
... thái theo đầu vào điều khiển Xung nhịp thờng chuỗi xung hình chữ nhật xung vuông Hầu hết hệ thống kỹ thuật số đồng bộ, mạch đồng dễ thiết kế dễ dò lỗi Sở dĩ chúng dễ dò lỗi đầu mạch thay đổi thời ... trực tiếp đợc giới thiệu phần trớc, phần trình bày phơng pháp thiết kế đếm sở dùng đếm có sẵn Với kỹ thuật vi mạch phát triển nh nay, cách đợc sử dụng ngày nhiều QB QA Pr Ví dụ: Thiết kế đếm có Kđ ... nguyên trạng thái đầu vào T mức logic đầu lật lại trạng thái trớc Chính có tên T lấy theo chữ đầu thuật ngữ tiếng Anh Toggle có nghĩa lật Ký hiệu logic bảng chân lý trigơ T đợc cho hình 5.14 Phơng...
 • 72
 • 897
 • 9

THUẬT XUNG - SỐ, Chương 5 pps

KĨ THUẬT XUNG - SỐ, Chương 5 pps
... điện cực bazơ T2 biến đổi theo quy luật : UB2 ≈ E [ - 2exp( -t/RC )] ( 3-1 5) Với điều kiện ban đầu: UB2(T = to) = -E điều kiện cuối: UB2(T -> ∞) = E T2 bị khóa lúc t = t1 (h.3.17b) UB2 đạt tới ... tới lúc xác lập Uc(∞) = -Umax xuất phát từ phương trình: Uc(t) = Uc(∞) - [Uc(∞) - Uc(0)] exp ( -t / RC) ( 3-2 0) có kết quả: thph = RCln (1 + β) = RCln[1+R1 / ( R1 + R2)( 3-2 1) 213 So sánh hai biểu ... ý điều trình bày > tx > τx (τx độ rộng xung vào Tv chu kì xung vào) điều kiện ( 3-1 7) thỏa mãn ta có chu kì xung Tra = Tv 3.3.2 Mạch đa hài đợi dùng IC thuật toán 210 Hình 3.18: Nguyên lý mạch...
 • 7
 • 339
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 9 ppt

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 9 ppt
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 18
 • 260
 • 1

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 8 ppsx

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 8 ppsx
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 12
 • 285
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 7 pps

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 7 pps
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 22
 • 262
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 6 pdf

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 6 pdf
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark ...
 • 9
 • 255
 • 1

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 4 doc

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 4 doc
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 10
 • 268
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 3 ppsx

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 3 ppsx
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 28
 • 248
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 2 docx

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 2 docx
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 23
 • 225
 • 0

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 1 pps

Giáo trình KỸ THUẤT XUNG SỐ - Chương 1 pps
... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com ... purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 42
 • 300
 • 1

Giáo trình kỹ thuật xung- số phần 5 ppsx

Giáo trình kỹ thuật xung- số phần 5 ppsx
... dung tải Tần số hoạt động (tàn số chuyển mạch) lớn công suất tiêu tán tăng 3.2.4 Fanout Là hệ số mắc mạch đầu hay gọi khả tải phần tử logic Gọi N Fanout phần tử logic, định nghĩa sau: Số ầu vào ... nối đến đầu phần tử logic họ mà mạch hoạt động bình thường (hình 3.41) 3.2 .5 Fanin (Hệ số mắc mạch đầu vào) Gọi M Fanin phần tử logic M định nghĩa sau : Đó số đầu vào logic cực đại phần tử logic ... đầu vào logic cực đại phần tử logic Đối với phần tử logic thực chức cộng logic, số lượng M lớn đầu vào Đối với phần tử logic thực chức nhân logic, số lượng M lớn đầu vào Đối với họ logic CMOS...
 • 31
 • 223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật xung sốkỹ thuật xung- sốđề cương kỹ thuật xung sốđề thi kỹ thuật xung sốôn thi kỹ thuật xung sốphương pháp học kỹ thuật xung sốchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP