Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010

đánh giá hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2006 - 2010

đánh giá hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2006 - 2010
... thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 2.2. Nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 2010 ... thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm tổ chức thực hiện. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất 3 ... Đánh giá hiệu quả thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2010& quot;. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở tìm hiểu công tác thực...
 • 105
 • 448
 • 0

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010

đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ giai đoạn 2007 - 2010
... mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: " ;Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2007 - ... Đánh giá kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì 66 4.4.1. Đánh giá chung kết quả đấu giá QSDĐ tại thành phố Việt Trì giai đoạn 200 7- 2010 66 4.4.2. Đánh giá kết quả đấu giá ... trạng sử dụng đất 57 4.2.3. Nhận xét chung 59 4.3. Công tác đấu giá QSDĐ trên địa bàn thành phố Việt Trì 59 4.3.1. Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất ở áp dụng trên địa bàn thành phố Việt...
 • 107
 • 522
 • 1

Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010 và một số giải pháp chính sách cho giai đoạn 2011 đến 2015

Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010 và một số giải pháp chính sách cho giai đoạn 2011 đến 2015
... nghiên cứu thực hiện đề tài Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 2010 một số đề xuất chính sách cho giai đoạn 2011 - 2015 tôi ... đoan: Đề tài Thực trạng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 2010 một số đề xuất chính sách cho giai đoạn 2011 - 2015 công trình nghiên ... doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 35 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH QUẢNG NINH 36 3.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNCNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG...
 • 99
 • 398
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
... sử dụng đất thành phố Hạ Long năm 2011 41 3.3. Ảnh hƣởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến việc sử dụng đất ở TP. Hạ Long 47 3.3.1. Mức độ ảnh hƣởng của công nghiệp hóa, đô thị ... hóa, đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hạ Long 68 3.3.4. Ảnh hƣởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đến sử dụng đất phi nông nghiệp thành phố Hạ Long 74 3.3.5. Ảnh hƣởng ... thị hóa đến sử dụng đất thành phố Hạ Long trong các thời kỳ 47 3.3.2. Ảnh hƣởng công nghiệp hóa, đô thị hóa đến cơ cấu sử dụng đất thành phố Hạ Long 50 3.3.3. Ảnh hƣởng công nghiệp hóa, đô...
 • 96
 • 638
 • 2

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010

Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 đến 2010
... hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn phường Cao Xanh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 34 2.3.5. Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai ... 3.4.3. Đánh giá kết quả thực hiện đưa vào sử dụng đấ t chưa sử dụng 66 3.5. Đánh giá công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006- 2010 67 3.6. Đánh giá việc thực hiện phương án quy hoạch ... giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.1. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 56 3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2006 -2010 59 3.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất...
 • 101
 • 524
 • 0

Nghiên cứu sự biến động của giá đất ở trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009 đến 2011

Nghiên cứu sự biến động của giá đất ở trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009 đến 2011
... Nghiên cứu sự biến động của giá đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009- 2011 góp phần xác 4 định thực trạng về giá đất ở, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ... Long, tỉnh Quảng Ninh. 1.2 Mục tiêu của đề tài Nghiên cứu được sự biến động giá đất thực tế trên thị trường và giá đất do Nhà nước quy định trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai ... giá đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh góp phần xác định thực trạng về giá đất ở, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Hạ Long, trên cơ sở đó đề xuất...
 • 101
 • 518
 • 0

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2007 đến 2011
... đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo số liệu phng vấn 56 3.3. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng ... nghiệp tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 52 3.2.1. Thực trạng giá đất nông nghiệp tại thành phố Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh quy định 52 3.2.2. Đánh giá thực trạng công tác định giá đất ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN BẢN “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2007 2011 ...
 • 94
 • 498
 • 1

Đánh giá tình hình giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2010

Đánh giá tình hình giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 đến 2010
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN QUỐC PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT, THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008- 2010 ... về đất đai. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tình hình giao đất, thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn ... tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, công tác giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhận đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên...
 • 92
 • 270
 • 0

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2006 đến 2011

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2006 đến 2011
... loại đất của thành phố Hạ Long. Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo 13 nội dung quản Nhà nước về đất đai quy định tại Luật Đất ... LÊ VĂN ĐỘ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2001 Chuyên ngành : Quản đất đai Mã số : 60 85 01 ... cứu đề tài Đánh giá công tác quản Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2006- 2011 . 2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 2.1. Mục đích Trên cơ sở...
 • 85
 • 1,490
 • 22

các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân đô thị hiện nay (khảo sát tại phường cao xanh – thành phố hạ long- tỉnh quảng ninh)

các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân đô thị hiện nay (khảo sát tại phường cao xanh – thành phố hạ long- tỉnh quảng ninh)
... TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ HIỆN NAY (Khảo sát tại phường Cao Xanh thành phố Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : HỌ VÀ TÊN : LỚP : K52 XHHHÀ ... mức về thu nhập của các hộ gia đình ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long hiện nay và xác định các nguồn thu chủ yếu đến thu nhập chính của người dân. - Chỉ ra một số yếu tố làm ảnh hưởng trực ... nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.5. ĐỐI TƯỢNG - KHÁCH THỂ - PHẠM VI NGHIÊN CỨU5.1. Đối tượng nghiên cứuNhững yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các...
 • 55
 • 824
 • 4

sự tham gia hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian rảnh rỗi của người dân phường cao xanh – thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

sự tham gia hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian rảnh rỗi của người dân phường cao xanh – thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh
... tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của người dân như sau:Bảng 1: Tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của người dân Hoạt động giải trí trong thời gian rỗi %Xem ... sự tham gia các hoạt động giải trí của người dân phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Những khảnăng đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với hoạt động giải trí của người dân ... thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. * Phạm vi nghiên cứuKhông gian: 4596 hộ dân phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thời gian: Tháng 3 năm 2011Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu sự tham...
 • 56
 • 1,235
 • 2

thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp của hộ gia đình phường cao xanh thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh hiện nay

thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp của hộ gia đình phường cao xanh thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh hiện nay
... thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, việc làm của hộ gia đình phường Cao Xanh TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh. Nghề ngư dân đã giảm đáng kể và không còn là nghề chính của các hộ gia đình. Trong khi nghề buôn ... bàn Phường Cao Xanh TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh làm khách thể nghiên cứu đề tài.6.3. Phạm vi nghiên cứuPhạm vi không gian: Phường Cao Xanh TP Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Phạm vi thời gian: Từ 21 ... các kết quả của các tác giả và bổ sung thêm một sốkhía cạnh trong quá trình nghiên cứu, đế tài “ Thực trạng nghề nghiệp của hộ gia đình Phường Cao Xanh Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Nhằm...
 • 40
 • 481
 • 0

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013

Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013
... đích - Tìm hiểu các quy định của Nhà nước, của các cấp, các nghành địa phương về công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất. - Đánh giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất trên địa ... nghiên cứu đề tài: Đánh 12 giá công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013 .1.2. Mục đích, yêu cầu ý nghĩa của đề tài1.2.1. ... về công tác giao đất, cho thu đất thu hồi đất 2.2.1. Khái niệm một số quy định trong việc giao đất cho thu đất 2.2.1.1. Khái niệm giao đất, cho thu đất Theo điều 4 Luật đất đai 2003...
 • 59
 • 932
 • 3

Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013

Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013
... VĂN NĂM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG CAO XANH, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG CAO XANH, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC ... quyền sử dụng đất Tương tự quyền thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất, quyền bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất quyền mà người sử dụng đất sử dụng giá trị QSD đất của mình để bảo lãnh...
 • 92
 • 510
 • 3

Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013

Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013
... nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long 29 2.3.3. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành ... THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2005-2013 Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ... THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2005-2013 LUẬN VĂN THẠC...
 • 88
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: địa điểm đầu tư khu cột đồng hồ phường bạch đằng thành phố hạ long tỉnh quảng ninhdanh gia ket qua thuc hien du an de xuat mo hinh diem ve to chuc hoat dong khai thac pho bien thong tin khcn xa phuongbáo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự ánđánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng nông thôn mớibáo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án quot phát triển khao học và công nghệ giai đoạn 2006 2010 quot và định hướng phát triển khcn giai đoạn 2011 2015 trên địa bàn tỉnh lào caiđánh giá két quả thực hiện đề án phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 2010đánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhđề tài đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã phúc trạch huyện bố trạch tĩnh quảng bình giai đoạn 2005 2009thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nộithực hiện công tác quy hoạch sử dụng đấtđảm bảo thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại thừa thiên huếđịnh hướng thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại thừa thiên huếmột số giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại thừa thiên huếthực trạng về bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)