Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO pdf

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO pdf
... xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo: 1- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 23 Chủ tịch ... VIỆT NAM SỐ 26/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, ... đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước...
 • 4
 • 203
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG docx

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG docx
... 12 tháng 12 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng: 1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 4. Chính sách của Nhà nước về xây dựng các loại hình ... tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ... có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. ” 13. Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 52. Bảo đảm tiền vay 1....
 • 10
 • 200
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng potx

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng potx
... 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: 1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng Hàng ... năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị ... chủ nghĩa Việt Nam số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992...
 • 7
 • 214
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam ppt
... tín dụng là hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng. 12. Lãi suất cơ bản là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ ... năm các giấy tờ có giá.” 2- Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 17. Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp vốn cho các ngân hàng theo những hình thức sau ... Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.” 4- Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 32. Tạm ứng cho ngân...
 • 5
 • 215
 • 1

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội ppsx

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội ppsx
... 2001 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ... tháng 4 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội: 1- Điểm 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà ... được sửa đổi, bổ sung như sau: “1- Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá năm trăm người.” 3- Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 9 Căn cứ vào số...
 • 5
 • 215
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI docx

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI docx
... Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ ... bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai: 1. Điều ... ninh. LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 25/2001/QH10 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
 • 6
 • 191
 • 0

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT pot

LUẬT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT pot
... Điều 14 và Điều 15 đã được sửa đổi, bổ sung chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 14 đã được sửa đổi, bổ sung . Điều 2 Bãi bỏ Điều 8 và Điều 9 của Luật ... tại Luật này. Điều 4 Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất đã ban hành cho phù hợp với Luật này. Luật này đã được Quốc hội nước ... Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. 5 - Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 15 Giảm 50% (năm mươi phần trăm)...
 • 5
 • 350
 • 0

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ppt

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ppt
... 4 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ... cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương thực hiện thanh tra nhà nước về lao động." 53. Điều 186 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 186 Thanh tra nhà nước về lao động có ... 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Điều 1 Sửa đổi,...
 • 21
 • 231
 • 0

LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 20/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004

 LUẬT Ề SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 20/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004
... nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ... Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng: 1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như ... LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 20/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ vào Hiến pháp nước...
 • 10
 • 376
 • 0

Luật về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt ppsx

Luật về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt ppsx
... Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: 1- Điều 1 được sửa đổi, ... trong nước 45 c) Thuốc lá điếu không đầu lọc 25 2. Rượu Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ... đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.” 3- Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: " ;Điều 7....
 • 5
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luậtluật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sựluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt namluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quanluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 472005luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chíluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 252001qh 10luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sảnluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáoluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế ttđb và vatluật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao độngluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ