Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf

Đề kiểm tra môn vật lớp 12 (Đề 1) docx

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 1) docx
... 8 lần Câu10: Xét vật rắn đang quay quanh một trục cố định với vận tốc góc . A - vận tốc góc của vật tăng lên gấp 4 lần khi khối lượng của vật tăng lên 2 lần. B - động năng của vật tăng lên ... góc tăng lên 2 lần. C - động năng của vật giảm đi 2 lần khi momen quán tính của nó đối với trục quay giảm đi 2 lần và vận tốc góc vẫn giữ nguyên. D- động năng của vật giảm đi bốn lần khi ... vật giảm đi bốn lần khi vận tốc góc giảm đi 2lần. Phần II: tự luận Bài1: Một cái đĩa ban đầu có vận tốc góc 12 0 rad/s, quay chậm dần với gia tốc góc không đổi bằng 4,0 rad/s2 . a)...
 • 2
 • 255
 • 0

Đề kiểm tra môn vật lớp 12 (Đề 2) docx

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 2) docx
... Hồng Phong (Đề 2) Đề kiểm tra môn vật lớp 12 chương trình thí điểm phân ban ( Thời gian làm bài15 phút, không kể thời gian giao đề) Trắc nghiệm khách quan Câu1: Momen động ... – 1, 8 kg.m2 D – 4,5 kg.m2 Câu10: Xét vật rắn đang quay quanh một trục cố định với vận tốc góc . A- vận tốc góc của vật tăng lên gấp 4 lần khi khối lượng của vật tăng lên 2 lần. B- ... R. D - vận tốc dài tỉ lệ nghịch với R. Câu5: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ nghỉ sau 10 s đạt vận tốc góc 20 rad/s . Trong 10 s đố bánh xe quay được góc bằng: A – 2rad/s B – 10 0 rad/s...
 • 2
 • 320
 • 0

Đề kiểm tra môn vật lớp 12 - Đề số 1 pdf

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf
... KTVL 12 ¤ Đáp án của đề thi 0 01: 1[ 10]d 2 [10 ]d 3 [10 ]d 4 [10 ]c 5 [10 ]d 6 [10 ]b 7 [10 ]b 8 [10 ]d 9 [10 ]c 10 [10 ]d 11 [10 ]b 12 [ 10 ]b 13 [10 ]d 14 [10 ]a 15 [10 ]b 16 [10 ]b 17 [10 ]c 18 [10 ]c 19 [10 ]b 20 [10 ]a 21[ 10]a ... 5 [10 ]b 6 [10 ]c 7 [10 ]c 8 [10 ]c 9 [10 ]c 10 [10 ]b 11 [10 ]a 12 [ 10 ]d 13 [10 ]d 14 [10 ]c 15 [10 ]c 16 [10 ]a 17 [10 ]b 18 [10 ]b 19 [10 ]b 20 [10 ]c 21[ 10]d 22 [10 ]c 23 [10 ]c 24 [10 ]b 25 [10 ]b 26 [10 ]c 27 [10 ]c 28 [10 ]a ... 29 [10 ]d 30 [10 ]b ¤ Đáp án của đề thi 004: 1[ 10]d 2 [10 ]d 3 [10 ]c 4 [10 ]c 5 [10 ]d 6 [10 ]b 7 [10 ]c 8 [10 ]a 9 [10 ]b 10 [10 ]d 11 [10 ]a 12 [ 10 ]c 13 [10 ]c 14 [10 ]d 15 [10 ]d 16 [10 ]a 17 [10 ]d 18 [10 ]b 19 [10 ]a 20 [10 ]d...
 • 15
 • 164
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬTLỚP 12 NÂNG CAO - ĐỀ 01 doc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO - ĐỀ 01 doc
... = 1, 223 10 15 Hz. Thì hiệu điện thế hãm tăng thêm U= 5 V. hãy xác định hằng số Plăng từ các dữ liệu trên A. 6,625 . 10 -3 4 J B. 6,5 41. 10 -3 4 J C. 6,504. 10 -3 4 J D. 6,488. 10 -3 4 ... là 1 = 0,6563m ; 2=0,48 61 m. Vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Pasen là A. 1, 8744 m B. 0,5335m C. 1, 5335m D. 0,8744m ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 _ ... điện thế hãm bằng 6V . Tần số của bức xạ chiếu tới kim loại là bao nhiêu? A. 1, 45 10 15 Hz B.2,5 10 14 Hz C . 2,65 10 15 Hz D. 3,6 510 15 Hz 29. Khi tăng tần số kích thích chiếu tới ca...
 • 4
 • 258
 • 0

Tuyển tập đề kiểm tra môn vậtlớp 12 ppt

Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 ppt
... ② ✐ ✐ ✐ Đề kiểm tra (thi) song coĐáp án Đề số 8 .A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 ... ✐ ② ✐ ✐ Đề kiểm tra (thi) song coĐáp án Đề số 5 .A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 ... ✐ ✐ ✐ ② Đề kiểm tra (thi) song coĐáp án Đề số 6 .A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 02 03 04 0506 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34...
 • 30
 • 304
 • 0

Đề kiểm tra môn vật khối 12 -đề 134 potx

Đề kiểm tra môn vật lí khối 12 - Mã đề 134 potx
... 10 ………. đề kiểm tra môn vật khối 12 (Thời gian làm bài 15 phút) Họ và tên ……………………………… lớp 12 A…… Mã đề 476 đề kiểm tra môn vật khối 12 (Thời gian làm bài 15 ... bài 15 phút) Họ và tên ……………………………… lớp 12 A…… Mã đề 245 1/ Ánh sáng đỏ có bước sóng 0,768m. Năng lượng của phôtôn tương ứng là a 2,588. 10 -1 9 J b 0,2588. 10 -1 9 J c 1, 294. 10 -1 9 ... 34m b 3 41 m c 3,4m d 0,34m 10 / Ánh sáng đỏ có bước sóng 0,768m. Năng lượng của phôtôn tương ứng là a 2,588. 10 -1 9 J b 25,88. 10 -1 9 J c 0,2588. 10 -1 9 J d 1, 294. 10 -1 9 J...
 • 6
 • 225
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 ĐỀ 1 pptx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 1 pptx
... có hệ số nở dài  =1, 2 .10 -5 K -1 . Khi nhiệt độ tại đó là 10 0C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy: A. chậm 15 ,552 s B. nhanh 15 ,552 s C. nhanh 3 ,11 s D. chậm 3 ,11 s Câu 11 . Một người đi xe đạp ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 1 Câu 1. Một đĩa mài quay quanh trục của nó từ trạng thái nghỉ nhờ một momen lực 10 N.m. Sau 3 giây, momen động lượng của ... 1 12 s Câu 8. Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí 1 2Ax đến 232x A là: A. 1 12 s B. 1 24s C. 1 8s D. Đáp...
 • 2
 • 289
 • 0

Đề kiểm tra môn: vật 12-ban cơ bản Thời gian: 45’ - Đề 1 ppsx

Đề kiểm tra môn: vật lí 12-ban cơ bản Thời gian: 45’ - Đề 1 ppsx
... sóng. Câu 11 : Phương trình sóng tại nguồn A có dạng: cosAu A t (cm), tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng có giá trị bằng: A. 12 0 cm. B. 12 cm. C. 60 cm. D. 80 cm. Câu 12 : Sóng ... điểm): Câu 1( 1,5 điểm): Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số: 1 4cos (10 )6x t  (cm) và 24cos (10 )2x t  (cm) . Viết phương trình dao động tổng hợp? Câu 2 (1, 5 điểm): ... quan sát thì thấy có 8 nút sóng. Biết tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tấn số sóng là 80 Hz. Tính chiều dài của dây? Câu 3 (1 điểm): Viết phương trình sóng tại một điểm M cách nguồn sóng một đoạn...
 • 2
 • 252
 • 0

KIỂM TRA MÔN VẬTLỚP 12 -đề :380 pot

KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - Mã đề :380 pot
... KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian 45 phút Mã đề :38002 NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI Câu 1: Một đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là: ... tiếp trên E bằng bao nhiêu? A. 12 mm B .15 mm C. 13 ,5mm D. 14 mm Câu 15 : Trong thia nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S 1 , S2 là 0,5mm, khoảng cách từ ... từ hai khe S 1 , S2 truyền đến đó ngược pha nhau B. Hiệu đường đi của hai sóng ánh sáng từ S 1 , S2 đến đó bằng một số lẻ lần nửa bước sóng C. Hai sóng ánh sáng từ hai khe S 1 , S2 truyền...
 • 4
 • 318
 • 0

KIỂM TRA MÔN VẬTLỚP 12 Thời gian 45 phút -đề :38001 pptx

KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian 45 phút - Mã đề :38001 pptx
... Họ và tên:……………………………………… .Lớp: ……………………………. KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian 45 phút Mã đề :380 01 NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI Câu 1: Phát biểu nào sau đây là Sai? A. Một trong các lợi ích ... một số chất, có khả năng iôn hoá chất khí và có tác dụng sinh lý C. Tia Rơnghen là chùm tia catốt bị phản xạ khi đập vào đối âm cực. Họ và tên:……………………………………… .Lớp: ……………………………. KIỂM TRA MÔN ... khe S 1 , S2 truyền đến đó ngược pha nhau C. Hai sóng ánh sáng từ hai khe S 1 , S2 không truyền đến đó D. Hai sóng ánh sáng từ hai khe S 1 , S2 truyền đến đó đồng pha nhau Câu 17 : Chiếu...
 • 4
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề kiểm tra môn vật lý lớp 12đề kiểm tra môn vật lý lớp 8 học kì 1kiem tra mon vat li lop 6de kiem tra oc ki mon vat li lop 12đề kiểm tra môn vật lý lớp 6đề kiểm tra môn vật lý lớp 8đề kiểm tra môn công nghệ lớp 12ma trận đề kiểm tra môn địa lí lớp 10đề kiểm tra môn vật lý lớp 8 học kì 2đề kiểm tra môn vật lý lớp 6 học kì 2đề kiểm tra môn vật lý lớp 7 học kì 2đề kiểm tra môn vật lý lớp 10đề kiểm tra môn vật lý lớp 7đề kiểm tra môn địa lí lớp 11đề kiểm tra môn lịch sử lớp 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ