Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 1 pdf
... to´an71...z1z2z 3 ··· z4z5z6···z7z8z9...(a)w1w2w 3 w4w5w6w7w8w9(b)H`ınh 4.2:sau:T [f(x, y)] := w1f( x −1,y− 1) + w2f( x −1,y)+w 3 f( x −1,y+ 1)+w4f( ... mˆo.tma˙’ng hai chiˆe`uc´ok´ıchthu.´o.c nho˙’(chˇa˙’ng ha.n, k´ıch thu.´o.c3× 3) , m`a c´ac hˆe.sˆo´d¯ u.o..ccho.nd¯ˆe˙’ph´at hiˆe.n c´act´ınh chˆa´t d¯˜a ... ..................................................................................................................................................H`ınh 4.1: D - ˆo`thi.c´ac h`am biˆe´nd¯ˆo˙’im´u.c x´am d¯ˆe˙’nˆang cao d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’n.sˆo˙’(window) hoˇa.c lo.c...
 • 5
 • 220
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 2 docx
... h(x, y)c˜ung c´o k´ıch thu.´o.c512 ×512. Nhu.d¯ u.o..cchı˙’ra trong c´ac Phˆa`n 3. 3, 3. 4, t´ıch chˆa.pr`o.ira.cv´o.i c´ac ma˙’ng l´o.nd¯ u.o..cxu.˙’l´y hiˆe.u ... thˆe˙’nˆang cao chˆa´tlu.o..nga˙’nh, v`a thu.`o.ng d¯u.o..cd`ung trong giai d¯oa.n cuˆo´icu˙’a qu´a tr`ınh xu.˙’l´y a˙’nh.N´en da˙’id¯ˆo.ngD - ˆoi khi da˙’id¯ˆo.ng ... trong d¯´o chı˙’c´ophˆa`n s´ang nhˆa´tcu˙’aa˙’nh l`a kha˙’kiˆe´n trˆen m`an h`ınh. D - iˆe`un`ayc˜ung thu.`o.ng xa˙’y ra khita lˆa´ya˙’nh trˆen film. Mˆo.tphu.o.ng...
 • 5
 • 115
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 3 doc
... r`o.ira.ccu˙’a (4 .3) x´ac d¯i.nh bo.˙’isk:= T(rk)=kj=0pr(rj)=kj=0njn, 0 ≤ rj≤ 1,j=0, ,L− 1.Biˆe´nd¯ˆo˙’i ngu.o..crk= T−1(sk), 0 ≤ sk≤ 1, 83 H`ınh 4.9:Ch´ung ... biˆe´nd¯ˆo˙’i T (r).X´et h`am biˆe´nd¯ˆo˙’is := T(r)=r0pr(w)dw, r ∈ [0, 1]. (4 .3) Vˆe´pha˙’icu˙’a (4 .3) d¯u.o..cgo.il`ah`am phˆan bˆo´t´ıch l˜uy (the cumulative distributionfunction, ... ˆo`thi.cu˙’a ph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i T (r)v`aH`ınh 4.15(c) l`a d¯ˆo`thi.cu˙’a ps(s).D - ˆe˙’c´o thˆe˙’l`am viˆe.c trˆen c´ac a˙’nh sˆo´, ta chuyˆe˙’n c´ac kh´ai niˆe.mtrˆeno.˙’da.ng...
 • 5
 • 110
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 4 docx
... cu˙’aa˙’nh gˆo´cv`aa˙’nh sau khi biˆe´nd¯ˆo˙’i. D - ˆa`u tiˆen ta cˆan bˇa`ng biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.tcu˙’aa˙’nh gˆo´c theo (4 .3) :s := T (r)=r0pr(w)dw.Cˆan bˇa`ng a˙’nh ... H`ınh 4.17: A˙’nh v`a biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.tcu˙’a n´o sau khi nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’ng bˇa`ng phu.o.ngph´ap cˆan bˇa`ng biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.t.Gia˙’su.˙’pr(r)v`apz(z) ... (gia˙’su.˙’tˆo`nta.i h`am ngu.o..c G−1(z))z = G−1[T (r)] =: F (r).87H`ınh 4. 13: A˙’nh c´o d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’ntˆo´t. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 5
 • 124
 • 2

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 5 pptx
... −r0pr(w)dw12.Hyperborlic (cube root)pz(z)=1 3 z−2 /3 z1 /3 max− z1 /3 min.H`am di.ch x´ac d¯i.nh bo.˙’iz(r)=[r1 /3 max− r1 /3 min]r0pr(w)dw+ r1 /3 min 3 .Hyperborlic (logarithmic)pz(z)=1z[ln(zmax) ... bi.nhiˆe˜u (cu˙’aa˙’nh f)d`ung trong qu´a tr`ınh trung b`ınh cˆo.ng tˇang.4 .3 Phu.o.ng ph´ap miˆe`n khˆong gian4 .3. 1 Co.˙’so.˙’Su.˙’du.ng c´ac mˇa.tna.khˆong gian trong xu.˙’l´y ... gia˙’mhaykhu.˙’c´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao trong miˆe`ntˆa`nsˆo´v`a gi ˜u.la.i c´ac th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´p. C´ac th`anhphˆa`ntˆa`nsˆo´ cao d¯ˇa.c tru.ng cho c´ac d¯u.`o.ng...
 • 5
 • 151
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 6 pot
... 4 .3. 3 L`am n´et a˙’nhMu.cd¯´ıch ch´ınh cu˙’alo.cn´et l`a l`am sˇa´cn´et c´ac chi tiˆe´tnˆo˙’ibˆa.t ... su...Co.so.˙’cu˙’alo.c thˆong cao khˆong gianH`ınh da.ng cu˙’a d¯´ap ´u.ng xung d¯u.o..csu.˙’du.ng trong lo.c thˆong cao (l`am n´et a˙’nh) khˆonggian chı˙’ra ... hˆe.sˆo´gˆa`n tˆam du.o.ng v`a c´ac hˆe.sˆo´ngoa.i vi ˆam(H`ınh 4.18(b)). V´o.imˇa.tna. 3 3 ta c´o thˆe˙’su.˙’du.ng hˆe.sˆo´du.o.ng o.˙’tˆam, c`on c´ac hˆe.sˆo´kh´ac...
 • 5
 • 145
 • 0

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 7 doc
... thˆe˙’xˆa´pxı˙’∇f ta.iz5bˇa`ng c´ach su.˙’du.ng lˆan cˆa.n3 3: ∇f∼=|(z7+ z8+ z9) − (z1+ z2+ z 3 )| + |(z 3 + z6+ z9) − (z1+ z4+ z7)|,101 ... nˆang cao chˆa´tlu.o..ng a˙’nh trong miˆe`ntˆa`nsˆo´su.˙’du.ngph´ep biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier: biˆe´nd¯ˆo˙’i Fourier cu˙’aa˙’nh cˆa`nd¯u.o..c nˆang cao chˆa´tlu.o..ng, ... ngu.o..c ta d¯u.o..ca˙’nh nˆang cao chˆa´tlu.o..ng.Viˆe.c l`am nho`ea˙’nh bˇa`ng c´ach suy gia˙’m th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´ cao hoˇa.cl`amn´et a˙’nhbˇa`ng c´ach...
 • 5
 • 178
 • 1

Xử ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt

Xử lý ảnh số - Nâng cao chất lượng ảnh part 8 ppt
... thu.`o.ng thˆemmˆo.thˇa`ng sˆo´v`ao h`am lo.c thˆong cao. D - iˆe`un`ayk´eo theo c´ac th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´ cao l´o.nho.n c´ac th`anh phˆa`ntu.o.ng ´u.ng trong ... go.il`anhˆa´nma.nhtˆa`nsˆo´ cao. Mˇa.cd`ulo.c nhˆa´nma.nh tˆa`nsˆo´ cao ba˙’o to`an c´ac th`anh phˆa`ntˆa`nsˆo´thˆa´p, trongmˆo.tsˆo´tru.`o.ng ho..pa˙’nh ra bi.tˆo´i. D - ˆe˙’tr´anh ... biˆe˙’ud¯ˆo`cˆo.tph`uho..pv´o.imu.cd¯´ıch n`ay do kha˙’nˇang nˆang cao d¯ˆo.tu.o.ng pha˙’ntˆo˙’ng thˆe˙’cu˙’aa˙’nh.4.4 .3 Lo.cd¯ˆo`ng cˆa´uMˆo h`ınh chiˆe´u s´ang-pha˙’nxa.´anh s´ang trong Phˆa`n...
 • 5
 • 152
 • 1

Xử ảnhnâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian

Xử lý ảnh và nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian
... LỜI CẢM ƠN 3 DANH MỤC HÌNH ẢNH 4 PHẦN MỞ ĐẦU 6 CHƢƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH TRONG MIỀN KHÔNG GIAN 7 1.1. Khái quát về xử ảnh 7 1.1.1. Xử ảnh là gì 7 ... Nguyễn Thanh Giang – CTL501 43 ả . ộ : ể(x,y). ạ, ấp 2: 2 2 .33 Hình 2 .33 . a :ảnh gốc,b:đồ thị mức màu của ảnh, c:lược đồ màu 2 .33 2 .33 , hình 2 .33 ợữĐồ án tốt nghiệp Trường ... Nguyễn Thanh Giang – CTL501 31 (2. 3- 1 9) - - 0=11ị: (2. 3- 2 0) r σ2(r),. ấ - mSxy: (2. 3- 2 1) rs,tp(rs,t) ợs,t - : (2. 3- 2 2) . Đồ án tốt nghiệp Trường...
 • 58
 • 987
 • 1

Báo cáo: Lab xử tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI

Báo cáo: Lab xử lý tiếng nói : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI
... x? ti?ng nói Nâng cao chất lượng tiếng nói liên quan đến việc cải thiện cảm nhận đối với tiếng nóibị suy giảm chất lượng do sự có mặt của nhiễu trong tiếng nói. Mục đích của nâng cao chất lượng ... sau: -3 -2 -1 0 1 2 3 Much worse Worse Slightlyworse About thesameSlightlybetterBetter Much betterMẫu 1 – SSMẫu 1 – WFMẫu 2 – SSMẫu 2 – WF 3. Các thông số ảnh hưởng đến thuật toán 3. 1 ... toán nâng cao chất lượng tiếng nói là ta không có tínhiệu trước tín hiệu sạch s[n] nên ta không thể biết phổ của nó. Do đó ta không thể tínhđược priSNR mà trong các hệ thống nâng cao chất lượng...
 • 13
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng ảnhkỹ thuật nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnh trong photoshopcách nâng cao chất lượng ảnh bằng photoshopnâng cao chất lượng ảnh chụpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ