Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 4 pps

Tài liệu Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh ppt

Tài liệu Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh ppt
... 23.D 24. B 25. C 26. A 27. D 28. B 29. A 30. A 31. B 32. B 33. C 34. C 35. D 36. A 37. B 38. B 39. C 40 . A 41 . C 42 . C 43 . A 44 . D 45 . C 46 . D 47 . C 48 . C 49 . D 50. B 51.C 52. B 53. A 54. ... 33. A 34. A 35. D 36. C 37. A 38. B 39. B 40 . A 41 .B 42 . A 43 . B 44 . A 45 . C 46 . D 47 . A 48 . B 49 . D 50. B 51. D 52. B 53. C 54. D 55. B 56. C 57. C 58. C 59. D 60. A 61. C 62. A 63. B 64. D ... 33. C 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. B 40 . C 41 . B 42 . D 43 . C 44 . B 45 . B 46 . C 47 . D 48 . A 49 . B 50. B 51. C 52. D 53. D 54. A 55. C 56. C 57. B 58. B 59. A 60. D 61. B 62. B 63. D 64. A...
 • 130
 • 567
 • 11

24 đề luyện thi đại học tiếng anh

24 đề luyện thi đại học tiếng anh
... 33. B 34. C 35. D 36. B 37. B 38. A 39. A 40 . C 41 . D 42 . A 43 . C 44 . B 45 . C 46 . D 47 . C 48 . A 49 . C 50. B 51. C 52. D 53. A 54. B 55. B 56. B 57. A 58. C 59. C 60. A 61. A 62. B 63. A 64. B ... 33. C 34. C 35. D 36. A 37. B 38. B 39. C 40 . A 41 . C 42 . C 43 . A 44 . D 45 . C 46 . D 47 . C 48 . C 49 . D 50. B 51.C 52. B 53. A 54. B 55. A 56. D 57. A 58. C 59. A 60. A 61. B 62. C 63. B 64. D ... A 14. A 15. D 16. B 17. A 18. B 19. C 20. D 21. D 22. D 23.C 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. A 31. A 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. B 38. B 39. A 40 . A 41 . B 42 . A 43 . C 44 . A 45 ....
 • 130
 • 1,663
 • 11

ĐỀ LUYỆN THI ĐH P26 TIENG ANH

ĐỀ LUYỆN THI ĐH P26 TIENG ANH
... "1>;, , , ,ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Practice 26 Question 1: Read the text below and decide which answer ... ),,#,%,&,,(,*,,!,DEFGHIJ HIHKBL MNCQuestion 3: ( P D B new tr . 242 - test 12 ),,#,%,&,,DEɔO.FGPMQ ... ':. 4   Carpathina (!&""....
 • 8
 • 242
 • 0

Đề Luyện thi ĐH môn24

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 24
... 9,1.10 -3 1 kg. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm. Động năng Mã đề 27… (271 hoặc 272) 637 D38 A39 C 40 D 41 A 42 D 43 A 44 A 45 C 46 B 47 B 48 C 49 ... suất tiêu thụ của đoạn mạch là lớn nhất.A. C = 0,159.10 -4 F B.C = 0,318.10 -4 µF C. C = 0,318.10 -4 F D.C = 0,159.10 -4 µF C©u 46 : Một vật khối lượng m dao động điều hoà với tần số f, ... Mã đề: 271 hoặc 272 :Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần riêng. Chọn phần A theo chương trình Chuẩn - TS ghi và tô mã đề 271 Chọn phần B theo chương trình Nâng cao - TS ghi và tô mã đề...
 • 9
 • 255
 • 0

Cac chuyen de luyen thi DH mon Toan 12 theo CT moi

Cac chuyen de luyen thi DH mon Toan 12 theo CT moi
... điểm (4; 3)A b. Tìm m để đờng tiệm cận xiên của (1) cắt Parabol 2y x= tại hai điểm phân biệt. 92 -2 -4 -5 52 -2 -4 -5 52 -2 -4 -5 5Bài1. Tìm cực trị của các hàm số sau:2 3 4 33 2 4 23 ... + - - L < 0 0 - ++ - Bài 1. Tìm tiệm cận các hàm số sau:2x - 1 3 - 2x 5 -4 . y = b. y = c. y = d. y = x + 2 3x + 1 2 - 3x x + 1x+ 1 1e. y = f. y = 4 + 2x + 1 x- 2a-x + 3 4 - xg. ... }\ 2Ă 2 22 22(2 )( 2) ( 2 4) 4 4 4 '( 2) ( 2)àm số có cực đại, cực tiểu khi ' 0 ó hai nghiệm phân biệt khác -2 4 4 4 0' 0 4 4 4 00 4 8 4 4 0 0x m x x mx m x x myx xH...
 • 37
 • 700
 • 3

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M01

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M01
... trúc:3’ TAX-AAA-XGX-….5’5’ ATG-TTT-GXG-….3’Thì mARN do gen tổng hợp có:A 5’AUG-UUU-GXG…3’B 3’ AUG-UUU-GXG…5’C 3’ UAX-AAA-XGX…5’D 5’ UAX-AAA-XGX 3’2/ Vì sao 1 aa được mã hóa bằng nhiều bộ baA ... trội hoàn tòan tự thụ phấn được F2 50,16% cao tròn 24, 84% cao dài 24, 84% thấp tròn 0,16% thấp dài. Hỏi khỏang cách 2 genA 4cMB 8cMC 16cMD 40 cM 24/ Một quầnt thể ngẫu phối cân bằng xét 1 gen có ... Cacpexenko:A Cà lai F1 mang bộ nhiễm sắc thể song nhị bộiB Cải lai F1 mang bộ nhiễm sắc thể song nhị bộiC Cà lai F1 mang bộ nhiễm sắc thể tứ bộiD Cải lai F1 mang bộ nhiễm sắc thể tam bội bất thụ...
 • 6
 • 331
 • 3

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M02

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M02
... AaaBB-AAaBBB. AaaBB-AABBbC. AaaBB-AaBbbD. AaaBB-AaaBB32/ Trong phép lai AAbbxAABB đột biến trong giảm phân tạo con lai thể đơn nhiễm. KG conlai là :A. Abb-ABB-ABbB. ABB-Abb-AabC. AAB-AAb-ABbD. ... thụ phấn đến đời F3, cấu tr1uc là :A. 0.075Aa :0 .46 25AA :0 .46 25aaB. 0 .46 25AA :0 .46 25Aa :0.07aaC. 0.2Aa :0.4AA :0.4aaD. 0.3AA :0.4Aa :0.3aa 24/ F1 100% AaBbDdEe tự thụ phấn đến F2, tỉ lệ thể ... dưỡng 43 / Lai phân tích ruồi cái xám dài với ruồi đực đen cụt thu được 376 con xám ngắn, 375 conđen dài, 1 24 con xám dài, 125 con đen ngắn. Tần số HVG :A. 10%B. 12,5%C. 25%D. 30% 44 / Đề như...
 • 5
 • 272
 • 5

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M03

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M03
... B 24 B 39 D 54 A10 C 25 A 40 D 55 B11 C 26 A 41 A 56 C12 A 27 C 42 A 57 A13 B 28 C 43 C 58 D 14 A 29 D 44 A 59 A15 D 30 A 45 B 60 ANguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ ... con mồi.D. Quan hệ cạnh tranh và đối địch giữa các sinh vật.ĐÁP ÁNCâu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA1 C 16 B 31 C 46 D2 B 17 D 32 B 47 B3 B 18 A 33 A 48 A 4 C 19 C 34 B 49 A5 A 20 A 35 B 50 D6 ... phú vốn gen của quần thể.ĐỀ THI MẪU MƠN SINH HỌC THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009(Thời gian làm bài: 90 phút)I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40 )Câu 1: Sự trao đổi chéo...
 • 10
 • 300
 • 3

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 04 MÔN: TIẾNG ANH KHỐI D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên ... knew that it would not be (35) ___ . 34. 35. Cán bộ chấm thi 1 ký: Cán bộ chấm thi 2 ký:Cán bộ coi thi 2 ký:Sè ph¸ch: Sè ph¸ch: Cán bộ coi thi 1 ký: ... khẩu thường trú: Khu vực dự thi (KV): Đối tượng dự thi: Phòng thi số: Số báo danh: Bài thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết câu trả lời vào đúng phần quy định theo hướng dẫn ...
 • 2
 • 386
 • 1

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf
...  THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005 MÔN: TING ANH, Khi D  CHÍNH THC Thi gian làm bài: 180 phút H và tên thí sinh: Ngày, tháng, nm sinh: / / Phòng thi s: S báo danh: ... very _____ of you to bring your umbrella today. (SENSE) 23. 24. _____ to a new environment is a difficult thing for old people. (ADAPT) 24. 25. The result is impossible to predict with any degree ... cities ( 34) ____ than the cities can take them. The cities are running out (35)____ room. What is the answer to this problem? 30. 35. Cán b chm thi 1 ký: Cán b chm thi 2 ký:Cán b coi thi...
 • 2
 • 287
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi đh môn tiếng anhluyện thi dh môn tiếng anhđề thi đh môn tiếng anh 2011bộ đề luyện thi đại học tiếng anhchuyên đề luyện thi đh môn hóađề thi dh môn tiếng anh khối d năm 2013Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM