ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẤN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A,D - TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT ANH SƠN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI A - TRƯỜNG THPT ANH SƠN III doc
... C x x C x x C x - + + + + + + + +0,25Câu 7b (1. 0điểm)=0 0 12 1 11 8 4 1 2 0 11 9 2 12 12 12 12 12 11 11 2 4 0 10 1012 10 10 [C ]+C x [C ]+C [C ]+ C x C x C x x C xx x ... Þ0,25LấyđiểmNbấtkỳtrênVTacóMA+MB=MB+MA’=A’B£NA+NBVậy 13 4 (1 ; )3 3M0,25Tacó: (1+ x+x2) 12 =[ (1+ x)+x2] 12 ==0 12 1 11 2 12 2 12 24 12 12 12 12(1 ) (1 ) . (1 ) .( ) k k kC x C x x C x x C x - + + + + ... îSGD&TNGHAN THITHIHCLNTHNHTTrngTHPTAnhSnIII MụnToỏn KhiANmhc2 010 2 011 T higian180phỳtPhndnhchungchottccỏcthớsinh(7im)Cõu1:Chohms:y=3 2 2 23 3( 1) ( 1) x mx m x m - + - - - (1) a,Vim=0,khosỏtsbinthiờnvvthhms (1) .b,Tỡmm...
 • 8
 • 222
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx
... (1 ’) • .Có 12 1 212 12 1 120 12 2 )11 ( ++++++=+=+++nnnnnnCCC Với ,,k nk n N≤∈ • . 12 12 0 12 +++=nnnCC , nnnCC2 12 1 12 ++= , 12 12 2 12 −++=nnnCC 12 12 12−++=nnnnCC ... )RxyyVNxxxxxxxxxxxyxxxxxxy∈∀>⇒>=⇔=−≤∨≥⇔++−=+−+≥−+⇔=+−−−+++=,0' 010 '02 1 2 1 112 112 012 120' 12 12 12 12 '222222 • ⇒HSy=f(x) ñồng biến và liên tục trên R lại có 1lim;1lim−==−∞→+∞→ xxy • ⇒PT ñã cho có nghiệm khi 11 <<−m ... .Từ (1) và (2) ⇒ 10 =n • ( )kkkkxCx−=∑=+ 10 10 0 10 10 22 • Lập luận ñể có hệ số của 10 xlà 12 . 010 10 =C 0,25 0,25 VIb (2ñ) 1 1 ’ • Từ gt có...
 • 7
 • 373
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx
... +33log 15 log=yxyx + + 15 log=logx+y 15  1 Ûlog3 15 =logx+y 15 Ûyx + = 15 15 log 1 3log 1 0.25 Ûlog 15 (x+y)=log 15 3 Ûx+y=3 Ûx=2x–y= 1 y= 1 0.25Lưuý:Trênđâychỉlàmộtcáchgiải,nếuthísinhtrìnhbàytheocáchkhácmà ... 2x0+y0–3=0 (1) SGDVTVNHPHC KTHIKSCLTHIIHCNM2 011 LN1TRNGTHPTLINSN MễN:TON KHIB(Thigianlmbi180 ,khụngkth igiangiao)thigm:01trangI.PHNCHUNGCHOTTCTHISINH(7im)CõuI.(2im)chohmsy =232 - +xx(C). 1. Khosỏtvvthhms(C)2.Tỡmttcgiỏtrcathamsmngthngy=x+mct(C)tihaiimphõnbitmtiptuynca(C)tihaiimúsongsongvinhau.CõuII.(2im) 1. ... Ûx+2y25=0y= 14 250.25 14 432 1 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ +xx=0 14 C(3x) 14 +…+kC 14 (3x) 14 k(42 1 x)k+…+ 1414 C (42 1 x) 14 Đểhệsốkhôngphụthuộcvàox...
 • 9
 • 353
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... V0,25Tacó 1 1 1 2x y z + + ³ nên 1 1 1 y 1 z 1 (y 1) (z 1)1 1 2 (1) x y z y z yz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 z 1 (x 1) (z 1)1 1 2 (2)y x z x z xz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 ... ũ0,25Cõu32 22 22 2 2 2 1 1 1 1222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I ln(x 1) dx ln(x 1) dx2x 2 x (x 1) 2x 2 x x x 1 1 1 1 x 1 ln(x 1) ln2x 2 x x - - ổ ử = + + = + + - + ỗ ữ + + ố ứ - - + ổ ử = + + ... 0 1 52 x 5 51 2x x 1 x - > ỡ ù - - < < - - - < - ù ợ0,252 1 x 0 1 x 52 1 51 2x x 0 - < ỡ < < - - - ợ0,252)Vynghimcabptl 1 52 x 5 - - < < -...
 • 4
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot
... = - + ù ù ù ớ + ù = ù ù - + ù ợ0,25 ( ) ( )( )23 3 3 29 4x iy ii iy ỡ ù = - + ù ù ù ớ + - - ù = ù ù + ù ợ0,25 11 16 3 15 13 13 13 13 vaứx i y i = - - =- ... +Ơy'|| - - y 1 - 1 0,25 1 (1, 0im)+th: th ctOy ti ( )00O th ctOx ti ( )00O Tõmixnglim ( ) 11 I .0,25+PT honhgiaoim2( ) 0 1 xx m g x x mx mx = - + = - + = - (1) vi1x ạ.0,25+ngthng ... cos2 3 .cos 1 sin2 1 12cos 1 2cos 1 PTx xx xx x p ộ ự ổ ử ữ ỗ ờ ỳ - - - - ữ ỗ ữ - - - ỗ ờ ỳ ố ứ ở ỷ = = - - 0,25sin 3 cos 0tan 3, .3x xxx k k p p ị - = = =...
 • 7
 • 236
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt
... CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 011 Môn Toán, Khối A,B (Đáp án-thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1, 0 điểm) Khi 0m, ... )f t 1 3 1 0t00( )f t t 13 19032( )f t t 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM 2 011 MÔN TOÁN; KHỐI A, ... trình 1 2 1 1: 1 2 4x y zd    . 0,25 Điều kiện: 0, 1 x y  .Hệ phương trình tương đương: 22 2( 1) 4 ( 1) log log (1 ) 1 y x yx y     0,25 2 2 1 4log...
 • 6
 • 353
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx
... x =1; T/c ngang: y =1 Tâm ñối xứng I (1; 1) BBT x - 1 +∞ y’ + + y +∞ 1 1 - ∞ ðồ thị f(x)=(x-2)/(x -1 ) f(x) =1 x(t) =1 , y(t)=t -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1236457xy ... b)( 1 ñiểm) ñ/k 1; 1 x y≥ − ≥ .Bất pt ⇔2 2 1 1( 1) ( 1) 2 1 x y ax y a+ + − =+ + − = + 2 1 1 1 1. 1 (2 1) 2x y ax y a a+ + − =⇔ + − = − + ; Vậy 1 x+ ... 6sinx.cosx-9sinx+sinc x x⇔ = + 26 osx ( 1- sinx )-( 2sin 9sinx+7) 0c x⇔ − =76 osx ( 1- sinx )-2 (sinx -1 ) (sinx- ) 02c⇔ = ( 1- sinx)(6cosx-2sinx+7) 0⇔ = (1) (2) 1 sinx=06cosx-2sinx+7=0−⇔2 ;(...
 • 6
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châumon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 2010đề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần i năm 2010Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ