ĐỀ THI KSCL ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D pps

ĐỀ THI KSCL ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D pps

ĐỀ THI KSCL ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D pps
... 2 011 2 011 32 011 1 2 011 2 010 2 011 22 011 02 011 CCCCCC +++=+++ Chọn x = 1 ta có: 2 011 2 011 2 011 22 011 1 2 011 02 011 2 =++++ CCCC 0,25 III Do ñó: 2 010 2 010 2 011 42 011 22 011 02 011 2 ... =2 010 2 011 20082 011 62 011 42 011 22 011 CCCCC +++++ 0,25 Khai triển (1+ x)2 011 =2 011 2 011 2 011 2 010 2 010 2 011 222 011 1 2 011 02 011 xCxCxCxCC +++++ 0,25 Chọn x = -1 ta có: 2 011 2 011 32 011 1 2 011 2 010 2 011 22 011 02 011 ... (1, 0 ñiểm) <=> πππ224kx+−=+ <=> )(243Zkkx∈+−=ππ 0,25 1, 0 Ta có 2 011 !S= !1! 2 010 !2 011 !3!2008!2 011 !2005!6!2 011 !2007!4!2 011 !2009!2!2 011 +++++ =2 010 2 011 20082 011 62 011 42 011 22 011 ...
 • 6
 • 235
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx
... (1 ’) • .Có 12 1 212 12 1 120 12 2 )11 ( ++++++=+=+++nnnnnnCCC Với ,,k nk n N≤∈ • . 12 12 0 12 +++=nnnCC , nnnCC2 12 1 12 ++= , 12 12 2 12 −++=nnnCC 12 12 12−++=nnnnCC ... )RxyyVNxxxxxxxxxxxyxxxxxxy∈∀>⇒>=⇔=−≤∨≥⇔++−=+−+≥−+⇔=+−−−+++=,0' 010 '02 1 2 1 112 112 012 120' 12 12 12 12 '222222 • ⇒HSy=f(x) ñồng biến và liên tục trên R lại có 1lim;1lim−==−∞→+∞→ xxy • ⇒PT ñã cho có nghiệm khi 11 <<−m ... .Từ (1) và (2) ⇒ 10 =n • ( )kkkkxCx−=∑=+ 10 10 0 10 10 22 • Lập luận ñể có hệ số của 10 xlà 12 . 010 10 =C 0,25 0,25 VIb (2ñ) 1 1 ’ • Từ gt có...
 • 7
 • 364
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... 2 1 1dx 1 1 1 1du ,v I ln(x 1) x 1 2x 2x 2 x (x 1) - - = = ị = + + + + ũ0,25Cõu32 22 22 2 2 2 1 1 1 1222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I ln(x 1) dx ln(x 1) dx2x 2 x (x 1) 2x 2 x x x 1 1 1 ... V0,25Tacó 1 1 1 2x y z + + ³ nên 1 1 1 y 1 z 1 (y 1) (z 1)1 1 2 (1) x y z y z yz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 z 1 (x 1) (z 1)1 1 2 (2)y x z x z xz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 ... ợ0,252 1 x 0 1 x 52 1 51 2x x 0 - < ỡ < < - ớ - - ợ0,252)Vynghimcabptl 1 52 x 5 - - < < - 1 x 52 1 < < -0,2532 1 ln(x 1) I dxx + = ũt3dxu ln(x 1) ,dvx...
 • 4
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN KHỐI D - TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN TỈNH THÁI NGUYÊN potx
... b) (1 ñiểm) Tính: I= 1 3 1 0xe dx+∫ ðặt 3 1 x t+ =; t0≥223 1 .3x t dx t dt→ + = → = ;0 1 1 2x tx t= → == → = Vậy I=2 1 23tte dt∫ ðặt t tu t du dtdv e dt v ... b)( 1 ñiểm) ñ/k 1; 1 x y≥ − ≥ .Bất pt ⇔2 2 1 1( 1) ( 1) 2 1 x y ax y a+ + − =+ + − = + 2 1 1 1 1. 1 (2 1) 2x y ax y a a+ + − =⇔ + − = − + ; Vậy 1 x+ ... CHẤM THI THỬ ðẠI HỌC VÀ CAO ðẲNG LẦN I- KHỐI D Năm học 2009-2 010 PHẦN CHUNG (7 ñiểm) Nội dung chính và kết quả ðiểm thành phần a) (1 iểm) D= R/{} 1 y '2 1 ( 1) x=−> 0 ,x D ...
 • 6
 • 221
 • 0

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B
... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... 1 1 1 12 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + + + ữ = = ++ + + =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u+ + + + ữ+ + =1 0,250,250,250,25Câu V (1, 0 điểm)Đặt ... 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ + ( ) 1 1 1 1a...
 • 6
 • 698
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... 1 1 1 12 1 2 1 2 (1 )dudu duuIu u u u+ + + + ữ = = ++ + + =2 1 2 1 22 1 2 1 1 1 1 1 12 1 2 1 duduu u u u+ + + + ữ+ + =1 0,250,250,250,25Câu V (1, 0 điểm)Đặt ... 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ + ( ) 1 1 1 1a...
 • 6
 • 359
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx
... THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài : 18 0 phút, không kể thời gian phát đề I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ ... danh…………………… www.VNMATH.com Trang 1/ 4 SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 Môn thi: TOÁN, khối D ( Đáp án - thang điểm gồm ... −=−−=+=−=+⇔84323yxyxyxyx=−===⇔8298352 1 25yxyx 0.25 dxxxxxxxdxxI )sin(cos)cos(sin2)4sin(2cos)2sin1(2−+=++=∫∫π 0.25 Đặt dxxxdtxxt )sin(coscossin −=→+= 0.25 ==∫dttI22 0.25 III (1. 0 điểm)...
 • 5
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx
... +33log 15 log=yxyx + + 15 log=logx+y 15  1 Ûlog3 15 =logx+y 15 Ûyx + = 15 15 log 1 3log 1 0.25 Ûlog 15 (x+y)=log 15 3 Ûx+y=3 Ûx=2x–y= 1 y= 1 0.25Lưuý:Trênđâychỉlàmộtcáchgiải,nếuthísinhtrìnhbàytheocáchkhácmà ... 2x0+y0–3=0 (1) SGDVTVNHPHC KTHIKSCLTHIIHCNM2 011 LN1TRNGTHPTLINSN MễN:TON KHIB(Thigianlmbi180 ,khụngkth igiangiao)thigm:01trangI.PHNCHUNGCHOTTCTHISINH(7im)CõuI.(2im)chohmsy =232 - +xx(C). 1. Khosỏtvvthhms(C)2.Tỡmttcgiỏtrcathamsmngthngy=x+mct(C)tihaiimphõnbitmtiptuynca(C)tihaiimúsongsongvinhau.CõuII.(2im) 1. ... Ûx+2y25=0y= 14 250.25 14 432 1 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ +xx=0 14 C(3x) 14 +…+kC 14 (3x) 14 k(42 1 x)k+…+ 1414 C (42 1 x) 14 Đểhệsốkhôngphụthuộcvàox...
 • 9
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối ađề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán trường thpt trần phú khoi a va a1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ