Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 1 docx

Vật đại cương - Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học phần 1 docx

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 1 docx
... giữ V=const -& gt;Chuyển động hỗn loạn tăng -& gt;T tăng -& gt;trao đổi năng lợng: nhận nhiệt. 4 ,18 j <=> 1calo2. Công v nhiệt: Đ3. ứng dụng nguyên thứ I nhiệt động lực học 1. Trạng thái ... chËmFdl<0SpNÐnV2V 1 V2 A>0 1 Gi·nV 1 V2V 1 A<02pĐ2. Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học Trong cơ học: Độ biến thiên năng lợng của hệbằng công m hệ trao đổi trong quá trình đó:W = W2-W 1 = ... W2-W 1 = A -& gt; Nhiệt? 1. Phát biểu nguyên thứ nhất nhiệt động lực học: Độ biến thiên năng lợng củahệtrongquátrình biến đổi bằng tổng công v nhiệt hệnhận đợc trong quá trình đóW = W2-W 1 =...
 • 10
 • 546
 • 3

Vật đại cương - Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học phần 2 potx

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2 potx
... Δμ=Δ=−Δ=∫−=2 1 VV)pdV(A 11 1RTmVpμ=C«ng AnhËntrongqt ®o¹n nhiÖtV 1 -& gt;V2: 1 )VV(VpVdVVpA 1 1 1 211 VV 11 2 1 −γ−=−=γ−γ−γγ∫γ 1 VpVpA 11 22−γ−= 1 1 211 T )1( )TT(Vp−γ−=A γγ=2 211 VpVpvμ ... Boyle-Mariotte)∫−=2 1 vvpdVA2 1 12 1 2 11 VVlnRTmVVlnRTmVVlnVpAμ=μ−=−= 1 2VVlnRTmAQμ=−=p 3p 1 1p22v 1 v2vp 1 V 1 =p2V2=pVp=p 1 V 1 /V•ΔU=0 => A=-Q ... vμoγγγγ=⇒=VVppVppV 1 111 3. qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p• p = const• V/T = const (§L Gay-Lussac)33 1 1TVTVTV== • NhiÖt hÖ nhËn ®−îc: Q= ΔU -A T2iRmQ Δμ=TRmT2iRmQ Δμ+Δμ==> R=CP-CVR22iCP+=i2iCCVP+==γTRmVp...
 • 6
 • 628
 • 3

Vật đại cương - Nguyên thứ hai nhiệt động lực học phần 1 pot

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 1 pot
... nhiệtđộng lực học 1. Động nhiệt: Máybiến nhiệt thnh công: ĐC hơinớc, ĐC đốt trong.Nguồn lạnhT2Hiệu suất của động nhiệt: Sau một chu trình: U=-A+Q 1 -Q2=0 -& gt; A= Q 1 -Q2 1 Q'A= 1 ,2 1 , 21 1QQ 1 QQQQ'A===XilanhPitôngBơmV 1 V2Nguồn ... chất lợng nhiệt ã Không phân biệt khác nhau giữa công v nhiệt. 2. Phát biểu nguyên thứ hai nhiệt động lực học a. Phát biểu của Clausius: Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng ... thnh động năng rồi thnh nhiệt toả ra, Không có quá trình tự nhiên ngợc lại: Nhiệt Động năng Thế năng. Tuy nhiên các quá trình ngợc lại trên đềuthoả mÃn nguyên thứ nhất nhiệt động lực học ã...
 • 10
 • 1,054
 • 9

bài giảng vậtđại cương chương 8 - nguyênthứ nhất nhiệt động lực học

bài giảng vật lí đại cương chương 8 - nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học
... Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học Trong cơ học : Độ biến thiên năng lợng của hệbằng công m hệ trao đổi trong quá trình đó:W = W2-W 1 = A -& gt; Nhiệt? 1. Phát biểu nguyên thứ nhất nhiệt động ... ®−îc:∫−=2 1 vv 11 VdVVpC«ng do hÖ sinh ra: A’=-A T2iRmUQUA Δμ=Δ=−Δ=∫−=2 1 VV)pdV(A 11 1RTmVpμ=C«ng AnhËntrongqt ®o¹n nhiÖtV 1 -& gt;V2: 1 )VV(VpVdVVpA 1 1 1 211 VV 11 2 1 −γ−=−=γ−γ−γγ∫γ 1 VpVpA ... Boyle-Mariotte)∫−=2 1 vvpdVA2 1 12 1 2 11 VVlnRTmVVlnRTmVVlnVpAμ=μ−=−= 1 2VVlnRTmAQμ=−=p 3p 1 1p22v 1 v2vp 1 V 1 =p2V2=pVp=p 1 V 1 /V•ΔU=0 => A=-Q hay Q=-A• C«ng nhËn...
 • 16
 • 864
 • 1

Vật đại cương - Nguyên thứ hai nhiệt động lực học phần 4 pptx

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 4 pptx
... các phản ứng hoá học, liênkết thay đổi lm thay đổi nội năng -& gt; Sự thayđổi số phân tử cũng lm thay đổi nội năng=> Thêm phần thế hoá icủa loại hạt i:+=iiidnpdV-TdS dU++=ii idnVdpSdTdGSpiTpiTViSVii)nH()nG()n()nU(====+=iiidnpdVSdTd++=iiidnVdpTdSdH ... lËppVTSU)p,T(GG−−==Tp)pG()S∂∂=∂∂=⇒ V vμ TG(NÕu T=const & p=const, th× dG=0 -& gt; G=const: Trong QT ®¼ng nhiÖt, ®¼ng ¸p thuËn nghÞch G kh«ng ®æi. Trong QT kh«ng TN dG<0(dH)p=(TdS)p=(δQ)p➔ ... ψ(T,V):T vμ V lμ biÕn ®éc lËpSdTTdSdUdTSU)V,T(−−=ψ−=ψ=ψNÕu T=const & V=const, th× dψ=0 -& gt; ψ=const: Trong QT ®¼ng nhiÖt, ®¼ng tÝch thuËnnghÞchn¨ng l−îng tù do kh«ng ®æi. Trong QT...
 • 4
 • 400
 • 3

Vật đại cương - Nguyên thứ hai nhiệt động lực học phần 3 pps

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 3 pps
... dụng nguyên 2 cho ton vũ trụ: Khi S tăng đến cực đại vũ trụ ở trạng thái cân bằng-> chết 1 122QTTQ =0TQTQ 1 122==c. Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch bÊt kú:∫δ=Δ2 1 TQS 21 SS0S0Q=⇒=Δ⇒=δ∫=δ=Δ⇒=2 1 TQTQSconstT ... nguyên 2.*Hiệu suất cực đại: Chu trình TNQ 1 nhả từ nguồn nóng S 1 Q2nguồn lạnh nhận S2=+ 12 SS 1 2 1 21 TT 1 Q'AQQ'A ===max 4. Thuyết chết nhiệt vũ trụ v sailầm của ... kú:∫δ=Δ2 1 TQS 21 SS0S0Q=⇒=Δ⇒=δ∫=δ=Δ⇒=2 1 TQTQSconstT AdUQδ−=δ5. §é biÕn thiªn entr«pi cña khÝ t−ëng 1( p 1 V 1 T 1 )-& gt;2(p2V2T2 )-& gt;a. Qu¸ tr ®o¹n nhiÖt:b. Qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt:NguyªnlýI:VdVRTpdVAμ−=−=δm...
 • 10
 • 385
 • 0

Vật đại cương - Nguyên thứ hai nhiệt động lực học phần 2 pot

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 2 pot
... trình.2x1TQ0TQTQ2b12a1=+ab 1 2Đ6. Biểu thức định lợng (Toán học) của nguyên thứ hai nhiệt động lực học 1. Đối với chu trình Carnot: 1 2 1 2TT 1 Q'Q 1 Dấu = ứng ... 432234222VVlnRTm'QVVlnRTmQ'Qμ=⇒μ−=−= 1 2 1 432cVVlnTVVlnT 1 −=ηTrong QT ®o¹n nhiÖt 2 →3 cã: T 1 V2 -1 = T2V3 -1 vμ 4 1 cã T 1 V 1 -1 =T2V4 -1 1 243VVVV=☛ HiÖu suÊt chu ... nghịch:0Q=Nguyênlýtăngentrôpi: Tronghệcôlập3. Kết luận:a. Hiệu suất cực đại luôn nhỏhơn 1, vì T20K & T 1 <<. 1 TT 1 12max<=T 1 K 373 673 10 73 12 73 2273max0, 21 0,56 0,73...
 • 10
 • 455
 • 3

Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học
... I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học & ;1. ... TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ ... TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ I nhiệt động lực học TS .Lý Anh T Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học &3. Ứng dụng của nguyên thứ...
 • 15
 • 1,310
 • 12

bài giảng vậtđại cương chương 9 nguyênthứ hai nhiệt động lực học

bài giảng vật lí đại cương chương 9 nguyên lí thứ hai nhiệt động lực học
... nhiệt: 41, nhiệt độ tăng: T2T 1 Q2Q 1 V 1 p 1 1v3p3V3p22V2p44V4T 1 T2Đ5. Định Carnot, hiệu suất cực đại của động nhiệt 1. Định Carnota. Phát biểu: Hiệu suất động ... TN 1 2 1 2TTQQ0TQTQ22 1 1+T 1 ,Q 1 T2,Q2 1 2 1 2TTQ'Q*Hiệu suất cực đại: Chu trình TNQ 1 nhả từ nguồn nóng S 1 Q2nguồn lạnh nhận S2=+ 12 SS 1 2 1 21 TT 1 Q'AQQ'A ... hiệu suất của động cơ thuận nghịch.KTN< TNĐ6. Biểu thức định lợng (Toán học) của nguyên thứ hai nhiệt động lực học 1. Đối với chu trình Carnot: 1 2 1 2TT 1 Q'Q 1 Dấu = ứng...
 • 35
 • 874
 • 1

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx
... cơ bản - Tiết 5 5-5 6 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên I nhiệt động lực học (NĐLH); Nêu được tên, ... - Hs dự đoán cách việt biểu thức của nguyên lí I NĐLH I. Nguyên I nhiệt động lực học (NĐLH) 1. Phát biểu nguyên lý. Độ biên thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt ... 0: Vật nhận nhiệt lượng; Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng; A > 0: Vật nhận công; A < 0: Vật thực hiện công; Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 5 5-5 6...
 • 6
 • 1,413
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học nhiệt dung riêngđ2 nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực họcnguyên lý thứ i nhiệt động lực họcphat bieu nguyen ly thu 2 nhiet dong luc hocnguyên lý thứ hai nhiệt động lực họcphát biểu nguyên lý thứ hai nhiệt động lực họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ