HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx
... pháp trung hòa: H 2 C 2 O4.2H 2 O và Na 2 B4O7.10H 2 O; phương pháp oxy hóa- khử: K 2 Cr 2 O7 và H 2 C 2 O4.2H 2 O; phương pháp Complexon: Na 2 H 2 Y.2H 2 O. 24 Người ta thường ... Hấp bình định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - Phương pháp ... = Na HPO + 2H OM 2 49 2 K Fe(CN) + 2CuSO = Cu Fe(CN) + 2K SOM 378 4 94,544ngngng=→=→ = ==→ = = =§§§4 444 4 24 2 43 4 24 2 KMnOFeSO10FeSO +2KMnO +8H SO Fe (SO ) +2MnSO +K SO...
 • 14
 • 574
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc
... của Pb(II) đietylditiocarmabat trong pha hữu cơ clorofoc: (Hữu cơ) (Hữu cơ) +++↔+ 2 )OH (22 2 )OH( 22 Pb)DDC(Cu)DDC(PbCuCu(II) tạo với dietylditiocarmabat thành một phức bền hơn phức của ... nghiệp, Hà Nội 1976. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập 2, Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1989-19 92. 3. Douglas A. Skoog, ... định mức 25 0ml Hứng dung dịch NiCl 2 đến thể tích khoảng 20 0ml mới có thể kết thúc giai đoạn tách Niken bắt đầu hứng thu CoCl 2 vào bình định mức 100ml . Định mức dung dịch NiCl 2 bằng nước...
 • 10
 • 458
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx
... chuẩn chứa Zn 2+ , Cd 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm > ;2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn ... E0Cr 2 O7 2 /2Cr3+ = 1,36V cho nên ngoài phản ứng khử Fe3+ ⇔ Fe 2+ khi dùng SnCl 2 dư xảy ra hai phản ứng chuẩn độ là: 3Sn 2+ + Cr 2 O7 2 + 14H+ ⇔ 3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H 2 O (1) 6Fe 2+ ... Zn 2+ Cd 2+ Pb 2+ Cu 2+ E1/ 2 , mV −983 −5 62 −368 +35 II. Dụng cụ và thuốc thử − Micropipet 100µL − Micropipet 1000µL − Pipet 10,00ml − Dung dịch chuẩn gốc Pb 2+ , Cu 2+ , Cd 2+ ,...
 • 14
 • 358
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx
... Cu 2+ Cu 2+ + 2e = Cu ↓Anot (+) SO4 2- , H 2 O 2H 2 O - 4e =4H+ + O 2 ↑ Do vậy tạo thành pin: (−) Pt, Cu|CuSO4||O 2 ,H+|H 2 O Pt (+) +++=− 2 pinO4H/HOCu /Cu 22 EE E b. Phân ... ĐIỆN PHÂN KHỐI LƯỢNG XÁC ĐỊNH ĐỒNG I. Cơ sở phương pháp Điện phân dung dịch CuSO4 Catot (−) Cu 2+ Cu 2+ + 2e = Cu↓ Anot (+) SO4 2 , H 2 O 2H 2 O − 4e =4H+ + O 2 ↑ Khi điện phân ... 1 02 Ví dụ: Khi điện phân tại điện cực sinh ra O 2 , Cl 2 . . . là các chất oxy hoá. Cho vào dung dịch một chất khử chẳng hạn như hydroxylamin (NH 2 OH.HCl). Khi đó: 2NH 2 OH.H+ − 2e = N 2 ...
 • 14
 • 546
 • 2

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx
... hóa chất sau ml Bình B1 B2 B3 B4 B5 Cl− 2, 5 mg/ml 0 0,5 1,0 1,5 2, 0 Phèn amoni sắt(III) 0 ,25 M 2 2 2 2 2 Hg(SCN) 2 bão hòa 2 2 2 2 2 Nước cất Định mức vừa đủ tới vạch lắc đều Để ... 2Cl− + Hg(SCN) 2 + 2Fe3+ = HgCl 2 + 2[ Fe(SCN)] 2+ II. Cách tiến hành 1. Xây dựng đường chuẩn Chuẩn 5 bình định mức dung tích 25 ml cho vào đó các loại hóa chất sau ml Bình B1 B2 ... 2 2,5 3 3,5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 A VRVMeHình 26 : Đồ thị mô tả sự phụ thuộc A-VMe/VR theo phương pháp đường cong bão hòa 93- Chọn các điều kiện đo quang thích hợp rồi tiến hành...
 • 14
 • 345
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot
... III xảy ra như sau: NCH 2 CH 2 CH 2 COO− −OOCCH 2 CH 2 NH 2 CMeOCOOCOOH 2 H 2 OH 2 Y 2 + Zn 2+ = ZnY 2 + 2H+ H 2 Y 2 + Mg 2+ = MgY 2 + 2H+ (Phản ứng xảy ra theo ... như bảng sau: ml Bình B 1 B 2 B 3 B 4 DD trống Fe3+ 0,10 mg/ml 0,5 1,0 1,5 2, 0 0,0 Axit sunfosalixilic 10% 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 NH4OH 10% 2 2 2 2 2 Nước cất Định mức vừa đủ tới ... xác định riêng phần lượng Ca 2+ có trong mẫu phân tích sẽ suy ra được lượng Mg 2+ có trong mẫu nước phân tích. Dựa vào phản ứng: Ca 2+ + H 2 Y 2 = CaY 2 + 2H+Để xác định điểm tương...
 • 14
 • 625
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt
... của O 2 không khí. 2 Na 2 S 2 O3 + O 2 = 2Na 2 SO4 + 2S 62 SO3 2 + I 2 + H 2 O = SO4 2 + 2I− + 2H+ (0,17V) Na 2 SO3 + I 2 + H 2 O = Na 2 SO4 + 2HI Sn 2+ + I 2 = ... 7H 2 O = H 2 Cr 2 O7 + 6H 2 SO4 + 3(NH4) 2 SO4Cơ chế xúc tác của AgNO3: (NH4) 2 S 2 O8 + Ag 2 SO4 + 2H 2 O = (NH4) 2 SO4 + 2H 2 SO4 + Ag 2 O 2 Cr 2 (SO4)3 + 3Ag 2 O 2 ... H 2 O 4Cr + 6H 2 SO4 + O 2 = 2Cr 2 (SO4)3 + 2H 2 O + 4H 2 ↑ Sau đó oxi hóa Cr3+ thành Cr 2 O7 2 bằng (NH4) 2 S 2 O8 có AgNO3 làm xúc tác. Cr 2 (SO4)3 + 3(NH4) 2 S 2 O8...
 • 14
 • 1,036
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot
... được giải thích theo cơ chế sau: 2( NH4) 2 S 2 O8 + 2H 2 O = 2( NH4) 2 SO4 + 2H 2 SO4 + O 2 ↑ 4AgNO3 + O 2 + 2H 2 O = 2Ag 2 O 2 + 4HNO32Mn(NO3) 2 + 5Ag 2 O 2 + 6HNO3 ... KMnO4 oxy hóa H 2 C 2 O4 theo phản ứng: 5H 2 C 2 O4 + 2KMnO4 + 3H 2 SO4 = 2MnSO4 + K 2 SO4 + 10CO 2 ↑ + 8H 2 O C 2 O4 2 − 2e = 2CO 2 MnO4− + 8H+ + 5e = Mn 2+ + 4H 2 O - ... 3Mn(NO3) 2 + 3H 2 SO4 + 8NO↑ + 4H 2 O Mn3C + 8HNO3 = 3Mn(NO3) 2 + C + 2NO↑ + 4H 2 O 2Mn(NO3) 2 + 5(NH4) 2 S 2 O8 + 8H 2 O = 2HMnO4 + 5(NH4) 2 SO4 +4HNO3 + 5H 2 SO4Vai...
 • 14
 • 1,211
 • 10

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx
... lượng Na 2 B4O7.10H 2 O cần lấy để pha 20 0ml dung dịch Na 2 B4O7 0,1N: Đương lượng gam của 24 7 2 381,4Na B O .10H O 190,7 22 Mg== = Lượng Na 2 B4O7.10H 2 O cần lấy để pha 20 0ml ... nồng độ C1 để được V 2 ml dung dịch nồng độ C 2 . Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCl 12M để được 25 0ml dung dịch HCl 0,1M. 11 2 211 0,1 .25 0 12. 0,1 .25 0 2, 085 12 CV CVVV==→= =ml ... bao nhiêu ml dung dịch HCl đặc 12M (37%) vào 20 0ml dung dịch HCl 0,8M để có được một dung dịch HCl nồng độ 1M. 11 2 2 1 2 222 11 (). . 1 .20 0 0,8 .20 03, 63 12 1CV CV C V VCV C VVmCC+=+−−==...
 • 14
 • 479
 • 0

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc
... x6 =29 ,22 %; x7 =29 ,78% Lập bảng: ạ % CaO ()ixx− 2 ()ixx− 1 29 ,22 -0,0 028 57143 0,000008163 2 28, 82 -0,4 028 57143 0,1 622 93878 3 28 ,94 -0 ,28 2857143 0,080008163 4 29 , 02 -0 ,20 2857143 ... dụ 2: Tiến hành phân tích song song domomit để xác định %CaO trong đó, người ta thu được một số kết quả phân tích sau: x1 =29 ,22 %; x 2 =28 , 82% ; x3 =28 ,94%; x4 =29 , 02% ; x5 =29 ,56%; x6 =29 ,22 %; ... 0,041151 020 5 29 ,56 0,3371 428 57 0,113665306 6 29 ,22 -0,0 028 57143 0,000008163 7 29 ,78 0,5571 428 57 0,310408163 Kỳ vọng: x = 29 ,22 % Độ lệch chuẩn S* = 0,3434 Phân vị t0,05; 6 = 2, 4469...
 • 14
 • 968
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ