Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... hợpChương 5: Mạch logic tuần tựChương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xungChương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.074Mạch cổng TTL 3 trạng thái+5VQ3R31,6kQ5D2fQ4R5130R41kD1AR14kQ1R24kQ2E+VccR5Q4Q5Lối ... Đơn vị số học và logic (ALU) Bài giảng Điện tử số V1.083Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic ... mạch cỡ vừa (MSI) thường biểu diễn bằng bảng trạng thái. Bài giảng Điện tử số V1.082Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.077NMOS Mạch điện của họ cổng này chỉ dùng MOSFET có kênh dẫn loại N....
 • 18
 • 250
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... hot ng ca RSFF:RSCkQ12Q34 5 678FF1FF2Hình 3 .54 . Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3 .55 . Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 52 3.3. FLIP – FLOP ... và ngõ ra ký hiu và bng trng thái hot ng nh hình v (hình 3 .57 ): Trong  : - T: ngõ vào d liu- Q, : các ngõ ra- Ck: tín hiu xung ng b.i Tn là trng thái ca ngõ vào DATA T ... nh sau:- E= 1: O0 = D0, O1 = D1 nên tín hiu c a ncác FF.- E= 0: O0 = D0, O1 = D1→ cht d liu tr li.d. JKFFJKFF là FF có ngõ vào và ngõ ra ký hiu nh hình v : Trong...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... liên hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất ... VCCH+VccICCHLHL+VccICCLHH Bài giảng Điện tử số V1.0 56 Các tham số chính Mức logic Độ chống nhiễu Hệ số ghép tải K Công suất tiêu thụ Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.0 58 Độ chống nhiễu ... Bài giảng Điện tử số V1.062Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... động Bài giảng Điện tử số V1.029Câu hỏi Đổi số nhị phân sau sang dạng bát phân: 0101 1111 0100 1110 A) 57 514 B) 57 5 15 C) 57 516 D) 57 517 Thực hiện phép tính hai số thập lục phân sau: 132,4416+ ... 111000AB1000CD Bài giảng Điện tử số V1.033Các phương pháp biểu diễn hàm BooleCó 3 phương pháp biểu diễn: Bảng trạng thái Bảng các nô (Karnaugh) Phương pháp đại số Bài giảng Điện tử số V1.036Phương ...  Bài giảng Điện tử số V1.030Nội dungChương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... (Hexadecimal)Cơ số (r )Số ký hiệuTên hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.01ĐIỆN TỬ SỐNguyễn Trung HiếuKhoa Kỹ thuật điện tử 1Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Bài giảng Điện tử số V1.012Hệ ... Bài giảng Điện tử số V1.017Đổi số 22.1 25 10sang số nhị phân Đối với phần nguyên:MSB101/ 25 012/241 25/ 23 151 1/22LSB01122/21DưĐượcChiaBước Đối với phần phân s : 000 x 24110 .5 x 2300 .50 . 25 ... phân số triệt tiêu. Bài giảng Điện tử số V1.011Hệ bát phân (1) Biểu diễn tổng quát:Trong đ : : biểu diễn bất kì theo hệ 8, O : các hệ số nhân (ký hiệu bất kì của hệ), n : số chữ số ở...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... ClrALoadHình 5. 16Pr ClrALoad123Hình 5. 15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d : Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5. 17).Trong  : - DSR (Data Shift Right ): Ngõ vào Data ... Preset (Pr ): (xem hình 5. 15) - Khi Load = 0 : Cng NAND 3 và 2 khóa → ngõ vào Pr = Clr = 1→ FF t do → d liu A không nhp vào c FF.- Khi Load = 1 : Cng NAND 2 và 3 m, ta c : Pr =A, ... )Y7 (CS / RAM7 )A13A14A 15 IC 741383 → 8Hình 5. 21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A 15 A14A13A12A11A10A9A8A7A6A 5 A4A3A2A1A0a ch Hex0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... =Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3Q3Q2Q1CkClr3QHình 5. 10. S mch m lên m 5, m song songChng 5. H tun t Trang 1 05 Gin  thi gian mch hình 5. 1b : ng trng thái hot ng ca mch hình 5. 1b : Xung vào Trng ... ltc cho trên hình 5. 3a và 5. 3b : TCk1TCk2Q2Q111CkClrH 5. 3bCkHình 5. 3aCkTCk1TCk2Q2Q111CkClr1QQ2Hình 5. 4a. Gin  thi gian mch H 5. 3a123 4 5 78CkQ1Q2111100001Q0000 ... tác ng mc thp s mch thc hin m 5 nh trên hình 5. 5 : TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Hình 5. 5. Mch m 5, m lênChng 5. H tun t Trang 111Xung vào Trng thái...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Chng 4. H t hp Trang 931234 5 1234 5 1234 5 1234 5 1234 5 123123123123a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình ... Adder) phng din mch có s khi nh sau:Trong  : + Cn-1 : S nh ca ln cng trc ó. + Cn : S nh ca ln cng hin ti. + Sn : Tng hin ti. bng trng thái mô t hot ... lên, dùng TFF. lng TFF cn dùng: 4 = 22→ dùng 2 TFF.Trng hp Ck tác ng theo sn xung (hình 5. 1a ): TCk1TCk2Q2Q111CkClrHình 5. 1aCk Bài ging N T S 1 Trang 942....
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... B)C(A⊕ng chính tc 1: b =ACBABC += B)C(A⊕ Phng trình logic ca ngõ ra c:ng chính tc 2: c =CABng chính tc 1: c =ABCD Phng trình logic ca ngõ ra d:ng chính tc 2: d =C))(ABD)(ACB)(CBA(D ... 4.23a.Trong  : + x1, x2, x3, x4 : Các kênh d liu vào.+ Ngõ ra y : ng truyn chung.+ c1, c2 : Các ngõ vào u khiny mch này ging nh 1 chuyn mch (hình 4.23b ): 00 01 11 10001 ... Bài ging N T S 1 Trang 84Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 2: f = D)CB)(ACB)(B(A ++++ =DCBDCADAB ++ng chính tc 1: f =BCDACDBA ++Phng trình logic ca ngõ ra g:ng...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... c : Sn = TnnQRn = TnQn tha mãn u kin: RnSn= 0. thc hin: hình 3. 75. - RSFF→ DFF: Qn+1= Dn ng nht 2 phng trình: Sn+nRQn = Dn Thc hin bin i:Sn+nRQn ... hin:- TFF→ DFF: DFF có phng trình logic: Qn+1= Dn TFF có phng trình logic: Qn+1 = Tn⊕ Qn ng nht 2 phng trình: Dn= Tn⊕ Qn Theo tính cht ca phép XOR ta suy ra: Tn ... (hình 3.72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nRQn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nRQn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn...
 • 13
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang dien tu so thap phan bang nhau lop 5bài giảng điện tử đạo đức 5bài giảng điện tử mỹ thuật 5bài giảng điện tử khoa học 5bài giảng điện tử địa lý 5bài giảng điện tử tiếng việt 5bài giảng điện tử công suất 5bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử toán lớp 5 tuần 20bài giảng điện tử toán lớp 5 thời gianbài giảng điện tử toán lớp 5bai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam