Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
... mạch:9.7.5.3.197531D7 .6. 3.2 763 2C7 .6. 5.4 765 4B9.898AR4R3R2R1+5V987 6 54321DCBAMạch điện của bộ mã hoá dùng diode Bài giảng Điện tử số V1.0108Bộ so sánh ... song song Bài giảng Điện tử số V1.0107Mạch so sánh Trong các hệ thống số, đặc biệt là trong máy tính, thường thực hiện việc so sánh hai số.  Hai số cần so sánh có thể là các số nhị phân, ... 2.4.5.8.9 +3.4.5.8.9 +6. 8.9 +7.8.9B = 4.8.9 +5.8.9 +6. 8.9 + 7.8.9A = 8+9 Bài giảng Điện tử số V1.0104Bộ phân kênh (DEMUX-DeMultiplexer) Phương trình tín hiệu ra của DEMUX 1  2n :  Bộ phân kênh...
 • 18
 • 386
 • 4

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... QCkQRS Bài ging N T S 1 Trang 66 - TFF → RSFF:RSFF có pt: Qn+1= Sn+nRQn (1)SnRn= 0 (u kin ca RSFF) TFF có pt: Qn+1 = Tn⊕ Qn (2) So sánh (1) và (2) ta c : Sn+nRQn ... (hình 3.72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nRQn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nRQn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn ... bn Trang 67 DFF chuyn i thành TFF, RSFF, JKFF:- DFF→ TFF: DFF có phng trình logic: Qn+1= Dn TFF có phng trình logic: Qn+1 = Tn⊕ Qn ng nht 2 phng trình ta c : Dn = Tn⊕...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... ClrALoadHình 5. 16 Pr ClrALoad123Hình 5.15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d : Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5.17).Trong  : - DSR (Data Shift Right ): Ngõ vào Data ni ... ROM ): ây là loi ROM cho phép lp trình bi nhà sn xut. Nhcm: Nu hng không phc hi c.- EPROM (Erasable PROM ): ó là loi PROM có th xóa và lp trình li. Có hai loiEPROM: EPROM ... Preset (Pr ): (xem hình 5.15)- Khi Load = 0 : Cng NAND 3 và 2 khóa → ngõ vào Pr = Clr = 1→ FF t do → d liu A không nhp vào c FF.- Khi Load = 1 : Cng NAND 2 và 3 m, ta c : Pr =A,...
 • 6
 • 269
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... thc hin nh sau:- Cách 1: p hàm Jlên, Jxung, Klên, Kxung (gi s ta dùng JKFF).i X là tín hiu u khin. Xét 2 trng hp:+ Nu quy c X = 0: m lên; X = 1: m xung.Lúc ... 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 1 06 Ví d : Xét mt mch m 4, m xung, m ni tip dùng TFF. lng TFF cn dùng: 4 = 22⇒ dùng 2 TFF. mch thc ... m, ta quy c:+ Nu X = 0 thì mch m lên.+ Nu X = 1 thì m xung.Ta xét 2 trng hp ca tín hiu Ck:- Xét tín hiu Ck tác ng sn xung:Lúc ó ta có phng trình logic:iii1iQXQX.QXCk...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... cng toàn phn - FA: Full Adder) phng din mch có s khi nh sau:Trong  : + Cn-1 : S nh ca ln cng trc ó. + Cn : S nh ca ln cng hin ti. + Sn : Tng hin ti. ... s khi và bng trng thái mô t hot ng nh sau:Trong  : Bn-1 : S mn ca ln tr trc ó. Bn : S mn ca ln tr hin ti.Dn : Hiu s hin ti.anbnBn-1DnBn0 0 0 0 00 ... 2 trng hpkhác nhau:- Tín hiu Ck tác ng theo sn xung: TFF hoc JKFF c ghép ni vi nhau theo quilut sau:Cki+1 = Qi- Tên hiu Ck tác ng theo sn lên: TFF hoc JKFF c ghép...
 • 13
 • 293
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... B)C(A⊕ng chính tc 1: b =ACBABC += B)C(A⊕ Phng trình logic ca ngõ ra c:ng chính tc 2: c =CABng chính tc 1: c =ABCD Phng trình logic ca ngõ ra d:ng chính tc 2: d =C))(ABD)(ACB)(CBA(D ... ngy4y2y3y1x1→ 4c1c2c3c4Hình 4.28 Bài ging N T S 1 Trang 86 Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 1: f = D+ CB +BA + CAng chính tc 2: f = (B+A)( D+C+A)(C+B) ... 4.23a.Trong  : + x1, x2, x3, x4 : Các kênh d liu vào.+ Ngõ ra y : ng truyn chung.+ c1, c2 : Các ngõ vào u khiny mch này ging nh 1 chuyn mch (hình 4.23b ): 00 01 11 10001...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... thi gian dng sóng ca JKFF:CkttJtK0001234 5t0QHình 3 .66 .  th thi gian dng sóng JKFF Bài ging N T S 1 Trang 62 ng u vào kích ca DFF:Qn Qn+1 Dn001101010101Phng ... Dn001101010101Phng trình logic ca DFF:Qn+1 = DnTrên hình 3 .61 là  th thi gian dng sóng ca DFF:Gii thích dng sóng ca tín hiu trên hình 3 .6 1: - Tín hiu ra Q u tiên luôn luôn ... nhsau:nQnRnS1nQ +=+ SR=0ng sóng minh ha hot ng ca RSFF trên hình 3.5 6: b. TFFTFF là FF có ngõ vào và ngõ ra ký hiu và bng trng thái hot ng nh hình v (hình 3.57 ): Trong...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... vi h DTL: (Hình 3.42)- y= 1: mch hot ng bình thng.- y= 0: BJT dn bão hòa, dòng bão hòa gm haithành phn:IC S = IR3 + N I1(vi N là s phn t ti mc  ngõ ra)t khác: IB=IR1-IR2= ... cng PMOS dn : VS > VD, VG< VBu kin  cng NMOS dn : VD > VS, VG > VB- Khi x = 0 (hình 3.33a ): Q1 dn, Q2 tt, t s tng ng ta c : DDDS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q2yVRRRV+=DD77VK101KK10+=⇒ ... bình thng.Dòng IOL thay i tùy thuc vào công ngh ch to:+ TTL : dòng ngõ ra mc thp IOL ln nht 16mA. + TTL/LS : dòng ngõ ra mc thp IOL ln nht 8mA.ây là nhng thông s...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... (hình 3.2 ): Gii thích các s mch:Hình 3.2a : - Khi Vi = 0 : BJT tt → V0 = +Vcc- Khi Vi > a : BJT dn bão hòa → V0 = Vces = 0,2 (V) ≈ 0 (V).Hình 3.2b : - Khi Vi = 0 : BJT tt ... Trang 34 - Dùng cng NOR làm cng OR : - Dùng cng NOR làm cng BUFFER : - Dùng cng NOR làm cng AND : x1yx2x y = xxxxx ==+2121.yxHình 3.16a. S dng cng NOR to cng NOT y =2121xxxx ... logic). hình b:- Vx1 = Vx2 = 0V → D1, D2 dn: Vy =VR = 0V → y = 0- Vx1 = 0V, Vx2=5V → D1 dn, D2 tt: Vy =VR = 0V → y = 0- Vx1 = 5V, Vx2=0V → D1 tt, D2 dn: Vy...
 • 13
 • 347
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... ?i gii:u tiên, ta qui nh trng thái ca các công tc và bóng èn:- Công tc h : 0 èn tt : 0- Công tc óng : 1 èn  : 1ng trng thái mô t hot ng ca mch nh sau:Công tc ... 1x1x2f(x1,x2)i thiu hoá theo chính tc 2: f(x1,x2) = x1 + x2x1,x2x3f(x1,x2,x3)Vòng gom 2: x2.x3Vòng gom 1: x1 Bài ging N T S 1 Trang 14- x1 = 0, x2 ... bin bng chân lý s c : - (n+1) t: n ct tng ng vi n bin vào, 1 ct tng ng vi giá tr ra ca hàm.- 2n hàng: 2n giá tr khác nhau ca t hp n bin.Ví d 2.5 : Hàm 3 bin f(x1,...
 • 13
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số học lớp 6bài giảng điện tử ngữ văn 6 so sánhbài giảng điện tử số 6 tiết 2bài giảng điện tử vật lý 6bài giảng điện tử mỹ thuật 6bài giảng điện tử sinh học 6bài giảng điện tử địa lý 6bài giảng điện tử công nghệ 6bài giảng điện tử âm nhạc 6bài giảng điện tử tin học 6bài giảng điện tử ngữ văn 6bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử ngữ văn 6 lòng yêu nướcbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử lịch sử 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ