Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 7 ppt
... thức Bài giảng Điện tử số V1.0116Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợp Chương 5: Mạch ... a0b0a1b1a2b2a3b3f>Mạch điện của bộ so sánh lớn hơn 4 bit Bài giảng Điện tử số V1.0115Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0126Trigơ T Trigơ T là loại trigơ có môt lối vào điều khiển ... lẻ10101010d310010110Xe001101111011110010000100Xod2d1 Bài giảng Điện tử số V1.0120Trigơ – Phần tử nhớ của mạch tuần tự Định nghĩa: Trigơ là phần tử có khả năng lưu trữ (nhớ) một trong hai trạng...
 • 18
 • 424
 • 2

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... vy, nhà sn xut ã ch to IC m bo c hai chc nng: gii mãvà gii a hp (Decode/Demultilex). Ví d : các IC 74 138, 74 139, 74 15 4: gii mã và phân ngtùy thuc vào cách ni chân.Trong ... tng s ): chgii mãLED 7 n(4 7) abcdefgABCDHình 4.22. S khi mch gii mã LED 7 nChng 4. H t hp Trang 83 Phng trình logic ca ngõ ra a:ng chính tc 2: a =ACDBADCBA))(CAC.(D.B ... B)C(A⊕ng chính tc 1: b =ACBABC += B)C(A⊕ Phng trình logic ca ngõ ra c:ng chính tc 2: c =CABng chính tc 1: c =ABCD Phng trình logic ca ngõ ra d:ng chính tc 2: d =C))(ABD)(ACB)(CBA(D...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... bn Trang 27 ng có th thay khóa K bng khóa n t dùng BJT nh sau (hình 3.2 ): Gii thích các s mch:Hình 3.2a : - Khi Vi = 0 : BJT tt → V0 = +Vcc- Khi Vi > a : BJT dn bão ... Khi x1= 0, x2= 1: D1 dn, D2 tt → VA = 0,7V (diode D1 ghim n áp) → D3, D4, BJT tt →ngõ ra y = 1.- Khi x1= 1, x2= 0: D1 tt, D2 dn → VA = 0,7V (diode D2 ghim ... logic). hình b:- Vx1 = Vx2 = 0V → D1, D2 dn: Vy =VR = 0V → y = 0- Vx1 = 0V, Vx2=5V → D1 dn, D2 tt: Vy =VR = 0V → y = 0- Vx1 = 5V, Vx2=0V → D1 tt, D2 dn: Vy...
 • 13
 • 346
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
... mạch:9 .7. 5.3.1 975 31D 7. 6.3. 276 32C 7. 6.5. 476 54B9.898AR4R3R2R1+5V98 7 654321DCBAMạch điện của bộ mã hoá dùng diode Bài giảng Điện tử số V1.0108Bộ so sánh ... đồ khối của mạchgiải mã 7 đoạn sángabcdefga) Cấu tạo dụng cụ 7 đoạnsáng Bài giảng Điện tử số V1.099Mạch giải mã 7 đoạn Dụng cụ 7 đoạn Để hiển thị chữ số của một hệ đếm phân bất ... song song Bài giảng Điện tử số V1.01 07 Mạch so sánh Trong các hệ thống số, đặc biệt là trong máy tính, thường thực hiện việc so sánh hai số.  Hai số cần so sánh có thể là các số nhị phân,...
 • 18
 • 386
 • 4

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... 5.16Pr ClrALoad123Hình 5.15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d : Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5. 17) .Trong  : - DSR (Data Shift Right ): Ngõ vào Data ni tip (ngõ vào ... ROM ): ây là loi ROM cho phép lp trình bi nhà sn xut. Nhcm: Nu hng không phc hi c.- EPROM (Erasable PROM ): ó là loi PROM có th xóa và lp trình li. Có hai loiEPROM: EPROM ... / RAM6 )Y 7 (CS / RAM 7 )A13A14A15IC 74 1383 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A14A13A12A11A10A9A8A 7 A6A5A4A3A2A1A0a...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... thc hin nh sau:- Cách 1: p hàm Jlên, Jxung, Klên, Kxung (gi s ta dùng JKFF).i X là tín hiu u khin. Xét 2 trng hp:+ Nu quy c X = 0: m lên; X = 1: m xung.Lúc ... m, ta quy c:+ Nu X = 0 thì mch m lên.+ Nu X = 1 thì m xung.Ta xét 2 trng hp ca tín hiu Ck:- Xét tín hiu Ck tác ng sn xung:Lúc ó ta có phng trình logic:iii1iQXQX.QXCk ... tác ng sn lên:Lúc ó ta có phng trình logic:iii1iQXX.QQ.XCk ⊕=+=+Hình 5.4b. Gin  thi gian mch hình 5.3b123 45 7 811 110 0 0 00001111CkQ1Q20 Bài ging N...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... cng toàn phn - FA: Full Adder) phng din mch có s khi nh sau:Trong  : + Cn-1 : S nh ca ln cng trc ó. + Cn : S nh ca ln cng hin ti. + Sn : Tng hin ti. ... s khi và bng trng thái mô t hot ng nh sau:Trong  : Bn-1 : S mn ca ln tr trc ó. Bn : S mn ca ln tr hin ti.Dn : Hiu s hin ti.anbnBn-1DnBn0 0 0 0 00 ... 2 trng hpkhác nhau:- Tín hiu Ck tác ng theo sn xung: TFF hoc JKFF c ghép ni vi nhau theo quilut sau:Cki+1 = Qi- Tên hiu Ck tác ng theo sn lên: TFF hoc JKFF c ghép...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... (hình 3 .72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nRQn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nRQn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn ... c : Sn = TnnQRn = TnQn tha mãn u kin: RnSn= 0. thc hin: hình 3 .75 .- RSFF→ DFF: Qn+1= Dn ng nht 2 phng trình: Sn+nRQn = Dn Thc hin bin i:Sn+nRQn ... sang JKFF:Dn = JnnQ +nKQn S mch chuyn i trên hình 3 .7 4: T QCkQKJHình 3 .71 . Chuyn i TFF thành JKFFD QCkQTCkHình 3 .72 . Chuyn i DFF thành TFFHình 3 .73 . Chuyn...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... nh sau:- E= 1: O0 = D0, O1 = D1 nên tín hiu c a ncác FF.- E= 0: O0 = D0, O1 = D1→ cht d liu tr li.d. JKFFJKFF là FF có ngõ vào và ngõ ra ký hiu nh hình v : Trong ... nhsau:nQnRnS1nQ +=+ SR=0ng sóng minh ha hot ng ca RSFF trên hình 3.5 6: b. TFFTFF là FF có ngõ vào và ngõ ra ký hiu và bng trng thái hot ng nh hình v (hình 3. 57 ): Trong ... ra ký hiu và bng trng thái hot ng nh hình v (hình 3. 57 ): Trong  : - T: ngõ vào d liu- Q, : các ngõ ra- Ck: tín hiu xung ng b.i Tn là trng thái ca ngõ vào DATA T  xung...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... c : DDDS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q2yVRRRV+=DD 7 7VK101KK10+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x =1 (hình 3.33b ): Q1 tt, Q2 dn, ta c : DDQONDSQOFFDSQONDSyVRRRV2/)(1/)(2/)(+=DDVKKK 7 1011+= ⇒ Vy 7 101VDDvì ... 3.34.- Khi x1=x2= 0: Q4 và Q3 dn, Q2 và Q1 tt, ta c : DDDS(ON)/Q3DS(ON)/Q4DS(OFF)/Q2DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD 77 77 V(1K//1K)KK//1010KK//1010+=⇒ ... x2 = 0 (hình 3.30a ): Q1 luôn dn, Q2 và Q3u tt, lúc ó theo s tng ng tac : DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2yVRRRRRV+++=DD 77 77 VK10K10200KK10K10+++=...
 • 13
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số 7 lớp 1bài giảng điện tử lịch sử 7bài giảng điện tử sinh học 7bài giảng điện tử vật lý 7bài giảng điện tử công nghệ 7bài giảng điện tử âm nhạc 7bài giảng điện tử mỹ thuật 7bài giảng điện tử địa lý 7bài giảng điện tử tin học 7bài giảng điện tử tiếng anh 7bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử địa lí 7 bài 41bài giảng điện tử địa lý 7 bài 43bài giảng điện tử tiếng anh 7 unit 10 a1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP