Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... Q4 - Vγ/DThông thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3.35. Ngõ ra ct chm Bài ging N T S 1 Trang 46 VDDyRDS/ Q1RDS/Q4RDS/Q3RDS/ ... ca Q3, Q 4 càng dng nên Q3, Q 4 n → y1 = 0, y2 = 0.DR 4 R2x1x2Q1R1Q2R3R5yQ3Q 4 VccHình 3.25. Cng logic h TTL dùng diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE3VCC ... các tr truynt ca mi tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3 .42 Bài ging N T S 1 Trang 44 Hình 3.28b (cng NOR)Ta ln lt xét các trng hp sau: (s tng ng...
 • 13
 • 291
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu thụHai ... VCCH+VccICCHLHL+VccICCLHH Bài giảng Điện tử số V1.056Các tham số chính Mức logic Độ chống nhiễu Hệ số ghép tải K Công suất tiêu thụ Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.058Độ chống ... 5v4v3v2v1v0vVVHmaxVVHminVVLmax0,8vVRHmaxVVHmaxVRHmaxVRHminVRLmaxVVHminVVLmaxVRHminVRLmax2,4v0,4v3,5v1,5v 4, 9v0,1vNLNHNLNH Bài giảng Điện tử số V1.0 64 Các họ cổng logic Họ DDL Họ DTL Họ RTL Họ TTL Họ MOS FET Họ ECL Bài giảng Điện tử số V1.067Họ DTL Để thực hiện chức...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk 4 Q 4 4QJ 4 K 4 PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3 (CS / RAM3 )Y 4 (CS / RAM 4 )Y5 (CS ... 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3LoadQ2Q1CkClrCk 4 Q 4 4QJ 4 K 4 Q3Q 4 AB C DDSRHình 5.17. Thanh ghi dch phi ... )Y7 (CS / RAM7 )A13A 14 A15IC 741 383 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A 14 A13A12A11A10A9A8A7A6A5A 4 A3A2A1A0a ch Hex0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... logic:iii1iQXX.QQ.XCk ⊕=+=+Hình 5.4b. Gin  thi gian mch hình 5.3b123 4 57811 110 0 0 00001111CkQ1Q20 Bài ging N T S 1 Trang 1 14 5.2 .4. m thun nghch thit k ... 5.3aCkTCk1TCk2Q2Q111CkClr1QQ2Hình 5.4a. Gin  thi gian mch H 5.3a123 4 578CkQ1Q2111100001Q0000 111100 Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình ... ng sau.123 4 57811 110 0 0 00000 1111CkQ1Q2111100 001QHình 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 106Ví d: Xét mt mch m 4, m xung,...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Chng 4. H t hp Trang 93123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123 4 5123123123123a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình ... 4. 39. Mch cng toàn phn trc tip123123123123123anbnCn-1CnSnHình 4. 40. Thc hin mch cng toàn phn t b bán tngDBabHSHình 4. 41 Mch tr bán phnChng 4. ... toàn phn theo biu thc logic ã tìm c: hoc thc hin trc tip(hình 4. 44) hoc s dng HS  thc hin FS (hình 4. 45). b cng toàn phn, ta xây dng mch cng hai s nh phân nhiu bit...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... :c1c2y1y2y3y 4 0 0x0 0 00 1 0x0 01 0 0 0x01 1 0 0 0xx 4 x2x3x1y 4 → 1c1c2c3c 4 Hình 4. 25. Mch chn kênh vi s lng ngõ vào u khin bng s kênh vàoxy 4 y2y3y1xy 4 y2y3y11→ ... hoaỷtõọỹng cuớa maỷchHỡnh 4. 11 Mch gii mó 2 sang 4 y0y2y3y1BA 2 4 y0y1y2y3BBAA+EcHỡnh 4. 13. Mch gii mó 2 4 dựng diodeABy0y1y2y32 4 y00111y11011y21101y31110B0011A0101ng...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... hóa u tiên thông dng: 74LS 147 , 74LS 148 . 4. 2.3. Mch gii mã (Decoder)1. Mch gii mã nh phânXét mch gii mã nh phân 2 → 4 (2 ngõ vào, 4 ngõ ra) nh trên hình 4. 11Chn mc tích cc  ngõ ... tiên cao hn bng 1x1B ACDx8x9x2x 4 x5x6x7x3Hình 4. 8Hình 4. 7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4 x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68RSFF chuyn ... + x7C = x 4 + x5 + x6 + x7 D = x8 + x9Biu din bng s logic (hình 4. 7)Hình 4. 5 Mch mã hóa nh phân 8 sang 3 ngõ vào tích cc mc 0Bx4x2 x7Ax6x5x1Cx310 → 4 x0x1x9CBADHình...
 • 13
 • 270
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... D3 di mc logic 1. D3 = 1 ⇒ Q3 =1 ⇒3Q = D 4 = 0.- Tín hiu Ck (4) u khin theo sn xung nhìn tín hiu D 4 di mc logic 0. ⇒ Q 4 = 0 v v Nhn xét v tn s ngõ ra:2ffCKQ= ... không ng bc ký hiu nh sau:RQSR QSHình 3 .45 . Ký hiu các FF không ng ba. R,S tác ng mc 1 - b. R,S tác ng mc 0a) b)Hình 3 .44 . RSFF không ng b s dng cng NAND và bng trng ... mô t hot ng ca RSFF:RSCkQ12Q3 4 5678FF1FF2Hình 3. 54. Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3.55. Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 523.3. FLIP –...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... =212121xxxxxx ⊕=+Tính cht ca cng XNOR:1.)x(x)x(x)x)(xx(x 43 2 143 21⊕+⊕=⊕⊕ 2. )x(x)x(x)x(x)x(x 43 2 143 21⊕⊕=⊕+⊕ 3.212121xxxxxx ⊕=⊕=⊕ 4. 2121xxxx ⊕=⊕5.231321xxxxxx =⊕⇔=⊕Câu hi: Hãy th ... caèn  cng c c trng cho hai trng thái logic ca mch s.KviHình 3.1 Bài ging N T S 1 Trang 34 - Dùng cng NOR làm cng OR : - Dùng cng NOR làm cng BUFFER : - Dùng cng ... ghim n áp). Mà u kin  các diode D3, D 4 và BJT Q dn là:VA≥ 2Vγ/D + Vγ/BJT= 2.0,7 + 0,6 = 2 (V)→ Khi D1, D2 dn → D3, D 4 t → BJT tt → ngõ ra y = 1.- Khi x1= 0,...
 • 13
 • 346
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... x 4 y: f(x1,x2,x3,x 4 ) =x1 + x 4 00 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 100 01 11 1000X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1101 1 X 1x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )x 4 x3x2x1f(x1,x2,x3,x 4 )Vòng ... s BOOLE Trang 25Ví d 2.17: Ti thiu hóa hàm 4 bin cho di dng biu thc sau:f(x1,x2,x3,x 4 ) =Σ(2,6,10,11,12,13) + d(0,1 ,4, 7,8,9, 14, 15)Thc hin ti thiu hóa theo dng chính tc ... có giá tr bng 1: vòng gom 1 gm 4 ô k cn, và vòng gom2 gm 2 ô k cn (hình v).i vi vòng gom 1: Có 4 ô = 22 nên loi c 2 bin. Khi i vòng qua 4 ô k cn trong vònggom ch có giá...
 • 13
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ