Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... khich cng song song 4 bít nh nhanh c cho trên hình 4. 48 Trên thc t ngi ta ã ch to ra các vi mch cng nh nhanh, ví d: IC 7 483 .o các Pivà Gio các tín hiu nh Cio kt qu ... A0C3G3G2G1G0P3P2P1P0C2C1C0C-1S3S2S1S0Hình 4. 48. S mch cng song song 4 bít nh nhanh Bài ging N T S 1 Trang 102Chng 5 TUN T5.1. KHÁI NIM CHUNGch ... chính: m ni tip (không ng), m song song (ng b), m hn hp. Bài ging N T S 1 Trang 98 ng trng thái mô t hot ng :a b D B0 0 0 00 1 1 11 0 1 01 1 0 0Phng...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx
... đồng bộ.Q Bài giảng Điện tử số V1.0139Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.01 38 Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0140Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và ... bộ1010KQ’10QQk11001JC Bài giảng Điện tử số V1.0134Thiết kế mạch tuần tự - Ví dụ Bài giảng Điện tử số V1.0141Mạch phát xung và tạo dạngxung Bài giảng Điện tử số V1.0127Trigơ JK (1) ... Bài giảng Điện tử số V1.0129Bảng hàm kích thích của các loại Trigơ100X0X11011X100111X1011000X0X000DTKJRSQkQ Bài giảng Điện tử số V1.0137H.tượng c.kỳ và...
 • 18
 • 696
 • 2

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... tipCkClrHình 5.13. Bm 5 song song ghép vi 2 ni tip Bài ging N T S 1 Trang 1 08 d. m modulo M:ây là bm ni tip, theo mã BCD 84 21, có dung lng m khác 2n.Ví d: Xét mch m ... m lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5 .8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging N T S 1 Trang 112p bng Karnaugh  ti thiu hóa ta c:u ... vi ngõ vàoCk ca TFF ng sau.123 457 8 11 110 0 0 00000 1111CkQ1Q2111100 001QHình 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 106Ví d: Xét...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... CBADy7=ABCDy 8 = ABCDy9= thc hin mch gii mã èn NIXIE c cho trên hình 4. 18 và 4.19:y1y5y2y3y6By8y7Dy0y9y4C AHình 4. 18. S thc hin bng cng logic Bài ging N ... thpAB0 1 2 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4.16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y94→ 10ADHình 4.17. S khi mch gii mã èn NIXIE Bài ging N T S 1 Trang 80 D C B A y0y1y2y3y4y5y6y7y 8 y90 ... logic thc hin mch phân ngy4y2y3y1x1→ 4c1c2c3c4Hình 4. 28 Bài ging N T S 1 Trang 86 Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 1:f = D+ CB +BA + CAng...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... hn bng 1x1B ACDx 8 x9x2x4x5x6x7x3Hình 4 .8 Hình 4.7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68 RSFF chuyn i thành ... pháp này nh sau (hình 3. 68) :TFF chuyn i thành DFF, RSFF, JKFF: Bài ging N T S 1 Trang 76Biu din s này bng cng logic s dng Diode c cho trên hình 4 .8 3. Mch mã hoá u tiênTrong ... hoá nh phânXét mch mã hóa nh phân t 8 sang 3 (8 ngõ vào và 3 ngõ ra). S khi ca mch c chotrên hình 4.2.Trong ó:- x0, x1, , x7 là 8 ng tín hiu vào- A, B, C là 3 ngõ...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... Sn lên d. Sn xungHình 3. 48. Các loi tín hiu u khin Ck khác nhau SCk Ryx1x2Ckty0tx10tx20Ckt0Hình 3.50 Bài ging N T S 1 Trang 58 Sn Rn Qn+10 0 Qn0 ... 5Hình 3.61.  th thi gian dng sóng ca DFFD QCkQHình 3.62. Bài ging N T S 1 Trang 60CkttTtQ00012 3Hình 3. 58 Tn Qn Qn+1001101010110 bng trng thái khai ... t hot ng ca RSFF:RSCkQ12Q34567 8 FF1FF2Hình 3.54. Phng pháp u khin theo kiu ch tS QCkRQHình 3.55. Ký hiu RSFF Bài ging N T S 1 Trang 523.3. FLIP – FLOP...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx
... 6.+VccR1Ra+C1C-R2 8 7612345555D2D1 1 21,42fC R R0,7fCR Bài giảng Điện tử số V1.0153Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0149IC định thời (1)4 8 R5R+-+-3SR1Q1RR6271Mạch ... tin. Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ. Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cậpthông tin. Bài giảng Điện tử số V1.0155Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0161DRAM ... Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0156Nội dung Khái niệm chung DRAM SRAM Bộ nhớ cố định – ROM Bộ nhớ bán cố định Mở rộng dung lượng bộ nhớ Bài giảng Điện tử số V1.0162SRAM...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... Mt thanh ghi gm 8 DFF có th lu tr t nh là 8 bit.Trong thc t, kích thc ca t nh có th thay i trong các loi máy tính t 4 ( 64 bit.- Byte:t nhóm t nh 8 bit.- Dung lng ... )Y7 (CS / RAM7 )A13A14A15IC 741 38 3 → 8 Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A14A13A12A11A10A9A 8 A7A6A5A4A3A2A1A0a ch Hex0 ... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5. 18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... 3.33.Q1Q2xyVDDyx2x1Q2Q1VDDQ3Q4a) Cng NOTb) Cng NANDHình 3.32 Các cng logic h CMOS Bài ging N T S 1 Trang 42Hình 3.28a (cng NOT)Theo u kin  cng NMOS dn: VD > VS, VG > VBTa ... C/Q2VC/Q2= VB/Q4 = Vces/Q2 + Vbes/Q3 = 0,2 + 0 ,8 = 1VMà u kin cn cho Q4 dn là:VC/Q2=VB/Q4 = Vbe/Q4 + Vγ/D + Vces/Q3 = 0,6 + 0 ,8 + 0,2= 1,6VTa thy u kin này không tha ... b.Khi x=1a) b)Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 43y mch  hình 3.28a là mch thc hin cng NOT.Hình 3.28c (cng NAND)- Khi x1 = x2 = 0 (hình 3.30a): Q1 luôn dn, Q2 và Q3u...
 • 13
 • 291
 • 0

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... y = xHình 3 .8. S dng cng AND to ra cng m.Ký hiu Châu ÂuKý hiu theo M, Nht, Úcx1x2yx1x2yHình 3.9a Cng OR 2 ngõ vàox1xnyHình 3.9b Cng OR n ngõ vào Bài ging N ... xxxxxx ==+x1x2y1x2xx1x2yHình 3.16d. S dng cng NOR làm cng AND Bài ging N T S 1 Trang 38 Hãy gii thích hot ng ca mch này? DTL (Diode-Transistor-Logic)Trên hình ... Úcx1x2yx1x2yHình 3.9a Cng OR 2 ngõ vàox1xnyHình 3.9b Cng OR n ngõ vào Bài ging N T S 1 Trang 28 a. Cng M (BUFFER)ng m (BUFFER) hay còn gi là cng không o là cng có mt ngõ vào và...
 • 13
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử công nghệ 8bài giảng điện tử vật lý 8bài giảng điện tử lịch sử 8bài giảng điện tử hóa học 8bài giảng điện tử mỹ thuật 8bài giảng điện tử địa lý 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP