Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... Bài ging N T S 1 Trang 120Ví d :  qun lý c b nh có dung lng là 8 Kbytes thì cn ... Byte:t nhóm t nh 8 bit.- Dung lng b nhCh kh nng lu tr ca b nh.Ví d: 1K = 2 10 ; 2K = 211; 4K = 212 ; 1M = 220.- a chDùng  xác nh các vùng ca các t trong ... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... phngf(x1,x2)x1x2010 1fx1x2x30100 01 11 10 fx1x2x3x4000111 10 00 01 11 10 fx2x3x4x5000111 10 00 01 11 10 10 11 01 00x1=0 x1=1 Bài ging N T S 1 Trang 16f(x) = ... x4y: f(x1,x2,x3,x4) =x1 + x400 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X 100 01 11 10 00X X 1 X01X 0 1 X110 X X 1 10 1 1 X 1x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)x4x3x2x1f(x1,x2,x3,x4)Vòng ... d(5, 6) 00 01 11 10 0 0 0 1 11 0 1 1 1 00 01 11 10 0 0 0 X 11 0 1 1 Xx1,x2x3f(x1,x2,x3) Vòng gom 2: x1+ x2Vòng gom 1: x1+ x3x1,x2x3f(x1,x2,x3) Bài ging N...
 • 13
 • 287
 • 0

Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps
... thp lc phân0123456789 10 1112131415000000010 010 0011 0100 0101 0 110 0111 100 0 100 1 101 0 101 1 1100 1101 1 110 11110001020304050607 10 111213141516170123456789ABCDEFng ... a-n.N-nHay:∑−−==1mniii(N)NaA(1.1)i N =10 (h thp phân):A (10) = am-1 .10 m-1 + am-2 .10 m-2 + + a0 .10 0 + + a-n .10 -n1999,959 (10) =1 .10 3 + 9 .10 2+ 9 .10 1+ 9 .10 0+ 9 .10 -1 + 5 .10 -2+ 9 .10 -3i N=2 ... yHai mnh  này là i nguHai mnh  này là i ngu Bài ging K THUT S Trang 6Ví d 1.7: 10 5→ 101 0 101 2 101 10 (2) = 2 (10) 00 0ng dng thanh ghi dch thc hin phép toán nhân...
 • 13
 • 303
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 10 doc

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 10 doc
... không làm tăng số lượng từ nhớ. Tăng số lượng từ nhớ nhưng không làm tăng độ dài từ nhớ. Tăng cả số lượng và độ dài từ nhớ. Bài giảng Điện tử số V1.0178Phụ lục Bài giảng Điện tử số V1.0166Bộ ... được bộ xử lý viết vào các thanh ghi lệnh của mạch điều khiểnflash. Bài giảng Điện tử số V1.0176Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0164Bộ nhớ cố định – PROM PROM cũng gồm có các diode như ở ... thạch anh chỉ để cho ánh sáng tử ngoại đi qua khicần xoá số liệu trong bộ nhớ. Bài giảng Điện tử số V1.0170Bộ nhớ bán cố định - Bộ nhớ CACHE Việc nạp các điện tử vào vùng cửa nổi, tức là...
 • 16
 • 286
 • 1

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 5 .10 00 01 11 10 01Q3Q2Q1J1x01 1x x x xJ1 = Q100 01 11 10 01Q3Q2Q1K1xxx x1 1 x xK1 = 1 = Q100 01 11 10 01Q3Q2Q1J2x00 x1 x x xJ2 = Q100 01 11 10 01Q3Q2Q1K2x0x ... TFF ng sau.123 457811 1 10 0 0 00000 1111CkQ1Q2111100 001QHình 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 106 Ví d: Xét mt mch m 4, m ... 01 11 10 01Q3Q2Q1K2x0x 0x 1 x xK2 = Q100 01 11 10 01Q3Q2Q1J3xX0 00 1 x xJ2 = Q1Q200 01 11 10 01Q3Q2Q1K3x0x 0x 1 x xK3 = 1 = Q3=21QQ =Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3Q3Q2Q1CkClr3QHình...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Trong ó a là s b tr, b là s tr, D là hiu, B là s mn.00 0111 10 0100 100111anbnCn-1Sn00 0111 10 0110 011100anbnCn-1Cn1111−−−−+++=nnnnnnnnnnnnnCbaCbaCbaCbaS1−⊕⊕=nnnnCbaSnnnnnnnbaCbCaC ... A0C3G3G2G1G0P3P2P1P0C2C1C0C-1S3S2S1S0Hình 4.48. S mch cng song song 4 bít nh nhanh Bài ging N T S 1 Trang 102 Chng 5 TUN T5.1. KHÁI NIM CHUNGch sc chia thành hai loi chính ... Karnaugh và ti thiu hóa, ta có:00 0111 10 0100 100111anbnBn-1Dn1111−−−−+++=nnnnnnnnnnnnnBbaBbaBbaBbaD1−⊕⊕=nnnnBbaD00 0111 10 0110 000111anbnBn-1BnnnnnnnnbaBbBaB...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... +00 01 11 10 000 1 x 0011 0 x 0110 0 x x 10 0 0 x x00 01 11 10 000 0 x 0010 1 x 0110 0 x x 10 0 1 x x00 01 11 10 000 0 x 0010 0 x 0110 0 x x 10 1 0 x x00 01 11 10 000 1 x ... này ging nh 1 chuyn mch (hình 4.23b):00 01 11 10 001 1 x 1010 1 x 1110 0 x x 10 0 1 x x00 01 11 10 000 1 x 1010 1 x 1111 0 x x 10 1 1 x xDCBAfDCBAgx4x2x3x1y4→ ... hin ti thiu hóa theo dng chính tc 1)00 01 11 10 000 0 x 0011 0 x 0111 1 x x 10 1 0 x x00 01 11 10 001 0 x 0011 0 x 0110 1 x x 10 0 0 x xDCBAfDCBAgChng 4. H t hp Trang...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... mt t mã nh phân tng ng ngõ ra, c th nh sau:0 → 000 3 → 011 6 → 100 1 → 001 4 → 100 7 → 1112 → 010 5 → 101 Chn mc tác ng (tích cc)  ngõ vào là mc logic 1, ta có bng trng ... tpx2xny1y2ymHình 4.1x1Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 71SRQnJ00 01 11 10 00 0 X 11X X X XJ = SSRQnK00 01 11 10 0X X X X10 1 X 0K = Ri gin theo dng chính tc 1 ta có: J = D ... nh phân 8 sang 3 ngõ vào tích cc mc 0Bx4x2 x7Ax6x5x1Cx3 10 → 4x0x1x9CBADHình 4.6 S khi mch mã hóa t 10 sang 4Chng 4. H t hp Trang 734.2.2. Mch mã hoá (Encoder)1....
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... loi tín hiu u khin Ck khác nhau SCk Ryx1x2Ckty0tx10tx20Ckt0Hình 3.50 Bài ging N T S 1 Trang 58Sn Rn Qn+10 0 Qn0 1 01 0 11 1 Xu ý rng trng thái ... ta có th tìm c phng trình logic ca RSFF bng cách lp Karnaugh nh sau: 0001 11 10 0 0 0 X 11 1 0 X 1 bng Karnaugh này ta có phng trình logic ca RSFF:nQnRnS1nQ ... R0001234 5 t 0 QT QCkQQnQn01TnQn+1Hình 3.57. Ký hiu TFF và bng trng thái hot ng Bài ging N T S 1 Trang 56Q thay i trng thái theo các ngõ vào. S mch FF có tín hiu...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... có:DDDS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q2yVRRRV+=DD77VK 10 1KK10+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x =1 (hình 3.33b): Q1 tt, Q2 dn, ta có:DDQONDSQOFFDSQONDSyVRRRV2/)(1/)(2/)(+=DDVKKK7 10 11+= ⇒ Vy7 10 1VDDvì ... có:DDDS(ON)/Q3DS(ON)/Q4DS(OFF)/Q2DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q1DS(OFF)/Q2yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD7777V(1K//1K)KK/ /101 0KK/ /101 0+=⇒ Vy VDD⇒ y = 1- Khi x1 = 0, x2 = 1: Q2 và Q3 dn, Q1 và Q4 tt, ... tacó:DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2DS(ON)/Q1DS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q2yVRRRRRV+++=DD7777VK 10 K 10 200KK10K10+++= ⇒ Vy VDD⇒ y = 1.- Khi x1= 1, x2=0 (hình 3.30b): Q1, Q2 dn và...
 • 13
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử địa lý 10bài giảng điện tử vật lý 10bài giảng điện tử hóa học 10bài giảng điện tử lịch sử 10bài giảng điện tử công nghệ 10bài giảng điện tử tin học 10bài giảng điện tử toán học 10bài giảng điện tử sinh học 10bài giảng điện tử tiếng anh 10bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử công nghệ 10 bài 54bai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử tin học 10 bài 8bài giảng điện tử tin học 10 bài 7bài giảng điện tử công nghệ 10 bài 24Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ