HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 6 potx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 6 potx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 6 potx
... :1000B0001F159F1107309C000130 860 0003088001A :1000C000C03083128B040B 168 3 160 1133F3083124A : 060 0D000880 069 2 863 00AE :02400E00F13F80 :00000001FF ;PIC16F877A Ở đây mình save lại với tên file là dem 1-9 dungngatngoai.hex. ... :100 060 008A110A1240280A108A100A118207 063 4DF :100070005B344F3 466 346D347D3407347F346F34F1 :100080002808083C031C492828083320F800880 069 :10009000A80A2808093C031D4E28A8018B108A11C4 :1000A0000A121D2884011F30830583 161 F149F1414 ... vài chú ý nhỏ giúp sử dụng phần mềm mô phỏng mạch điện tử Proteus.Cái chính là việc tự vọt và tìm tòi của các bạn.Hy vọng các bạn sẽ không còn cảm thấy quá bỡ ngỡ khi sử dụng phần mềm này. Mô...
 • 12
 • 298
 • 0

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1
... *'%B5I%V'53*+%C_[xYaC9dN%4*,; +-9 ,45*% 5-: ;-% E'4;G,%H96V%T 961 %H)8*%*'9G,%1'5%V';8V%,Z1'%V'9I*%2'4%:=L*+%V'()*+%V'98V%c]_Y%mE(L%m%/;G*%kN%g;I*%/;F%*+=J;I*N%O&YOE]hOg=BT ;-% 5z%O5 =-& lt;;%<,;V%E'4;G,%H96V%<5G%T()81% ,-5 *+%,'= 96, %,598*%T()81%*+=5A*N#vcCfgOE]hOg=BT ;- 5zcCfg%<,;V%E'4;G, H96V <5G T()81 ,-5 *+,'= 96, %,598*%cCfgN%#v%g;G=%T9p*+%v%,'.%,'= 96, %,598*%cCfg%2'5I*+%,'(01%'4 ;6* N%fEP#a&%4, ;-9 ,45*%H4B4,%E'4;G,%H96V%+4)84%'90*% ,-; I*%/;G*%<5G%1981%,4;I=%1'=9F*%g;•,5*"Y9V'<5* ... H?5X<JA<5H<85'C2<'CJ35O8<5C'353MnO8O0HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 1: Cài Đặt Chương Trình SVTH: NGUYỄN QUANG ANH TÚ -Trang 11 - Để có thể sử dụng được chương trình , ta cần liên ... B901' 19A* ,905N eZ :=0 B901' <9=>HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 1: Cài Đặt Chương Trình SVTH: NGUYỄN QUANG ANH TÚ -Trang 6 - Trong thư mục gốc của Proteus, bạn chú ý...
 • 30
 • 384
 • 0

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 55 - ... great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 51 - Để lấy ... Để lấy tụ phân cực, chọn CAP-ELEC. Để lấy nguồn một chiều, chọn BATTERY. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 46 - Sau đó sang vùng vẽ mạch,...
 • 20
 • 399
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf
... 24 ;6* NO4B=H9,45* c-9V'" e;U /5A ,'i B5I V'53*+NE9V;%Y;1 5-: ;-& quot;%@9j*+%+'4N%c;* ;-9 , 5-& quot;%&981%B98J%V'98,%,Z*%'4 ;6= N%HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. ... ,'9J /5F4 +498 ,-i ,-5 *+ 5I o?3^g<O8OC35H< KC9r1 /i*' H9L #vvCM>%%%HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 47 - ... l(L*+%,'9J%/5F4cCfgC4*4B=B%15*:=1,9*1;%l 56% :9F*%*'53%*'9G,% ,-5 *+%B901'%/4 ;6* N%#N#v"#mxB'l(L*+ ,'9J /5F4'HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 45 - Nhập tên...
 • 136
 • 566
 • 1

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - ... PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 53 - Ta cũng ... thể sử dụng các công cụ: Quay phải Quay trái Đối xứng ngang Đối xứng dọc HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 48 -...
 • 20
 • 265
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 5 ppsx

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 5 ppsx
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 5: Mô Phỏng Vi Điều Khiển SVTH: HỒ ANH TUẤN -Trang 109 - ... khiển AT89C51 loại bus. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 5: Mô Phỏng Vi Điều Khiển SVTH: HỒ ANH TUẤN -Trang 111 - Để quan sát dạng xung điều khiển ta có thể sử dụng công cụ Simulation Graph ... trong phần này chứa các mạch sử dụng vi điều khiển để mô phỏng.  Proteus Vsm Tiny Chess: mạch mô phỏng cờ vua. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 5: Mô Phỏng Vi Điều Khiển SVTH: HỒ ANH TUẤN -Trang...
 • 15
 • 293
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 4 pot

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 4 pot
... Protues 6 Professional > ISIS 6 Professional HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 4: Mô phỏng số SVTH: PHẠM MINH TIẾN - Trang 66 - BÀI 2: DÙNG CỔNG NAND ĐỂ THIẾT KẾ CỔNG EX-OR Mục ... quen sử dụng, bạn có thể làm theo cách tương tự để tạo cho mình 1 thư viện riêng, tiện lợi cho việc sử dụng. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 4: Mô phỏng số SVTH: PHẠM MINH TIẾN - Trang 71 - ... great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 4: Mô phỏng số SVTH: PHẠM MINH TIẾN - Trang 63 - bài tập này,...
 • 38
 • 308
 • 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 3 pot

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 3 pot
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 49 - ... PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 42 - Để lấy ... current graph xem dạng tín hiệu của dao động : HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 46 - Sau đó sang vùng vẽ mạch, nhấn chuột trái kéo...
 • 21
 • 272
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 2 pot

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 2 pot
... h3sH'G[52'R95'X['&28'H2>:'E]Ch%xV ;-9 ,4*+%,;BV ;-9 , =-; %g'4 ;6, %/ 56% 1'5%B901'%'590,%/ 56* +N%ms%5&% l(L*+%,'9J%/5F4%EgxC%h 9-9 B;, ;-% B;9< =-; B;*,%,;BV ;-9 , =-; %g'4 ;6, %/ 56% ,904%/58%,9%/5%1981%,'5I*+%<5G%B5:;HN%ms%5&% ... *'%B5I%V'53*+%C_[xYaC9dN%4*,; +-9 ,45*% 5-: ;-% E'4;G,%H96V%T 961 %H)8*%*'9G,%1'5%V';8V%,Z1'%V'9I*%2'4%:=L*+%V'()*+%V'98V%c]_Y%mE(L%m%/;G*%kN%g;I*%/;F%*+=J;I*N%O&YOE]hOg=BT ;-% 5z%O5 =-& lt;;%<,;V%E'4;G,%H96V%<5G%T()81% ,-5 *+%,'= 96, %,598*%T()81%*+=5A*N#vcCfgOE]hOg=BT ;- 5zcCfg%<,;V%E'4;G, H96V <5G T()81 ,-5 *+,'= 96, %,598*%cCfgN%#v%g;G=%T9p*+%v%,'.%,'= 96, %,598*%cCfg%2'5I*+%,'(01%'4 ;6* N%fEP#a&%4, ;-9 ,45*%H4B4,%E'4;G,%H96V%+4)84%'90*% ,-; I*%/;G*%<5G%1981%,4;I=%1'=9F*%g;•,5*"Y9V'<5* ... $#"%l;F%,'9J%/5F4%,'9*+%/5%1=39%1981%_C%79L%eCW%T90*%*'9GV%1'= 56, %V'934"% ,-9 84%H;I*%*58W%T93*+%c^8C'U?NZ?5<5C%d=9G,%'4 ;6* W%,'9J%/5F4%,'9*+%/5% ,-5 *+%5I%(8OZM3n'g35A<>%%%l5G4%7)84%e5H,%2;G%W1981%,'9*+%/5%H9L>%e5H,N%C4H475H,N%C4 1-5 75H,%%%%%%%_BV ;-; %2;G%158%1981%,'9*+>%_BV ;-; NC4H49BV ;-; NC4 1-5 9BV ;-; N%%%%@90*% 1=U*+% 158% ,';F% /4;A=% 1'Q*'%/4 ;6* % ,-) 3% 1=39% 1981%...
 • 26
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng isishướng dẫn sử dụng foxpro 2 6hướng dẫn sử dụng photoscape v3 6 2hướng dẫn sử dụng photoscape v3 6 3hướng dẫn sử dụng photoscape 3 6 3hướng dẫn sử dụng photoscape 3 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ