Giáo trình thực tập hóa lý - PGS TS Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 8 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt
... dụ: Bắt đầu từ ống số 8 có sự đục. Có nghĩa là ngưỡng keo tụ được tính từ ống số 8 có độ pha loãng 8/ 4. Lúc đó nồng độ dung dịch Na2SO4 được tính theo công thức: C = 8. 0,0112 = 23.10 ... dung dịch loãng hơn. Ví dụ: Trong thí nghiệm 1 ống số 8 bắt đầu đục. Do đó dung dịch đặc hơn tương ứng với ống số 8, có sự pha loãng 8/ 4. Dung dịch loãng hơn tương ứng với ống số 7, có sự pha ... sát tính chất của chúng. Xác định ngưỡng keo tụ của hệ keo. thuyết Hoá học chất keo - hay chính xác hơn, hoá học các hệ phân tán - nghiên cứu các hệ bao gồm một pha phân tán ở dạng chia nhỏ...
 • 10
 • 470
 • 1

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 5 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt
... phương trình thực nghiệm hoặc lí thuyết đã được đưa ra để mô tả sự hấp phụ đẳng nhiệt. Ở đây nêu ra một số phương trình hay gặp: 1. Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó là phương trình thực ... năng lượng của quá trình hấp phụ, Gipxơ đã chứng minh được phương trình: Cd.RT dCσΓ=− (3) Phương trình nêu lên quan hệ giữa đại lượng hấp phụ Γ (mol/cm2) và dσ/dC - là biến thiên sức ... hằng số. Trong bài thực nghiệm này ta chỉ khảo sát hai phương trình Frendlich và Lăngmua, tính các hằng số trong hai phương trình đó và vẽ đường biểu diễn của hai phương trình (có tên chung...
 • 10
 • 1,163
 • 17

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 4 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx
... đường cong nhiệt độ - thời gian chính là nhiệt độ đông đặc của benzen (hình 3, đường cong I). - Không có hiện tượng chậm đông Khi đạt tới 5oC benzen đông đặc và trong suốt quá trình nhiệt độ không ... naphtalen - điphenylamin. Yêu cầu: 1) Ghi dữ kiện thực nghiệm theo bảng mẫu sau: Ống số % naphtalen Nhiệt độ bắt đầu kết tinh Nhiệt độ kết tinh hỗn hợp ơtecti 2) Vẽ các đồ thị nhiệt độ - ... = ES.n2 (1) ΔTđ = o®T – Tđ = Eđ.n2 (2) ở đây: ES - hằng số nghiệm sôi Eđ - hằng số nghiệm lạnh n2 - nồng độ molan của chất tan (số mol chất tan trong 1000 gam dung môi)....
 • 10
 • 836
 • 12

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 1 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 1 pptx
... SỨC ĐIỆN ĐỘNG CỦA PIN GANVANI 59 Bài số 13 68 Giáo trình thực tập hóa PGS. TS. Ngọc Ban 5Nhiệt hiđrat hoá là lượng nhiệt kèm theo quá trình tạo thành 1 mol muối ngậm nước từ muối ... Trong phần phụ lục trình bày thuyết sai số, phương pháp lập bảng và dựng đồ thị trong thực tập Hóa lý. Tài liệu được viết với sự đóng góp của tập thể cán bộ Bộ môn Hoá lý, tuy đã có nhiều ... của việc xác định ΔH 3 Lời mở đầu Tài liệu này bao gồm những bài thực tập cơ bản nhất thuộc chương trình Thực tập Hoá lý, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia...
 • 8
 • 1,077
 • 19

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 10 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf
... 98 98 B. Phương pháp lập bảng và dựng đồ thị I. Phương pháp lập bảng Mỗi bài thực nghiệm cần phải bắt đầu từ việc thiết lập trình tự thí nghiệm và lập các bảng để ghi các số liệu thực ... Nếu sai số tuyệt đối là 200 và kết quả là 87 65,3 thì làm tròn thành 88 00. Với hai thí dụ trên ta sẽ có kết quả cuối cùng lần lượt là: 1,73 ± 0,09 88 00 ± 200 Một thí dụ khác, kết quả thu ... BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng có sai số, nghĩa là luôn luôn có độ sai lệch giữa giá trị thực của đại lượng cần đo và...
 • 10
 • 486
 • 7

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 9 doc

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc
... ?… 86 Pk có thể tính dựa vào lượng hạt P tương ứng, cân trong không khí: P = πR2hC (8) R- Bán kính đĩa cân (cm) h- Chiều cao cột dung dịch từ đĩa cân đến mặt nước (cm) C- Nồng độ ... = 4.Prt8LVπ⋅ (1) Nếu chất lỏng chảy qua mao quản chỉ do tác dụng trọng lực của nó, thì P = g.H.d (2) g- gia tốc trọng trường H- hiệu số mức dung dịch trong mao quản D - tỉ trọng dung ... Pk = VD − Vd = V(D − d) ở đây: V - thể tích của huyền phù D - Tỉ trọng của hạt huyền phù d - Tỉ trọng của nước Suy ra: PP DdDk=− (9) Thay P theo (8) vào (9) thu được: −=π2kDdP...
 • 10
 • 459
 • 5

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 7 potx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx
... tải A - Nguồn điện một chiều; B - Miliampe kế; C - Culông kế đồng; D - Bình điện phân; 1, 2 - Cốc đựng dung dịch H2SO4 0,02N; 3- Anốt chì; 4- Catốt chì; 5- Ống xiphông; R- Biến trở; K- Ngắt ... pin Weston bằng 1,0 183 V và phụ thuộc nhiệt độ theo phương trình sau: E = 1,0 183 − 4,06.10−5 (t − 20oC) Nếu cho Ew = 1,0 18, phương trình (15) có thể viết: Ew = 1,0 18 /xxACAC (16) ... 10− 8 ÷10−9 ampe) sau đó mắc vào con chạy C. 68 Bài số 13 SỐ VẬN TẢI Mục đích Xác định số vận tải của các ion trong dung dịch. thuyết Trong dung dịch, sự chuyển điện được thực...
 • 10
 • 673
 • 6

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 6 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps
... dạng bảng số rồi vẽ các đường hấp phụ đẳng nhiệt cho các trường hợp: 1 - đường thực nghiệm; 2 - phương trình Frendlich và 3 - Lăngmua. Có nhận xét gì về dạng của các đường đẳng nhiệt hấp phụ ? ... phương trình Nernst: ϕ = ϕo + ZMeRTlnaZF+ (1) trong đó: ϕo - thế điện cực tiêu chuẩn, nghĩa là thế điện cực của kim loại khi hoạt độ aMeZ+=1; R - hằng số khí; F – số Faraday; Z - ... [B−] = Cα nên: 2®CK1α=−α (7) Thay α theo phương trình (5) vào (7) rút ra: 2®CK()∞∞λ=λλ−λ (8) Phương trình (8) có thể viết dưới dạng: 22®C1K∞∞λλ−=λλ (9) hay,...
 • 10
 • 595
 • 3

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 3 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 3 pps
... (nước - etanol, benzen - cloroform – cacbon tetraclorua ), thực tế không hoà tan vào nhau (dầu hoả - nước, nước - thuỷ ngân - benzen, ) hoặc hoà tan hạn chế vào nhau (phenol - nước, nước - cloroform ... Hãy rút ra kết luận về tính tan tương hỗ của các cặp chất lỏng: Axit axetic - nước Nước - cloroform Cloroform - axit axetic Cho biết ảnh hưởng của các chất thứ ba khi thêm vào các hỗn hợp ... các điểm thực nghiệm. Đường nối các điểm thực nghiệm đó chính là đường cong phân lớp trên giản đồ độ tan hệ ba cấu tử. Tiến hành thí nghiệm 1. Xây dựng giản đồ tính tan của hệ phenol - nước...
 • 10
 • 565
 • 10

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Ngọc Ban Phần 2 ppsx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 2 ppsx
... tử B hầu như nguyên chất. Trong thực tế các quá trình chưng cất - ngưng tụ được thực hiện liên tục trong các cột chưng cất. Dựa vào giản đồ cân bằng lỏng - hơi có thể tính toán được số đĩa ... - hơi có ý nghĩa lớn đối với các quá trình chưng cất phân chia các cấu tử trong hỗn hợp. Hình 4 Giản đồ nhiệt độ sôi - thành phần pha lỏng và pha hơi của hệ hai cấu tử Giả sử xét quá trình ... bình 1 2 3 4 5 6 7 Thể tích benzen (ml) 0 4 8 12 16 18 20 Thể tích axeton (ml) 20 16 12 8 4 2 0 Thành phần (% thể tích benzen) 0 20 40 60 80 90 100 Chiết suất Đậy nút bình, lắc đều....
 • 10
 • 611
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thực tập hóa lýgiáo trình thực tập hóa lý vũ ngọc bangiáo trình thực hành hóa lýphúc trình thực tập hóa lýgiáo trình thực tập vật lý đại cươnggiáo trình thực tập hóa hữu cơgiáo trình bài tập hóa lýgiao trinh thuc tap hoa phan tichgiáo trình thực tập dược lýgiáo trình thực tập sinh lý họcgiáo trình thực tập hóa vô cơgiáo trình thực tập hóa đại cươngtai lieu giao trinh thuc tap hoa sinhgiáo trình triết học mác lênin pgs ts vũ tình quan điểm toàn diệngiáo trình triết học mác lênin pgs ts vũ tình 4 docNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật