ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010
... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Val-Phe. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. ... CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. C. CH3OCO-COOC3H7. D. C2H5OCO-COOCH3. Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 b ng ... pentanal. C. 3-metylbutanal. H2 đặc B. 2-metylbutanal. D. 2,2-imetylpropanal. Cõu 57: Cho s phn ng: Stiren ,2 X +CtuO Y +Br+2 Z. +H O H+ to o H V là A. 15,68. B. 11,20....
 • 21
 • 140
 • 0

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010
... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. ... B. 2. C. 3. D. 5. B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 06 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề < /b> ... số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. Câu...
 • 11
 • 186
 • 1

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010
... Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Val-Phe. ... đề < /b> thi < /b> 937 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 06 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề < /b> đề < /b> ... lượt là: A. benzen; xiclohexan; amoniac. C. vinylaxetilen; buta-1, 3- < /b> ien; stiren. to , xt, p Z B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1, 3- < /b> ien. D. vinylaxetilen; buta-1, 3- < /b> ien; acrilonitrin....
 • 17
 • 153
 • 0

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M381 - 2010

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M381 - 2010
... tế b o trên là A. Abb và B hoặc ABB và b. B. ABb và A hoặc aBb và a. C. ABB và abb hoặc AAB và aab. D. ABb và a hoặc aBb và A. Câu 36: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế b o? ... lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên? AD AD ABd Abd Bd Bd ABD AbD A. Bb × Bb. B. × . C. Aa × Aa. D. × .ad ad abD aBD bD bD abd aBd Câu 55: Cặp nhân tố tiến hoá nào sau đây có thể làm ... alt="" có 08 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không...
 • 28
 • 144
 • 0

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M473 - 2010

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M473 - 2010
... tạo ra từ quá trình giảm phân của tế b o trên là A. ABb và a hoặc aBb và A. B. Abb và B hoặc ABB và b. C. ABb và A hoặc aBb và a. D. ABB và abb hoặc AAB và aab. Câu 10: Cho các nhân tố sau: (1) ... tinh - < /b> khỉ Rhesut - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Capuchin - < /b> khỉ Vervet. B. Người - < /b> tinh tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Capuchin. C. Người - < /b> tinh tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ ... thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? AB Ab AB AB A. AaBb × AaBb. B. XAXABb × XaYBb. C. DD × dd. D. × .ab ab ab ab Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ...
 • 16
 • 158
 • 0

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M615 - 2010

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M615 - 2010
... tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Capuchin. B. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Vervet - < /b> vượn Gibbon- khỉ Capuchin - < /b> khỉ Rhesut. C. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Rhesut - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ ... Capuchin - < /b> khỉ Vervet. D. Người - < /b> tinh tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Capuchin. Trang 5/8 - < /b> đề < /b> thi < /b> 615 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 08 trang) ĐỀ THI < /b> ... đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? AB Ab AB AB A. AaBb × AaBb. B. DD × dd. C. × . D. XAXABb × XaYBb. ab ab ab ab Câu 14: So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt...
 • 8
 • 168
 • 0

ĐÈ THI ĐH - SINH B - M724 - 2010

ĐÈ THI ĐH - SINH B - M724 - 2010
... của tế b o trên là A. ABb và A hoặc aBb và a. B. ABB và abb hoặc AAB và aab. C.ABb và a hoặc aBb và A. D. Abb và B hoặc ABB và b. Câu 10: Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thi< /b> u, ... tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Capuchin. B. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Rhesut - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Capuchin - < /b> khỉ Vervet. C. Người - < /b> tinh tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ ... loại kiểu gen nhất? AB Ab AB AB A. DD × dd. B. × . C. XAXABb × XaYBb. D. AaBb × AaBb. ab ab ab ab Câu 40: Cho cây lưỡng b i dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn. Biết rằng các gen phân...
 • 8
 • 135
 • 0

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M826 - 2010

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M826 - 2010
... trình giảm phân của tế b o trên là A. ABB và abb hoặc AAB và aab. B. ABb và a hoặc aBb và A. C. Abb và B hoặc ABB và b. D. ABb và A hoặc aBb và a. Trang 4/8 - < /b> đề < /b> thi < /b> 826 Câu 54: Cặp nhân ... tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Capuchin. B. Người - < /b> tinh tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Capuchin. C. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Rhesut - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ ... trên? AD AD Bd Bd ABd Abd ABD AbD A. Bb × Bb. B. Aa × Aa. C. × . D. × .ad ad bD bD abD aBD abd aBd Câu 58: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái b n ADN) ở tế b o nhân thực, phát biểu nào sau...
 • 8
 • 142
 • 0

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M958 - 2010

ĐỀ THI ĐH - SINH B - M958 - 2010
... loại kiểu gen nhất? AB Ab AB AB A. DD × dd. B. XAXABb × XaYBb. C. AaBb × AaBb. D. × .ab ab ab ab Trang 5/8 - < /b> đề < /b> thi < /b> 958 Trang 3/8 - < /b> đề < /b> thi < /b> 958 B. tần số alen trội và tần số ... tinh - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Rhesut - < /b> khỉ Vervet - < /b> khỉ Capuchin. B. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Rhesut - < /b> vượn Gibbon - < /b> khỉ Capuchin - < /b> khỉ Vervet. C. Người - < /b> tinh tinh - < /b> khỉ Vervet - < /b> vượn Gibbon- khỉ ... lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên? Bd Bd AD AD ABd Abd ABD AbD A. Aa × Aa. B. Bb × Bb. C. × . D. × .bD bD ad ad abD aBD abd aBd Câu 59: Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của...
 • 16
 • 230
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... đơn giản nhất là C2H3O tác dụng vừaA. CH3-COO-CH=CH2 B. H-COO-CH2-CH=CH2C. H-COO-CH=CH-CH3D. CH2=CH-COO-CH3Trang 3/5 - < /b> đề < /b> thi < /b> 254Câu 36: Cho hỗn hợp X gồm 2 anken hợp nước ... HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOHC. H2N-CH2COOH D. CH3-CH2-CH(NH)-COOHCâu 40: Polime nào sau đây vừa được điều chế b ng phản ứng trùng hợp vừa được điều chế b ng ... b ng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y làA. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH.C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3.Câu 60: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng...
 • 6
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM