Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại tp. pleiku, tỉnh gia lai
... i so vi mc trung bình ca c c, nâng cao ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP.PLEIKU ... ya Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý cht thi rn sinh hot ti TP.Pleiku tnh GiaLai GVHD: PGS.TS Hoàng Hưng SVTH: Nguy 11 hình núi cao, các ... trên các h thng sông chính: sông Ba, sông Sê San ph  thng sông Sêrêpok, do có nhiu sông sui nên ngành thu n là ngành có rt Nghiên c xut các bin pháp nhm nâng cao...
 • 88
 • 846
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nương rẫy huyện mường la tỉnh sơn la

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nương rẫy huyện mường la tỉnh sơn la
... 87 4.5.1. ðề xuất xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nương rẫy huyện Mường La tỉnh Sơn La 89 4.5.2. Giải pháp về chính sách, pháp luật ñất ñai 89 4.5.3. Giải pháp về quy ... những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất cho vùng ñồi núi là mục tiêu thực tiễn ñặt ra ñó cũng là lý do tôi tiến hành nghiên cứu ðề tài: “ðánh giá thực trạng ñề xuất các giải pháp ... các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nương rẫy huyện Mường La tỉnh Sơn La” ñược ñặt ra với mục tiêu là ñánh giá thực trạng ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
 • 112
 • 566
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn huyện thạch hà  tỉnh hà tĩnh
... thủy sản sản xuất kinh doanh tổng hợp trên địa bàn nghiên cứu. * Từ các kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn nghiên cứu. 4. ... Tĩnh”.2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế trang trại ở huyện Thạch Hà, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang ... thực trạng hiệu quả kinh tế các trang trại, tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trang trại huyện Thạch Hà. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang...
 • 95
 • 497
 • 2

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ Ở VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ Ở VIỆT NAM
... bằng COD hoặc BOD các chất dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt công nghiệp đổ vào biển chủ yếu từ các khu công nghiệp trọng điểm các khu dân cư tập trung ven biển. Các sông lớn ở Việt ... GVHD: SVTH: Trang 19MÔN HỌC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚCCHUYÊN ĐỀ:ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC VEN BỜ Ở VIỆT NAMGVHD:SVTH :I TỔNG QUAN ... RO. Các nội dung nghiên cứu xử lý nước bằng lọc màng NF là tìm hiểu cơ chế tách các phần tử ô nhiễm trong nước biển ven bờ các yếu tố ảnh hưởng đối với quá trình lọc màng; đánh giá hiệu quả...
 • 23
 • 569
 • 0

Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện hữu nghị việt tiệp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý

Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện hữu nghị việt tiệp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý
... ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP–TP.HẢI PHÒNG - 39 - 3.1. Giải pháp quản lý đang áp dụng - 39 - 3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng ... góp phần giải quyết một phần nội dung trên tôi lựa chọn đề tài “ Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN VIỆT – TIỆP, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ ...
 • 56
 • 693
 • 1

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý
... trường đất là hậu quả Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 18 các hoạt động ... dang dưới dạng các hợp chất mùn đóng Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 1 ... tài nguyên môi trường năm 2010) Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 2...
 • 98
 • 693
 • 2

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... của các DNNN một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay”. 1I. VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ- ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ... lời giải về vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho khu vực DNNN là vấn đề mang tính thời sự thiết thực. Qua nghiên cứu em quyết định chọn đề tài “ Tình hình hoạt động của các DNNN ... được chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu được càng cao so với chi phí bỏ ra thì hiệu quả kinh tế càng cao. Về mặt chất, việc đạt được hiệu quả kinh tế cao phản...
 • 45
 • 894
 • 2

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các Doanh nghiệp nhà nước

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước và Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các Doanh nghiệp nhà nước
... giáo Từ Quang Phương, em quyết định chọn đề tài “ Tình hình hoạt động của các DNNN 1 một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay”. Song ... thị trường. Do đó, đi tìm lời giải về vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho khu vực DNNN là vấn đề mang tính thời sự thiết thực. Qua nghiên cứu được sự hướng dẫn nhiệt tình ... được chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu được càng cao so với chi phí bỏ ra thì hiệu quả kinh tế càng cao. Về mặt chất, việc đạt được hiệu quả kinh tế cao phản...
 • 46
 • 402
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho chiến lược cạnh tranh của công ty tnhh gốm sứ quang vinhnghiên cứu và đề xuất các giải pháp sxsh cho công ty tnhh nhuộm nam thành kcn tân tạo q tân bình tp hcmcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại bktnchuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty thực phẩm miền bắcloi noi dau ve khao sat va danh gia dua ra cac giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong cua van phong trong cong tac kiem soat va to chuc va thuc hien cac van ban cua mot co quan cu thecác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nộicác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối máy bơm nước ở công ty sản xuất amp thương mại châu ácác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây lắp và phát triển nhà số 1giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt namcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và quản lý nguồn vốn đầu tưcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho công ty sơn tổng hợp hà nộicác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ttnb của công ty cp sợi phú bàicác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt namcác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần thương mại miền núi phú thọNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP