dai cuong hoa huu co

Bài 5: Đại cương hóa hữu -1

Bài 5: Đại cương hóa hữu cơ -1
... C. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen. D. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen. Câu 16 : Chất 323CH CH CH COOH|CH   có tên thay thế là: A. axit 2-metylpropanoic B. 2-metylbutanoic C. 3-metylbutanoic ... Câu 18 : Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp thay thế : 322 5 2 5CH - CH CH - CH - COOH||C H C H A. 2,4-đietylpentanoic B. 2-metyl-4-etylhexanoic C. 2-etyl-4-metylhexanoic ... Isopentan3-etyl-2-metylpentanneopentan3,3-®ietylpentanCH3CHCH2CH2CH3CH3CHCHCH2CH3CH3CHCH3CH3CH2CHCH2CH3CH3CH2CH3CH3CH3CH3CH3CH3A.B.D.C. Câu 4 : Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là A. 1—brombutan B. 2—brombutan C. 1—brom—2—metylpropan...
 • 3
 • 1,049
 • 7

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu và hidrocacbon no

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no
... C4H10B.CH4, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH3COONaC.CH4, C2H2, C2H6, C2H4, CH3COONaD.CH4, CH3Cl, C2H6, C2H4, CH3COOHC©u 10 : Chất có công thức cấu tạo sau ... C2H6, C2H4, CH3COONaB.CH4, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH3COONaC.CH4, C2H2, C2H6, C2H5Cl, C4H10D.CH4, CH3Cl, C2H6, C2H4, CH3COOHC©u 6 : Một ... C2H4 (đkc) có M =20 ; thu x gam CO 2. Vậy x bằng :A.6,6B.4,8C.4,4D.3,6 5phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN§Ò sè : 201Ghi chú 02...
 • 13
 • 13,029
 • 140

Đại cương hoá Hữu

Đại cương hoá Hữu cơ
... A compound will exist primarily in its acidic form at a pH < its pKa• A compound will exist primarily in its basic form at a pH > its pKa• A buffer solution maintains a nearly constant ... electrons• Lewis base: electron pair donorsLewis Acids and Bases • Organic compounds are compounds containing carbon• Carbon neither readily gives up nor readily accepts electrons• ... upon addition of small amount of acid or base[ ][ ]−+=AHAlogpHpaKThe pH indicates the concentration of hydrogen ions (H+) • The bond angle in the sp2 carbon is 120°• The sp2...
 • 42
 • 544
 • 0

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO

TAI LIEU BD HSG DAI CUONG HOA HUU CO
... được :21 2NaOH CO nn< < thì trong dung dịch tạo thành có hai muối Na2 CO 3 và NaHCO3 : CO 2 +2NaOH  Na2 CO 3 + H2O CO 2 + NaOH  NaHCO3 Trường hợp CO 2 tác dụng với ... Co, Co 2, H2O trong đó CO được hấp thụ bởi PdCl2 theo phản ứng : CO + PdCl2 + H2O  Pd + HCl + CO 2 Còn bình nước vôi hấp thụ cả CO 2 của phản ứng cháy và CO 2 sinh ra khi cho CO ... được :22( )1 2 CO Ca OHnn< < thì trong dung dịch tạo thành có hai muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 : CO 2 + Ca(OH )2  CaCO3 + H2O 2CO 2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)25. Nếu đốt...
 • 14
 • 682
 • 28

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
... sau đây là hợp chất hữu cơ? CH3-CH2-COOH ; CH3-NH2 ; CH3-CH3 ; CaCO3 ; NaHCO3 ; H2 CO 3 ; C2H5-OH ; C6H5-CHO ; C2H5 -CO- CH3.BÀI 2. Điều bắt buộc nào sau đây ... tích đo cùng điều kiện ) Tìm cong thức phân tử ủa A.BÀI 4. Đốt 18g chất hữu cơ A phải dùng 16,8 lít xxi (đktc) thu được khí CO 2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích là V CO2 / VH2O = 3 /2. Tỉ khối ... thu được 4 thể tích CO 2 và 5 thể tích hơi H2O .Biết dA/H2= 29. Xác định công thức phân tử của A.BÀI 3. Đốt hoàn toàn 100 ml hơi chất A cần 250 ml oxi , tạo ra 200ml CO 2 và 200ml hơi...
 • 2
 • 958
 • 35

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU VÀ HIĐROCACBON_06

ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON_06
... C2H5O. C) NH4HCO3 E) CH3 - NH2 B) C2H4Br2 D) C6H5COOH. Câu 3: Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ: A) CH2O. D) (NH2)2 CO. B) CCl4 E) COCl2 C) (NH4)2 CO 3 Câu ... tích CO 2 (ở đktc) và khối lượng nước tạo ra là : A) 16,8 lít CO 2 và 9 gam H2O. D) 1,68 lít CO 2 Và 18 gam H2O. B) 2,24 lít CO 2 Và 18 gam H2O. E) kết quả khác. C) 2,24 lít CO 2 ... của ankan, ta thu được số mol CO 2 và số mol H2O như thế nào ? A) Bằng nhau. C) n CO 2 ≤ nH2O E) Tất cả đều sai. B) n CO 2 > nH2O D) nH2O = n CO 2+ 1. Câu 32: Khi đốt cháy...
 • 17
 • 686
 • 8

Đại cương hóa hữu

Đại cương hóa hữu cơ
... D.CH2=CH-CH2-OH+H2CH3-CH2-CH2-OH28. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế ?A. (CH3)3COH+HCl(CH3)3C-Cl + H2O B. CH2=CH-COOH+H2 CH3-CH2-COOHC. n CH2=CH2( -CH2-CH2-)nD. 3CH4  C2H2 + ... cơ A chứa C, H, N, O. Khi đốt cháy hoàn toàn A tạo ra CO 2, H2O, N2 trong đó số molH2O lớn gấp 1,75 lần số mol CO 2. Tổng số mol CO 2 và H2O bằng 2 lần số mol O2 phản ứng. phân tử ... thu được CO 2 và H2O với số mol bằng nhau. Và số mol O2 tiêu tốn bằng 4 lần số mol X. Xác định CTPT của X.44. Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O. Khi đốt cháy A. thu được số mol CO 2 bằng...
 • 6
 • 508
 • 6

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

Đại cương hóa hữu cơ- tbinh
... đây là hợp chất hữu cơ ?A.(NH4)2 CO 3, CO 2, CH4, C2H6 B.C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N C .CO 2, K2 CO 3, NaHCO3, C2H5Cl D.NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4Câu 29 ... các hợp chất của cacbon B. Các hợp chất của cacbon trừ CO, CO 2C. Các hợp chất có trong cơ thể sống D. Các hợp chất của cacbon, trừ CO, CO 2, muối cacbonat và các xianua.Câu 43: Tính chất ... B. CH3COOH, CH3COONa, C6H5OHC. C4H8, C5H12, C6H6D. PVC, PE, Cao su bu_naCâu 46: Chất nào dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2COOH C....
 • 4
 • 454
 • 8

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU

Tài liệu BAI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ
... 25 : Nicotin là một chất độc có trong khói thuốc lá, khi phân tích thành phần của nicotin thu đợc kết quả sau : C chiếm 74,074%, H chiếm 8,642% còn lại là nitơ. Biết trong phân tử nicotin có ... C6H7NO2 và C12H14N2O49. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 mol hợp chất hữu cơ A thu đợc CO 2 và H2O với tổng số mol là 7,0. Hợp chất A có công thức phân tử làA. C3H6O2B. C3H8O3 ... C3H8O3 C. C2H6O D. C2H4(OH)210. Đốt cháy 10,08 lít hiđrocacbon A thu đợc 40,32 lít CO 2 và 32,400 gam H2O (biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Công thức phân tử của A làA....
 • 3
 • 613
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết đại cương hóa hữu cơbài tập đại cương hóa hữu cơ lớp 11đại cương hóa hữu cơ lớp 11đại cương hóa hữu cơ 11đề kiểm tra đại cương hóa hữu cơbài giảng đại cương hóa hữu cơchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ