Đề thi thử Hóa 12 lần 3

Đề thi thử Hóa 12 lần 3

Đề thi thử Hóa 12 lần 3
... làA. CH 3 NH2. B. CH 3 COOH. C. CH 3 CHO. D. C6H5OH.Câu 9: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X làA. CH 3 COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH 3 CHO. D. CH 3 NH2.Câu ... hợpA. CH2=C(CH 3 )COOCH 3 . B. CH2 =CHCOOCH 3 .C. C6H5CH=CH2. D. CH 3 COOCH=CH2.Câu 13: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC làA. 12. 000 B. 15.000 ... là:A. CH 3 –CH(NH2)–COOCH 3 . B. H2N-CH2CH2-COOHC. H2N–CH2–COOCH 3 . D. H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH 3 .Câu 15: Glixin không tác dụng với A. H2SO4 loãng. B. CaCO 3 . C. C2H5OH....
 • 2
 • 129
 • 0

Đề thi thử Hóa 12 lần 2

Đề thi thử Hóa 12 lần 2
... HCl. D. H2O và AgNO 3 .Câu 35 : Cho 12, 35 ghỗn hợp gồm Al, Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được 11,76lít khí SO2(đktc). Khối lương Al, Fe lần lượt là: A. 13, 5g; 11,2g. B. 11,2g; ... H2O B. HNO 3 C. dd ZnSO4 D. dd CuCl2Câu 34 . Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt không nhãn: Na2SO4, CaCO 3 , Na2CO 3 , CaSO4.2H2O. Hãy chọn 2 chất làm thuốc thử để nhận ... cafein.Câu 38 : Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Zn, Al2O 3 , Al. B. Mg, K, Na. C. Mg, Al2O 3 , Al. D. Fe, Al2O 3 , Mg.Câu 39 : Cho 19,2...
 • 2
 • 243
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3 môn Hóa

Đề thi thử đại học lần 3 môn Hóa
... ®Æc 0oC (A, B, C, D, E đều là sản phẩm chính). Chất E là : A. CH 3 CH2CH(OH)CH 3 . B. CH 3 CH(OH)CH(OH)CH 3 C. CH2(OH)CH(OH)CH2CH 3 D. CH 3 CH2CH(OH)CH 3 . 047: Trộn 100 ml dung ... oxi, thu được hơi nước và 13, 2 gam CO2. Công thức của X là: A. C 3 H7OH B. C 3 H5(OH) 3 C. C2H4(OH)2 D. C 3 H6(OH)2046: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH 3 CH2CH=CH2 HCl⎯⎯⎯→A ... 0, 037 5M và HCl 0, 0125 M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là: A. 12 B. 1 C. 2 D. 13 048: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử...
 • 4
 • 260
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3-26/12/2010

Đề thi thử đại học lần 3-26/12/2010
... hình electron nguyên tử của R là:A. [Ne] 3s23p5. B. [Ar] 3d104s24p5. C. [Ne] 3s23p 3 . D. [Ar] 3d104s2.Câu 42: Cho phương trình: C8H 12 + KMnO4 + H2SO4 → C7H10O6 ... gam. B. 32 gam. C. 24 gam. D. 16 gam.Câu 48: Rượu và amin nào sau đây có cùng bậc:A. CH 3 CH2OH, CH 3 NHCH 3 . B. (CH 3 )2CHOH, (CH 3 )2CHNH2. C. CH 3 CH2CH2OH, C6H5NHCH 3 . D. ... HO-CH2-CH2-CHO; CH 3 -CO-CH2OH.B. C2H5COOH; CH 3 -CH(OH)-CHO; CH 3 COOCH 3 .C. C2H5COOH; CH 3 -CH(OH)-CHO; CH 3 -CO-CH2OH.D. HCOOCH2CH 3 ; HO-CH2-CH2-CHO; CH 3 -CO-CH2OH.Câu...
 • 5
 • 231
 • 0

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... bị oxi hóa hoàn toàn thu được m’(g) hỗn hợp ba oxit.Giá trị của m và m’ lần lượt là:%=7, 035 3, 33. '=7, 035 và 4 ,37 . =6,905 và 4 ,37 . >=6,905 và 3, 33. <4 Hòa tan 3, 56 gam ... t HCN 3 2 4 CH OH/ H SO ® 3 2 4 3 3 4 6 2CH COCH X Y Z (C H O ) T.Công thức cấu tạo của chất hữu cơ T là%=CH2 = C(CH 3 )COOCH 3 . '=CH 3 CH2COOCH 3 .=CH2 = CHCOOCH 3 . >=CH 3 CH(OH)COOCH 3 .<4. ... Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I =127 ; Ba= 137 ; Au=197; Pb=207, He =4; F =19; Li=7; Sn =119. ,12 3, 425 3, 6+7+ 38 39 3+,:;-2,<4 X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa...
 • 9
 • 727
 • 3

Đề thi thử đại học lần 3 năm 2009 môn hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội pot

Đề thi thử đại học lần 3 năm 2009 môn hóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội pot
... A. C2H 3 COOC 3 H7 và C 3 H7COOC2H5. B. C 3 H5COOC 3 H7 và C 3 H7COOC 3 H5 . C. C2H 3 COOC 3 H7 và C2H 3 COOC 3 H5. D. C 3 H5COOC2H5 và C 3 H7COOC2H 3 . Câu4: ... 23. D. 22. Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa học MÃ đề : 30 3 ... lít và 3, 6 gam. C. 3, 36 lít và 3, 6 gam. D. 6,72 lít và 3, 6 gam. Câu2: Dy gồm tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là A. AgNO 3 /NH 3 , CH 3 NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO 3 . B. CH 3 NH2,...
 • 4
 • 441
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: HÓA HỌC - THPT CHUYÊN HẠ LONG doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: HÓA HỌC - THPT CHUYÊN HẠ LONG doc
... )W7!! 3[ )g)H,)w 34 %)53TC($%F))g)# 37 01#)!8B. *)2) )# 37 ! 3[ )g)H,)w 34 %)53TC($%F))g)W7!01#)!8C. *)2) )#)!8 3[ )g)H,)0pC! 34 %)53TC($%F))g)# 37 01W7!D. ... )W7!! 3[ )g)H,)w 34 %)53TC($%F))g)# 37 01#)!8B. *)2) )# 37 ! 3[ )g)H,)w 34 %)53TC($%F))g)W7!01#)!8C. *)2) )#)!8 3[ )g)H,)0pC! 34 %)53TC($%F))g)# 37 01W7!D. ... )#)!8 3[ )g)H,)0pC! 34 %)53TC($%F))g)# 37 01W7!D. *)2) )#)!8 3[ )g)H,)w)5&8;P3s 34 %)53TC($%F))g)# 37 01W7!$%Ba!)...
 • 12
 • 346
 • 0

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 29[50]c 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]a 34 [50]a 35 [50]a 36 [50]d 37 [50]b 38 [50]d 39 [50]a 40[50]a 41[50]a 42[50]a 43[ 50]a 44[50]d 45[50]b 46[50]b 47[50]b 48[50]c 49[50]c 50[50]b ¤ Đáp án của đề thi: 021[50]b ... 29[50]d 30 [50]c 31 [50]d 32 [50]d 33 [50]d 34 [50]a 35 [50]d 36 [50]d 37 [50]a 38 [50]d 39 [50]d 40[50]c 41[50]d 42[50]a 43[ 50]d 44[50]a 45[50]c 46[50]d 47[50]c 48[50]d. 49[50]a 50[50]c ¤ Đáp án của đề thi: 011[50]c ... 21[50]a 22[50]c 23[ 50]d 24[50]b 25[50]c 26[50]d 27[50]d 28[50]b 29[50]a 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]b .34 [50]b 35 [50]d 36 [50]b 37 [50]b 38 [50]c 39 [50]d 40[50]d 41[50].42[50]b. 43[ 50]c.44[50]a...
 • 25
 • 457
 • 1

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM

ĐỀ THI THỬ HÓA 12 HKI-ĐM
... (CH 3 ) 3 COH và (CH 3 ) 3 CNH2. B. (CH 3 )2CHOH và (CH 3 )2CHNH2.C. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH. D. C6H5NHCH 3 và C6H5CH(OH)CH 3 .Câu 39 : Mệnh đề không đúng là:A. CH 3 CH2COO ... AgNO 3 /NH 3 .B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 . C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 .D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 .Câu 36 : Cho ... sau: CH4  C2H2  C2H 3 Cl  PVCMuốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m 3 khí thi n nhiên ( đktc) ?A. 58 83 m 3 B. 2914 m 3 C. 5589 m 3 D. 5880 m 3 Câu 26: Phát biểu nào sau đây...
 • 4
 • 519
 • 4

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 1s22s22p63s23p63d9.C. 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9.D. 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d10, ... Cu2+ lần lượt là:A. 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9.B. 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d94s1, ... C. 5 D. 8Câu 37 : Cho phương trình phản ứng sau Cu + HNO 3 → Cu(NO 3 )2 + NO + H2O. Tổng hệ số của chất oxi hóa và chất khử làA. 5 B. 10 C. 8 D. 12 Trang 3/ 4 - Mã đề thi 132 ...
 • 4
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử hóa học 12đề thi thử hóa lần 1đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ 2013 lần 3chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP