Đề thi thử Hóa 12 lần 2

Đề thi thử Hóa 12 lần 2

Đề thi thử Hóa 12 lần 2
... CuCl 2 Câu 34. Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt không nhãn: Na 2 SO4, CaCO3, Na 2 CO3, CaSO4.2H 2 O. Hãy chọn 2 chất làm thuốc thử để nhận biết mỗi lọA. H 2 O và Ba(OH) 2 . B. ... Ba(OH) 2 . B. H 2 O và NaOH. C. H 2 O và HCl. D. H 2 O và AgNO3 .Câu 35: Cho 12, 35ghỗn hợp gồm Al, Fe tác dụng với H 2 SO4 đặc nóng thu được 11,76lít khí SO 2 (đktc). Khối lương Al, Fe lần lượt ... 2 D. 3Câu 24 : Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA làA. 3. B. 2. C. 4. D. 1.Câu 25 : Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA làA. R 2 O3. B. RO 2 ....
 • 2
 • 243
 • 0

Đề thi thử Hóa 12 lần 3

Đề thi thử Hóa 12 lần 3
... CH3–CH(NH 2 )–COOCH3. B. H 2 N-CH 2 CH 2 -COOHC. H 2 N–CH 2 –COOCH3. D. H 2 N–CH 2 –CH(NH 2 )–COOCH3.Câu 15: Glixin không tác dụng với A. H 2 SO4 loãng. B. CaCO3. C. C 2 H5OH. D. NaCl. Câu ... toluen.Câu 12: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợpA. CH 2 =C(CH3)COOCH3. B. CH 2 =CHCOOCH3.C. C6H5CH=CH 2 . D. CH3COOCH=CH 2 .Câu ... ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 20 10MÔN: HOÁ . ĐỀ 6Câu 1: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic,...
 • 2
 • 129
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: HÓA HỌC 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: HÓA HỌC 12
... NH 2 -CH 2 COOCH 2 -CH 2 - CH3B. CH 2 = CH-COONH3-C 2 H5C. H 2 N- CH 2 -CH 2 - COOC 2 H5D. NH 2 - CH 2 -COO CH(CH3) 2 Câu 26 : Cho các chất sau: CH3CHCl 2 (1), CH3COOCH=CH 2 ... NH 2 -CH 2 COOCH 2 -CH 2 - CH3B. CH 2 = CH-COONH3-C 2 H5C. H 2 N- CH 2 -CH 2 - COOC 2 H5D. NH 2 - CH 2 -COO CH(CH3) 2 Câu 26 : Cho các chất sau: CH3CHCl 2 (1), CH3COOCH=CH 2 ... NH 2 -CH 2 COOCH 2 -CH 2 - CH3B. CH 2 = CH-COONH3-C 2 H5C. H 2 N- CH 2 -CH 2 - COOC 2 H5D. NH 2 - CH 2 -COO CH(CH3) 2 Câu 36: Cho các chất sau: CH3CHCl 2 (1), CH3COOCH=CH2...
 • 22
 • 253
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 CÓ ĐÁP ÁN
... nH 2 N-[CH 2 ]6-NH 2 → nilon-6,6 + 2nH 2 O(d) 2C 2 H5OH + HOOC-[CH 2 ]4-COOH → [CH 2 ]4(COOC 2 H5) 2 + 2H 2 O=> X5 là [CH 2 ]4(COOC 2 H5) 2 = 20 2Câu 21 : Cho 500ml dung dịch Ba (OH) 2 ... X + 2NaOH → X1 + X 2 + H 2 O (b) X1 + H 2 SO4 → X3 + Na 2 SO4(c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH 2 O (d) 2X 2 + X3 → X5 + 2H 2 OPhân tử khối của X5 làA. 198. B. 20 2. C. 21 6. ... CH 2 =CH 2 . B. CH 2 =CHCl.C. C6H5CH=CH 2 . D. CH 2 =CH−CH=CH 2 .ĐÁP ÁN:1. B 6. C 11. D 16. A 21 . D 26 . D 31. B 36. C 41. A 46. A 2. C 7. A 12. B 17. D 22 . B 27 . D 32. A 37. A 42. D 47. C3....
 • 40
 • 359
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1
... 18C19D 19C 19A 19B 20 D 20 D 20 C 20 B 21 D 21 A 21 C 21 A 22 D 22 B 22 D 22 D 23 B 23 A 23 B 23 C 24 A 24 A 24 A 24 D 25 C 25 C 25 D 25 B 26 C 26 C 26 D 26 B 27 B 27 C 27 B 27 B 28 A 28 B 28 A 28 D 29 D 29 A 29 A 29 A30A 30D 30D 30B31C ... Al 2 O3, Fe, MgO, Cu C. Al 2 O3, Fe 2 O3, Mg, Cu D. Al 2 O3, Fe, Mg, CuCâu 24 : Cho cỏc phản ứng sau: (1) AgNO3 + Fe(NO3) 2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl 2 + H 2 ... trong X làA. 1 , 12 gam. B. 0,58 gam. C. 0,60 gam. D. 1,16 gam.34B 4A 4A 4A5A 5B 5C 5D6B 6A 6A 6D7C 7B 7D 7B8D 8C 8D 8D9D 9A 9D 9B10B 10D 10C 10A11A 11A 11D 11D12C 12B 12D 12D13B 13D 13D...
 • 5
 • 314
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN THI: HÓA HỌC
... Trang 1/6 - Mã đề thi 20 9 SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ HÓA HỌC ( Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2 0 12- 20 13 MÔN THI: HÓA HỌC Thời ... (3)NaCl + H 2 SO4 (4)KCl + NaNO3 (5)Fe(NO3) 2 + AgNO3 (6)NH4Cl + NaNO 2 (7) AgNO3 + H 2 S (8) KI +FeCl3 (9)Br 2 + I 2 + H 2 O (10)F 2 + N 2 (11) Mg + SiO 2 ( 12) C + H 2 O Số ... CH 2 (COOH) 2 thu được a gam H 2 O và 18,04 gam CO 2 .Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với NaHCO3 dư thì thu được 4 ,25 6 lít CO 2 (đktc). Giá trị của a là A. 6, 02 gam B. 6,12gam C. 6 ,22 ...
 • 6
 • 365
 • 1

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12 lần 2, năm 2013

HÓA CHUYÊN DH VINH GIẢI CHI TIẾT đề THI KSCL lớp 12  lần 2, năm 2013
... oxi, ta có: 4a + 2b + 2c + 2. 1 , 125 = 2a + 2b + 2c + 2. 1 ,25 ⇒ a = 0 , 125 mol (COOH) 2 + 2NaHCO3 → (COONa) 2 + 2CO 2 ↑ + 2H 2 O 0 , 125 → 0 ,252 COV 0 25 22 4 5 6 lít,., ,== ... 0t⎯⎯→ H 2 SO4 + 6NO 2 ↑ + 2H 2 O SO 2 + Cl 2 + 2H 2 O → H 2 SO4 + 2HCl H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O → H 2 SO4 + 8HCl Fe 2 (SO4)3 + SO 2 + 2H 2 O → 2FeSO4 + 2H 2 SO4 ... 2 R(COONa) + 2H 2 O x → 2x → x 2 R(COONa) + 2NaOH 0t⎯⎯→ 2 RH + 2Na 2 CO3 x → x → 2x Na 2 CO3 + H 2 SO4 → Na 2 SO4 + CO 2 ↑ + H 2 O 2x → 2x ⇒ 2 COn2x04,==...
 • 16
 • 1,152
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 12/2010 Môn TOÁN Khối A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 12/2010 Môn TOÁN Khối A, B TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
... 1 20 111 2 20111 2 2011 20 11 20 11 20 11 20 11 00 20 11 2 2010! 2 2010! 2 C1k 1 k! 20 10 k ! k 1 k 1 ! 20 10 k ! 2 2011!1 1 2 C 20 11 k 1 ! 20 11 k 1 ! 4 022 1A 2 C 2 C 2 C4 022 1 1 2 1 2 C4 022 20 11++− ... )( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 4 x 2 x 2 x 6 5k x 6 5x 2 x 2 x 2 44kkx 2 x 2 4x 24 x 04 x 6 5 x 2 x 2 x 2 x 0;k 1441kkx 6;kx 2 4x 2 ++− × + + =+ + =−−− ... ( )( ) 2 1 1 1 2 4 2 2 2 20 0 031 2 2 2 210 2 2d xxdx 1 1 dtIx x 1 2 2 t t 1x x 11 dt 1 du 2 21 3 3t u 2 2 2 = = =+ + + ++ += =    + +...
 • 6
 • 585
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
... 0,6 lần. Công thức phân tử của A là Trang 3/6 - Mã đề thi 20 9 A. CH4 B. C3H8 C. C 2 H6 D. C4H10 Câu 21 : Cho các phân tử : H 2 , CO 2 , Cl 2 , N 2 , I 2 , CO; C 2 H4, C 2 H 2 . ... Cu 2+ trong dung dịch không đổi Trang 1/6 - Mã đề thi 20 9 SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ HÓA HỌC ( Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 ... CH 2 (COOH) 2 thu được a gam H 2 O và 18,04 gam CO 2 .Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với NaHCO3 dư thì thu được 4 ,25 6 lít CO 2 (đktc). Giá trị của a là A. 6, 02 gam B. 6,12gam C. 6 ,22 ...
 • 6
 • 590
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP