Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx

Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx

Báo cáo khoa học: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam docx
... mùa sinh sản, tỷ lệ nuôi sống nghé sơ sinh. Các hộ 1 Khoa Chăn nuôi - Thú Y 185 Báo cáo khoa học Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc ... 53,06 13,15 27,43 18,37 Tổng số 11 605 28,17 50,51 19,65 186 Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam Investigation on reproductive ... năng sinh sản của trâu. Nghiên cứu này đợc tiến hành tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội đang đợc nuôi trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số một số địa phơng thuộc các tỉnh...
 • 7
 • 821
 • 10

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam
... trung bình 44,84% giao động từ 41,36 - 47,90% 188 Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam Investigation on reproductive performance ... năng sinh sản của trâu. Nghiên cứu này đợc tiến hành tìm hiểu một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội đang đợc nuôi trong các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số một số địa phơng thuộc các tỉnh ... 20,41 Tỷ lệ nuôi sống nghé sơ sinh một trong những chỉ tiêu quyết định đánh giá hiệu quả kinh tế của chăn nuôi trâu sinh sản. Trong cơ chế kinh tế hiện nay, chăn nuôi trâu sinh sản là nguồn...
 • 6
 • 573
 • 1

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sảnđàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh nghệ an và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... hấp và sinh sản ñến một số chỉ tiêu sinh sản của nái hậu bị, nái mang thai, nái nuôi con và nái chờ phối trong ñàn xảy ra Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ñược giữ lại nuôi ñể sản xuất ... Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản. 3.1.2. Một số chỉ tiêu sinh sản ở những lợn nái trong ñàn xảy ra Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ñược giữ lại nuôi ñể sản xuất con giống. 3.1.2.1. ... trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn lợn nái sau dịch” ñược tiến hành với các nội dung sau ñây: 3.1.1. Tình hình Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở ñàn lợn...
 • 124
 • 480
 • 1

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sảnđàn lợn nuôi tại huyện gia lâm hà nội và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện gia lâm  hà nội và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... giống, tình trạng sinh sản của từng nái tại từng hộ gia ñình phân tích, làm rõ ảnh hưởng của HCRLHH & SS ñến một số chỉ tiêu sinh sản của nái hậu bị, nái mang thai, nái nuôi con và nái tách ... theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn lợn nái sau dịch”. 1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI - ðánh giá tình hình dịch tễ của HCRLHH & SS ở lợn nuôi tại huyện Gia Lâm – Hà Nội. - ... chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn nuôi tại huyện Gia Lâm - Hà Nội và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn lợn nái sau dịch” ñược tiến hành với các nội dung sau ñây: 3.1.1. Tình...
 • 91
 • 401
 • 0

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sảnđàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn trên địa bàn tỉnh bắc ninh và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... tình trạng sinh sản của từng nái, của từng trại để thu nhận thông tin và phân tích để làm rõ ảnh hưởng của PRRS đến một số chỉ tiêu sinh sản của nái hậu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận ... NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ KIM HẰNG TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở ðÀN LỢN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BẮC NINH VÀ THEO DÕI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ðÀN ... hình Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở ñàn lợn trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của ñàn lợn nái sau dịch”. 1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI Nghiên cứu, đánh giá...
 • 108
 • 414
 • 1

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sảnđàn lợn nuôi tại huyện văn lâm hưng yên và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch

Luận văn tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở đàn lợn nuôi tại huyện văn lâm hưng yên và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch
... chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn nuôi tại huyện Văn Lâm – Hưng Yên và theo dõi một số chỉ tiêu sinh sản của đàn lợn nái sau dịch” được tiến hành với các nội dung sau đây: 3.1.1. Tình ... NGHIỆP HÀ NỘI  TẠ QUANG KHÁNH TÌNH HÌNH HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Ở ðÀN LỢN NUÔI TẠI HUYỆN VĂN LÂM - HƯNG YÊN VÀ THEO DÕI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA ðÀN LỢN ... 54 4.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN Ở NHỮNG LỢN NÁI TRONG ĐÀN XẢY RA HCRLHH & SS ĐƯỢC GIỮ LẠI NUÔI ĐỂ SẢN XUẤT CON GIỐNG 56 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học...
 • 114
 • 344
 • 0

Báo cáo khoa học: Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một sốsở giết mổ trên địa bỡn Hải Phòng ppt

Báo cáo khoa học: Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bỡn Hải Phòng ppt
... Viện KHKTNN Việt Nam,Nội. Lê Văn Sơn (1996). Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm khuẩn của thịt lợn đông lạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ở một số tỉnh miền Trung. ... thịt. TCVN - 5667. Tiêu chuẩn Việt Nam (1990). Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp xác định và đếm số E.coli. TCVN - 5155. Tiêu chuẩn Việt Nam (1990). Thịt và sản phẩm của thịt - Phương ... chuẩn Việt Nam (1990). Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp phát hiện Salmonella. TCVN - 5153. Tiêu chuẩn Việt Nam (1992). Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp xác định tổng số vi...
 • 7
 • 474
 • 0

Báo cáo khoa học: Khảo sát sự tạo mixel của một số Copolyme Pluronic ppt

Báo cáo khoa học: Khảo sát sự tạo mixel của một số Copolyme Pluronic ppt
... quyền thuộc ĐHQG-HCM DSC là một kỹ thuật quan trọng để khảo sát sự tạo mixel của copolyme khối, nghiên cứu nhiệt độ chuyển pha của copolyme tam khối trong dung dịch nước. Hvidt đã khảo sát quá ... Thermodynamics of Copolymer Association, Macromolecules 27, 2414 (1994). TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 03 - 2009 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 85 KHẢO SÁT SỰ TẠO MIXEL CỦA MỘT SỐ ... nhiệt của từng loại copolyme có một mũi vai tại một khoảng nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ chuyển pha (Hình 1). Như vậy có thể dự đoán mũi vai này tương ứng với sự chuyển pha sớm của một số cấu...
 • 10
 • 478
 • 0

Báo cáo khoa học:Khảo sát vài yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh tổng hợp taxol của các hệ thống tế bào taxus ppt

Báo cáo khoa học:Khảo sát vài yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh tổng hợp taxol của các hệ thống tế bào taxus ppt
... môi trường nuôi cấy ñể thúc ñẩy sự sinh tổng hợp taxol của tế bào. Chỉ số tăng trưởng của mô sẹo và dịch treo tế bào ñược xác ñịnh theo Chen và cộng sự (2003) [3]. Thời gian nuôi cấy Mô ... KH&CN, TẬP 13, SỐ T3 - 2010 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 73 4. THẢO LUẬN Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy lên sự sinh tổng hợp taxol Thời gian nuôi cấy càng dài, sự tăng trưởng của mô sẹo ... hưởng của nhiệt ñộ lên sự tăng trưởng và hoạt tính taxol của mô sẹo và dịch treo tế bào Mô sẹo Dịch treo tế bào Nhiệt ñộ (oC) Chỉ số tăng trưởng Hoạt tính của taxol (mg/l) Chỉ số tăng...
 • 11
 • 297
 • 0

Báo cáo khoa học: Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh pdf

Báo cáo khoa học: Khảo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh pdf
... thời ñiểm viết báo cáo) và vẫn cho thấy khả năng tăng sinh mạnh. Science & Technology Development, Vol 12, No.09 - 2009 Trang 12 Bản quyền thuộc ðGQG-HCM KHẢO SÁT TÁC ðỘNG CỦA TỐC ðỘ LÀM ... lên sức sống của tế bào ñông lạnh khi giải ñông cho thấy rõ rệt. Sự tương quan của tỉ lệ phần trăm tế bào sống sau khi giải ñông và tỉ lệ phần trăm huyết thanh là không tuyến tính hay chỉ tuyến ... ñông lạnh in situ: nồng ñộ huyết thanh cũng có ảnh hưởng ñến sức sống của tế bào sau giải ñông. Các số liệu cho thấy, sức sống của tế bào ở nồng ñộ huyết thanh 50% và 90% là như nhau nhưng cao...
 • 11
 • 450
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo khoa học tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn tin học 11báo cáo khoa học môn công nghệ chế biến thịt thủy sảnbao cao tot nghiep khảo sát công tác hành chính văn phòng của ubnd xa ngũ hùngslide báo cáo khóa luân thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sanhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt nammột số chỉ tiêu sinh sản của bò brahman và droughtmaster ngoại nhập 3 lứa đầu nuôi tại tp hồ chí minh và khả năng sinh trưởng của bê sinh ra từ chúngkhái quát về sự ra đời phát triển và một số thành quả đạt được của kiểm toán nội bộ tại tổng công ty bưu chính viễn thông việt namnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản cá chạch đồng khi nuôi trong điều kiện nhân tạođặc điểm tâm jis của các dân tộc thiểu số vùng tây bắc việt namxây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất tiềm năng vùng tây bắc và các tỉnh thuộc vùng tây bắcbáo cáo khoa học sử dụng chế phẩm cms của công ty vedan sản xuất thức ăn cho một số loài cá nước ngọt nuôi trong ao hồcách viết một bài báo cáo khoa họccách viết một báo cáo khoa họccách trình bày một bài báo cáo khoa họcmẫu một bài báo cáo khoa họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ