ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot
... Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu ... điểm vật đi qua vị trí 1xcm= − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 / 3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường ... năng lượng. D. Tia α là chùm các hạt nhân Hêli (42He). Câu 7: Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân , 234 , 230 UThα lần lượt là 7,1 ; 7, 63 MeV MeV và 7,7 .MeV Năng lượng...
 • 4
 • 601
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi ... 5 32 5.9 36 .898; 36 5 31 32 0 13 310 23 32==⇒=−==−=λλλλEEEhcEEEhc. Đáp án B.Câu 17. Đáp án D.Câu 18. Đáp án D.Câu 19. Đáp án B.Câu 20. Vì vgnnnnnUUnnUU 30 09 03, 119 03, 1;22221212121=⇒+=⇒+==. ... cm− = và 2 2 3, 5 .AM BM cm− = Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là Trang 3/ 7 - đề thi 126A. 3 .mmB. 3 .mm−C. 3 .mm−D. 3 3 .mm−Câu 47:...
 • 7
 • 743
 • 13

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... 1/6 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 20 13 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, 80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 ... WWW.VNMATH.COM Trang 3/ 6 - đề thi 135 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 39 : Our civilization ... same since the 1600's. WWW.VNMATH.COM Trang 4/6 - đề thi 135 Question 47: The author mentions Vivaldi and Tartini in paragraph 3 as examples of composers whose music ___. A. inspired...
 • 6
 • 1,384
 • 23

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT -đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu ... thời điểm vật đi qua vị trí 1xcm=− theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 /3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa ... năng lượng. D. Tia α là chùm các hạt nhân Hêli (42He). Câu 7: Cho năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân , 234 , 230 UThα lần lượt là 7,1 ; 7, 63 MeV MeV và 7,7 .MeV Năng lượng...
 • 4
 • 692
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 132 Cho ... C 3 H6O2.Câu 9: Cho X (Z = 24), Y (Z = 26). 3 X+, 2Y+có cấu hình electron lần lượt làA. [Ne]3d4, [Ne]3d44s2. B. [Ne]3d 3 , [Ne]3d6. C. [Ar]3d 3 , [Ar]3d6. D. [Ar]3d 3 , ... trong CCl4. Giá trị của m làA. 64 ,35 . B. 132 ,90. C. 128,70. D. 124,80.Câu 12: Geranial (3, 7- imetyl oct-2, 6- ien-1-al) có trong tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng...
 • 4
 • 1,218
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI ... D. stimulating Trang 2/6 - đề thi 134 Question 36 : A. material B. sense C. produce D. amusementQuestion 37 : A. uphold B. found C. assist D. reinforceQuestion 38 : A. review B. press C. criticism ... mentioned about the young Leonardo da Vinci? Trang 3/ 6 - đề thi 134 A. He was physically attractive. B. He was a talented speakerC. He was well-connected D. He was gifted in many fields of art.Question...
 • 6
 • 1,394
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013
... Trang 1/5 - đề thi 133 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 20 13 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; ... với dung dịch NaHCO 3 dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít CO2 (ở đktc)? A. 2,8 lít. B. 5,6 lít. C. 8,6 lít. D. 11,2 lít. Trang 4/5 - đề thi 133 Câu 46: Trong các chất sau: tristearin, ... dịch là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 29: Cho các chất sau: Cr2O 3 , Al, CH 3 COONH4, (NH4)2CO 3 , Na2HPO 3 , H2NCH2COOH, KHCO 3 , Pb(OH)2. Có bao nhiêu chất chất lưỡng tính?...
 • 5
 • 1,150
 • 29

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬTTRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
... Trang 1/4 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - NĂM 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu ... góc .30 0 Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: A. .) 630 cos (3, 0 Vteπππ−= B. . )33 0cos (3, 0 Vteπππ−= C. . )33 0cos (3 Vteπππ−= D. .) 630 cos (3 Vteπππ−= ... đã truyền được quãng đường A. .36 m B. .36 mπ C. .12 mπ D. .30 m Trang 3/ 4 - đề thi 135 Câu 33 : Trong một mạch dao động tưởng, cường độ dòng điện...
 • 5
 • 991
 • 12

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH
... Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.0 73. 575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.comHoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.0 73. 575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.comHoàng ... 01698.0 73. 575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.comHoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.0 73. 575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.com...
 • 4
 • 683
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 3 năm 2013 môn hóa họcđáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 đại học vinhde thi khao sat chat luong lop 12 lan 2 nam 20132014 mon hoađề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinh 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2013 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 2 năm 2013 môn hóa học dh chuyên vinh lần 2 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2014 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn toánđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên vinh lần 2 năm 2013 mã đề 133đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2013 mã dề 133 môn hóađáp án đề thì khảo sát chất lượn lớp 12 lần i 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ