ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2012-2013 Môn: Hóa học pdf

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 006

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 006
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 006 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... CH3CH2CH(OH)CH3 thì sản phẩm chính thu được là : A. CH3–CH=CH–CH3 B. CH2=CH–CH2–CH3 C. (CH3)2C=CH2 D. CH3–CH=CH2 Đề 006-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 25. Khi so ... và tinh thể hợp chất hóa học. C. Liên kết kim loại hay gặp trong hợp kim tinh thể hỗn hợp hay dung dịch rắn, còn liên kết cộng hóa trị hay gặp trong tinh thể hợp chất hóa học. D. So với kim...
 • 12
 • 332
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 007

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 007
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 007 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... gam H2O. Hiđro hóa X (H2, xúc tác Pd/PbCO3) tạo sản phẩm có đồng phân hình học. X là : A. CH≡C–CH2–CH3 B. CH3–C≡C–CH3 C. CH2=CH–CH=CH2 D. CH3-C≡C–CH2-CH3 55. ... trị n trong công thức này không thể gọi là : NH[CH2]6COnA. hệ số polime hóa. B. độ polime hóa. C. hệ số trùng hợp D. hệ số trùng ngưng 23. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong định nghĩa...
 • 11
 • 393
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 009

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 009
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 008 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... mẫu thử này tan và sủi bọt khí. B. Nhận ra được Ag, vì mẫu thử này không tan C. Các mẫu thử Mg, Fe và Al cho hiện tượng giống nhau. D. Nếu thêm Ba vào dung dịch muối thu được của các mẫu thử ... ba (1) 10. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe(II) nào dưới đây là đúng ? Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử A. FeO Axit Vừa oxi hóa vừa khử B. Fe(OH)2Bazơ Chỉ...
 • 12
 • 322
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 012

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 012
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 012 (Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... giống nhau giữa sự điện phân và sự điện li là : A. đều là quá trình oxi hóa khử. B. đều có mặt các ion. C. đều nhờ vào dòng điện 1 chiều. D. đều phải có dung môi. 53. Cho 5,6 g Fe vào 250 mL ... phương trình hoá học nào sau đây đúng ? Cl2FeCH3+ HClCH2Cl Cl2Cl HClFeA. B. ClC. D. ClCl Đề 012-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 3 15. Cho dãy chuyển hóa : A có...
 • 11
 • 367
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 013

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 013
... CH2=CH–CH3 → CH2Br–CHBr–CH3 → CH2Br–CHBr–CH2Cl →CH2OH–CHOH–CH2OH B. CH2=CH–CH3 → CH2=CH–CH2Cl → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH C. CH2=CH–CH3 → CH3–CHOH–CH3 ... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 013 (Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... CH2=CH–CH3 → CH3–CHOH–CH3 → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH D. CH2=CH–CH3 → CH3–CH2–CH3 → CH2Cl–CHCl–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được...
 • 11
 • 413
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 014

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 014
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 014 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... 52. Số hóa chất tối thi u cần dùng để nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: NaOH, H2SO4, HCl, NaCl là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 53. Trong các kim loại : Fe, Zn, Pb, Mn, Mg, Sr, Cr. Số ... 22. Từ chất đầu là đá vôi và các nguyên liệu vô cơ khác có thể điều chế PVC với số phương trình hóa học tối thi u là : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 23. Đốt cháy hết hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilenglicol...
 • 11
 • 363
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 015

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 015
... NH2–CH2–COOH B. NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4 C. CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl D. ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, ... CH2=CH–CH2–Cl + H2Ot⎯⎯→ CH2=CH–CH2–OH + HCl B. CH3–CH–CH2–Cl + H2Ot⎯⎯→ CH3–CH–CH2–OH + HCl t,p⎯⎯→ C6H5–ONa + NaCl + H2O C. C6H5–Cl + 2NaOH t,p⎯⎯→ CH3–CHO ... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 015 (Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến...
 • 12
 • 309
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 016

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 016
... A. CH3–CH=CH–CH=CH–CH2–CH3 B. CH2=CH–CH=CH–CH3 B. CH3–CH=CH–CH=CH–CH3 D. CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2 Đề 016-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 2B. K và Al đều tan hết, ... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 016 (Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... hình học và khi tác dụng với dung dịch Na2CO3 thấy có khí thoát ra. Công thức cấu tạo đúng của X là : A. CH3–CH=CH–COOH. B. CH2OH –CH=CH–CHO C. HCOO–CH=CH–CH3 D. CH3–C(OH)=C(OH)–CH333....
 • 10
 • 345
 • 0

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 017

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 017
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 017 (Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ... đây ? A. CH2=CH–CH2–CH3 B. CH3–CH=CH–CH3 B. C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O D. CH3–CH2–CHOH–CH3 Đề 017-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 10 Đề 017-Copyright © quatamthat2@yahoo.com ... là : A. H2N–CH2–CH2–COOH B. CH3–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–COO–CH3 D. CH2=CH–COONH4 22. Để phân biệt glixerin (glixerol), lòng trắng trứng, hồ tinh bột bằng một hóa chất, người...
 • 10
 • 328
 • 0

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa họcđề 018 pptx

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 018 pptx
... ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC Đề 018 (Đề thi 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN CHUNG: (44 câu từ câu 1 đến ... đây có thể là công thức cấu tạo của X ? A. CH2=CH–COO–CH2–CH3 B. CH3–COO–CH2–CH=CH2 B. CH3–CH=CH–CH2–COOH D. CH3–COO–CH=CH–CH3 PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ được làm một trong ... nào trong số các chất sau khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo hỗn hợp 2 muối và nước ? (Gốc C6H5 : phenyl ) A. CH3–COO–CH=CH2 B. CH3–COO–C6H5 C. CH3–COO–CH2–C6H5...
 • 11
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn hóa họcđề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hoá họctrường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docxđề thi thử tốt nghiệp năm 2013 môn toánđề thi thử tốt nghiệp năm 2013 môn địađề thi thử khối d năm 2013 môn toánđề thi thử tốt nghiệp năm 2014 môn toánđề thi thử tốt nghiệp năm 2014 môn vănđề thi thử tốt nghiệp năm 2014 môn ngữ vănđề thi thử tốt nghiệp năm 2013 môn vănđề thi thử lớp 5 năm 20122013đề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hóađề thi tốt nghiệp thpt năm 2010 môn hoađề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn hóađề thi công chức thuế năm 2011 môn tin họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ