Báo cáo " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " pdf

Báo cáo " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " pdf

Báo cáo
... Môi trường Công nghệ sinh học năm 2011 1 ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƢỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phạm Thế Anh(1) Hoàng Hưng(2) ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu  Đánh giá tài nguyên nƣớc mặt diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá công tác quản tổng hợp nguồn nƣớc mặt tỉnh Lâm Đồng. Đề ... quản tài nguyên nƣớc.  Nguồn nhân lực năng lực cán bộ quản tài nguyên nƣớc quản môi trƣờng chƣa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Các giải pháp quản tổng hợp tài nguyên nƣớc mặt Quản...
 • 6
 • 1,142
 • 14

đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh lâm đồng đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững

đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh lâm đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
... (CNT) các cng s, 2008.  tài nghiên cu Khoa hc cp tnh: iu tra, đánh giá phân loi các đim ô nhim môi trng ti các khu đô th thuc Tnh Trà Vinh -  xut các gii pháp x lý. ... 59 3.5. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIM VÀ CN KIT NGUN TĨI NGUYểN NC 61 CHNG 4:  XUT CÁC GII PHÁP QUN LÝ TNG HP TÀI NGUYÊN NC 4.1. TIP CN QUN LÝ TNG HP TĨI NGUYểN NC THEO KHU ... S Tài nguyên Môi trng tnh Lơm ng. 16. Báo cáo tóm tt điu chnh Quy hoch tng th phát trin du lch Lâm ng đn nm 2010 đnh hng đn nm 2020 (D tho). Vin Nghiên cu và...
 • 128
 • 676
 • 1

Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững pot

Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot
... (CNT) các cng s, 2008.  tài nghiên cu Khoa hc cp tnh: iu tra, đánh giá phân loi các đim ô nhim môi trng ti các khu đô th thuc Tnh Trà Vinh -  xut các gii pháp x lý. ... 59 3.5. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIM VÀ CN KIT NGUN TĨI NGUYểN NC 61 CHNG 4:  XUT CÁC GII PHÁP QUN LÝ TNG HP TÀI NGUYÊN NC 4.1. TIP CN QUN LÝ TNG HP TĨI NGUYểN NC THEO KHU ... S Tài nguyên Môi trng tnh Lơm ng. 16. Báo cáo tóm tt điu chnh Quy hoch tng th phát trin du lch Lâm ng đn nm 2010 đnh hng đn nm 2020 (D tho). Vin Nghiên cu và...
 • 128
 • 471
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh đề xuất các giải pháp quản loại chất thải này

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này
... trên Thế giới Việt Nam1.4.1. Quản lý, xử rác thải trên Thế giớiVấn đề quản lý, xử rác thải ở các nước trên thế giới ngày càng được quantâm hơn. Đặc biệt tại các nước phát triển, công ... phổbiến ở các nước đang phát triển. Theo báo cáo: “ Diễn biến môi trường Việt Nam 2004” cho biết, hầu hết các nước Nam Á Đông Nam Á rác thải được chuyển đến các bãi chôn lấp hoặc các bãi lộ ... NamPhương pháp xử rác thải chủ đạo là chôn lấp tại các bãi rác. Theo báo cáo của sở khoa học công nghệ môi trường các tỉnh, thành theo kết quả quan trắccủa 3 vùng, mới chỉ có 32/64 tỉnh, ...
 • 81
 • 2,733
 • 11

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước đề xuất các giải pháp quản

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý
... QUỐC TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ðỀ XUẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠOTRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN ... 2009, Hiện trạng giải pháp nâng cao năng lực quản môi trường tài nguyên tỉnh Bình Phước. Luận văn Thạc sĩ. Viện tài nguyên môi trường. [16]. ðinh Xuân Thắng, 2007. Giáo trình Ô nhiễm ... phát triển KH&CN, tập 9, Môi trường & Tài nguyên – 2006. 2. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI [26]. Quản chất thải công nghiệp ở các nước ñang phát triển: ñiển hình ở Lebanon (2001) của M El-Fadel,...
 • 108
 • 1,051
 • 1

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN " pot

Báo cáo
... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái NCS. Lương Thị Mai Hương Viện Khoa học ... 1195. Đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn từ các làng nghề tái chế Do hầu hết các làng nghề thuộc cấp xã quản nên để cải thiện chất lượng môi trường sồng cho người dân lao động tại các ... một số giải pháp quản chất thải sẽ do chính quyền xã trực tiếp phụ trách. Các giải pháp chính được đề xuất như sau: Thành lập mô hình hợp tác xã thu gom, xử chất thải làng nghề: Các địa...
 • 7
 • 1,111
 • 5

Luận văn Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM đề xuất các giải pháp quản phù hợp

Luận văn Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp
... các gii pháp qun k thut phù hp vi xu hng phát trin ca ngành công nghip ch to ch bin. - Gii pháp chung trong vic qun môi trng. - Gii pháp qun x các ... ô nhim u tiên theo ti lng đc tính ln nht. - Gii pháp qun x các phân ngành gây ô nhim u tiên. -  xut các gii pháp qun phù hp vi xu hng phát trin trong ... b, các ngun lc nng lc  các c quan qun nhm theo dõi hot đng giám sát tình trng môi trng ca các c s, khu công nghip.  ng dng các tiêu chun, quy chun vào các doanh...
 • 232
 • 900
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... trên, đề tài Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích đánh giá ... vực mỏ dự báo các tác động đến môi trường do hoạt động của mỏ đến khi kết thúc mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất các giải pháp kĩ thuật giải pháp quản nhằm ... trường, đề xuất các giải pháp quản môi trường giúp cải thiện môi trường khu vực mỏ nâng cao hiệu quả quản mỏ Sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI...
 • 8
 • 1,933
 • 56

Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản

Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý
... (Nguồn: Báo cáo Phòng tài nguyên môi trường năm 2010) Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng ... việc phát triển bền vững trong tương lai. Được sự phân công của Khoa Môi Nghiên cứu đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp ... đánh giá công tác quản sử dụng tài nguyên đất tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý. 18 các hoạt động của con người làm thay đổi các...
 • 98
 • 735
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường quang trung thành phố thái nguyênđề tài đánh giá hiện trạng dự báo chất thải rắn công nghiệp nguy hại và đề xuất các giải pháp phù hợp với sự phát triển của tỉnh bình dươngđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các chung cư trên địa bàn quận bình thạnhđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận tân bình tp hcmáp dụng mô hình breeze iscst3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho kcn nhơn trạch iđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãiđtm và đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao công suất trạm trộn bê tông tươi holcim việt nam quận 9đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh bình địnhđánh giá chất lượng nước mặt thị xã cao lãnh và đề xuất các biên pháp quản lý thích hợpđánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông sài gòn đoạn từ rạch cầu ngang đến khu đô thị thủ thiêm và đề xuất các biện pháp quản lý pptđồ án đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu chung cư trên địa bàn quận bình thạnh và đề xuất các giải pháp xử lýáp dụng mô hình mike basin nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông trà khúc tỉnh quảng ngãiđánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận bình tânnghiên cứu đánh giá thực trạng chất thải rắn đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến năm 2010chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ