Nhà văn Nga L Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống” Anh (chị) hãy nêu suy n - văn mẫu

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy n - văn mẫu

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh (chị) hãy nêu suy n - văn mẫu
... l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng thí không cuộc sống”. Hành trình đi đ n l tưởng, ph n đấu theo l tưởng, cũng như một v n động vi n đi n kinh đang ... tưởng l ng n đ n chí đường, và vì l ng n đ n chỉ đường n n khi thiếu vắng n con người ta sẽ dễ l m l c, đôi khi chậm trễ tr n l trình của cuộc sống: L tường l ng n đ n chị đường. Không ... hay l một bác sĩ tài ba, con cuộc sống riêng cùng một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống được nuôi dưỡng bằng những l tưởng. N i cách khác: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng thì...
 • 2
 • 2,923
 • 3

Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng ngọn đèn chỉ đường. Không tưởng thì không phương hướng kiên định, không phương hướng thì không cuộc sống”. pot

Nghị luận xã hội - Đề bài: Nhà văn Nga Lép – Tônxtôi nói rằng: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. pot
... n i: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Th n bài 1. Thế n o l l tưởng? Vì sao l tưởng ... các lu n điểm: l tưởng l gì? Vì sao n i L tưởng l ng n đ n chỉ đường trong đời sống con người? Vì sao n i: Không l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng ... – Tônxt ôi n i rằng: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng thì không cuộc sống”. Phát biểu suy nghĩ của anh/ chị...
 • 4
 • 13,362
 • 80

Nghị luận xã hội ‘Lí tưởng ngọn đèn soi sáng’ - văn mẫu

Nghị luận xã hội ‘Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng’ - văn mẫu
... hướng thì không cuộc sống”. Nhà v n Nga L p T n- xtôi đã n i: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng thì không cuộc ... sẽ hướng tới để thực hi n trong suốt cuộc đời. Nhà v n Nga L p T n- xtôi đã n i: L tưởng l ng n đ n chỉ đường. Không l tưởng thì không phương hướng ki n định, không phương hướng ... câu n i của L p T n- xtôi mang một nghĩa rất rõ ràng: sống tr n đời, mỗi con người c n phải riêng cho mình một l tưởng sống, đó chính l ng n đ n chỉ phương rõ ràng nhất. L tưởng rất quan...
 • 2
 • 2,929
 • 8

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đờng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đờng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
... tri n tơng lai. Nhng những t liệu lao động chỉ trở thành l c l ng tích cực cải bi n đối tợng lao động khi chúng kết hợp với lao động sống. T liệu lao động dù ý nghĩa l n lao đ n đâu, nhng n u ... dựng CNXH, do chúng ta nh n thức cha đầy đủ và hết sc gian nan về CNXH, và do t tởng n n nóng mu n ngay CNXH trong thời gian g n cho l n d n đ n thc hi n xây dựng CNXH chẳng những chúng ... nhi n .Quá trình l ch sử tự nhi n ngu n gốc sâu xa ở sự phát tri n của l c l- ợng s n xuất. Những l c l ng s n xuất đợc bằng tạo ra n ng l c thực ti n của con ngời song không phải con...
 • 23
 • 1,196
 • 2

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế- xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế- xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
... L lu n đó đã đợc thừa nh n L lu n khoa học và l phơng pháp lu n cơ b n trong việc nghi n cứu l nh vực xã hội. Nhờ l lu n hình thái kinh tế - xã hội, l n đầu ti n trong l ch sử loài ngời, ... b n th n ý thức chúng không phải l nhng nguy n nh n xuất phát, l những nguy n nh n phát sinh của quá trình l ch sử, b n th n chúng cuối cùng cũng c n đợc giải thích từ những điều ki n ... tri n tơng lai. Nhng những t liệu lao động chỉ trở thành l c l ng tích cực cải bi n đối tợng lao động khi chúng kết hợp với lao động sống. T liệu lao động dù ý nghĩa l n lao đ n đâu, nhng n u...
 • 17
 • 892
 • 0

VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH TẤT YẾU CỦA SỰ LỰA CHỌN VÀ KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH TẤT YẾU CỦA SỰ LỰA CHỌN VÀ KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
... nhi n l nhanhchóng, thì thực hi n qua nhiều kho n trung gian ,qua bớc chuy n gi n tiếp vàđơng nhi n l rất phức tạp và l u dài. ông cũng n u l n những điều ki n vànhững n c l c hậu về kinh ... sống.Họ không chỉ sử dụng những công cụ lao động hi n đại c n sáng chế ra những công cụ lao động mới. N ng suất lao động l thớc đo trình độ phát tri n của lc l ng lao động s n xuất đồng ... trình xây dựng CNXH,do chúng ta nh n thức cha đầy đủ và hết sc gian nan về CNXH, và do t tởng n n nóng mu n ngay CNXH trong thời gian g n cho l n d n đ n thc hi n xây dựng CNXH chẳng những...
 • 23
 • 724
 • 0

“Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam"

“Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
... L lu n đó đã đợc thừa nh n L lu n khoa học và l phơng pháp lu n cơ b n trong việc nghi n cứu l nh vực xã hội. Nhờ l lu n hình thái kinh tế - xã hội, l n đầu ti n trong l ch sử loài ngời, ... b n th n ý thức chúng không phải l nhng nguy n nh n xuất phát, l những nguy n nh n phát sinh của quá trình l ch sử, b n th n chúng cuối cùng cũng c n đợc giải thích từ những điều ki n ... tri n tơng lai. Nhng những t liệu lao động chỉ trở thành l c l ng tích cực cải bi n đối tợng lao động khi chúng kết hợp với lao động sống. T liệu lao động dù ý nghĩa l n lao đ n đâu, nhng n u...
 • 17
 • 522
 • 0

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - x• hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường x• hội chủ nghĩa của Việt Nam

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - x• hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đường x• hội chủ nghĩa của Việt Nam
... L lu n đó đã đợc thừa nh n L lu n khoa học và l phơng pháp lu n cơ b n trong việc nghi n cứu l nh vực xã hội. Nhờ l lu n hình thái kinh tế - xã hội, l n đầu ti n trong l ch sử loài ngời, ... b n th n ý thức chúng không phải l nhng nguy n nh n xuất phát, l những nguy n nh n phát sinh của quá trình l ch sử, b n th n chúng cuối cùng cũng c n đợc giải thích từ những điều ki n ... tri n tơng lai. Nhng những t liệu lao động chỉ trở thành l c l ng tích cực cải bi n đối tợng lao động khi chúng kết hợp với lao động sống. T liệu lao động dù ý nghĩa l n lao đ n đâu, nhng n u...
 • 17
 • 446
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN
... công n i dung và cơ cấu không đồng nhất .Nh n chung , đặc điểm n y ảnh hưởng nhất định đ n công tác kế to n to n DN n i chung và kế to n chi phí n i riêng . Mỗi doanh nghiệp xây l p nhữngđặc ... kho n ti n l ơng , ti n công , các kho n phụ cấp của nh n vi n ph n xưởng , nh n vi n b n hàng và nh n vi n qu n l doanh nghiệp .Chi phí nh n công trực tíêp thường được tính trực tiếp vào từng ... liệu sử dụng li n quan đ n nhiều đốitượng không thể tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng được thì phải l a ch n tiêuchu n hợp l để tí n hành ph n bổ chúng cho các đối tượng li n quan...
 • 31
 • 297
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung bai van lap luan giai thich noi ve sach la ngon den sang bat diet cua tri tue con nguoibai van cua hoc sinh viet ve sach la ngon den sang bat diet cua tri tuegiai thich noi dung sach la ngon den sang bat diet cua tri nho con nguoimot nha van co noi sach la ngon den sang bat diet cua con nguoi hay giai thichcó nhà văn nói sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuej con ngườimot nha van co noi sach la ngon den sang bat dien cua tri tue con nguoi hay giai thich noi dung cau noi dosoan bai van mot nha van noi sach la ngon den sang bat diet cua con nguoimot nha van co noi sach la ngon den sang bat dien cua tri tue con nguoi hay giai thich cau noi domột nhà văn có nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người hay giải thích nội dung câu nói do1 nha van co noi sach la ngon den sang bat diet cua tri tue con nguoimot nha van co noi sach la ngon den bat dietcua tri tue conmot nha van noi sach la ngon den bat diet vua con nguoi hay giai thich cau noilam bai vai mot nha van da noi sanh la ngon den bat diet cua tri tue kon nguoikêt bai mot nha van noi sach la ngon đen sang bất dietmot nha van noi sach la ngon den bat diet cua tri tue con nguoiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ