đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2
... K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang| 1- ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI ... độ của ion Cu 2+ trong dung dịch tăng. K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - ... (FeO + Al 2 O3), Ba(AlO 2 ) 2 , (Fe + Al), Fe. B. (FeO + Al 2 O3), Ba(AlO 2 ) 2 , (Fe + Al 2 O3), Fe. C. (FeO + Al 2 O3), NaAlO 2 , (Fe + Al 2 O3), Fe. D. FeO, Ba(AlO 2 ) 2 , Al,...
 • 5
 • 832
 • 14

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 3

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 3
... đây không đúng? A. 2NaOH ⎯⎯⎯→®pnc 2Na + O 2 + H 2 B. Al 2 O3 ⎯⎯⎯→®pnc 2Al + 3 2 O 2 C. 2NaCl ⎯⎯⎯→®pnc 2Na + Cl 2 D. CaCl 2 ⎯⎯⎯→®pnc Ca + Cl 2 Câu 11. Khi đốt ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang | 1 -ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI ... ở cực dương. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang | 2 -Câu 10. Phương...
 • 5
 • 908
 • 12

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 4

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 4
... C 2 H4(OH) 2 . B. C 2 H4(OH) 2 và C3H7OH. C. C 2 H4(OH) 2 và C3H5(OH)3. D. C 2 H5OH và C3H6(OH) 2 . Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 ... C6H5NH 2 , CH 2 =CH–COOH, C6H5OH, CH3CH(NH 2 )CH(NH 2 )COOH, NH 2 CH 2 CH 2 COOH, HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH, HOOCCH(NH 2 )CH 2 CH(NH 2 )COOH, CH3NH 2 . Số chất tan trong nước tạo thành dung ... lượng của bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 là 2, 62 gam. Khi clo hóa X có chiếu sáng hay xúc tác Fe, đun nóng đều chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa...
 • 5
 • 511
 • 8

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 5

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 5
... Cu 2+ , Ag+, Pb 2+ , Zn 2+ . Trình tự xảy ra sự khử của các cation này trên bề mặt catot là A. Cu 2+ , Ag+, Pb 2+ , Zn 2+ . B. Ag+, Cu 2+ , Pb 2+ , Zn 2+ . C. Zn 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ , ... A. 2Al + Cr 2 O3  2Cr + Al 2 O3 B. 3CO + Fe 2 O3  2Fe + 3CO 2 C. CuO + H 2  Cu + H 2 O D. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu Câu 10. Cho 2 phản ứng sau: AgNO3 + Fe(NO3) 2  ... HCl 0,04M và H 2 SO4 0,03M. Giá trị của V là A. 300. B. 40. C. 20 0. D. 10. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 05 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò...
 • 6
 • 503
 • 7

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 6

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 6
... thứ 29 của bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cu 2+ là A. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d9. B. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p64s 2 3d6. C. 1s 2 2s 2 2p63s 2 3p63d64s 2 . D. 1s 2 2s 2 ... dạng A. CnH2n 2 O 2 . B. CnH2n–4O 2 . C. CnH2n–6O 2 . D. CnH2n–8O 2 . Câu 27 : Cho 10 gam một hỗn hợp các axit cacboxylic đơn chức là đồng phân của nhau phản ứng với 26 0 ml dung ... là A. C3H6O 2 . B. C4H8O 2 . C. C4H6O 2 . D. C5H10O 2 . Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 06 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt...
 • 6
 • 678
 • 15

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
... A. (NH4) 2 Cr 2 O7 0t Cr 2 O3 + N 2 + 4H 2 O. B. 2CrO3 + 2NH3 Cr 2 O3 + N 2 + 3H 2 O. C. 3CuO + 2NH3 3Cu + N 2 + 3H 2 O. D. Fe 2 O3 + 6HI 2FeI3 + 3H 2 O. Câu 46. ... MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O. Quá trình oxi hóa là: A. 12Cl 0 2 Cl + 2e. B. H+ + OH H 2 O. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của ... hơi của X đối với O 2 là 3,5 625 . Công thức phân tử của X là A. C6H 12 O 2 . B. C6H10O. C. C6H10O 2 . D. C5H10O 2 . Câu 4. Cho các phản ứng sau: Cl 2 + 2KI I 2 + 2KCl (1) 2KClO3...
 • 5
 • 773
 • 9

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009 pptx

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009 pptx
... H 2 SO4, FeCl 2 . Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là A. H 2 O 2 , S, SO 2 , CO 2 . B. FeCl 2 , S, SO 2 , H 2 O 2 . C. SO 2 , ZnS, FeCl 2 . D. CO 2 , Fe 2 O3, O 2 , ... SƠN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 08 -20 09 LẦN 4 Môn thi: HOÁ HỌC 12 Thời gian làm bài: 90 phút M· ®ª 519 Câu 1: Cho các chất là O 2 , SO 2 , H 2 O 2 , CO 2 ZnS, ... 2NaOH + (NH4) 2 SO4 → Na 2 SO4 + 2NH3 + 2H 2 O (3) BaCl 2 + Na 2 CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H 2 O + FeSO4 → Fe(OH) 2 + (NH4) 2 SO4 Các phản ứng thuộc loại phản...
 • 4
 • 274
 • 1

6 đề thi thử môn hóa học của thầy vũ khắc ngọc

6 đề thi thử môn hóa học của thầy vũ khắc ngọc
... đặc làm khô được các khí: A. O 2 , H 2 , SO3, Cl 2 , NO B. O 2 , H 2 , NO 2 , H 2 S, Cl 2 C. N 2 , H 2 , SO 2 ,CO 2 , Cl 2 D. Cl 2 , SO 2 , CO 2 , NO 2 , H 2 S B. Theo chương trình Nâng ... hoá. Câu 42: Có thể dùng H 2 SO4 đặc làm khô được các khí: A. O 2 , H 2 , SO3 B. O 2 , H 2 , NO 2 , H 2 S, Cl 2 C. N 2 , H 2 , SO 2 ,CO 2 D. Cl 2 , SO 2 , CO 2 , NO 2 , H 2 S Câu 43: ... ứng: 43 2 3 4 22 22 3 32 2 2 3 22 2 22 2Al C + H O Al(OH) + CHNaH + H O NaOH + HNaNH + H O NaOH + NHZn P + H O Zn(OH) + PHF + H O HF + OC H + H O →↓↑→↑→↑→↓↑→↑ 2 Hg3 24 2 32 43 CH...
 • 41
 • 3,892
 • 8

Đề thi thử môn hóa 8 năm 2008-2009 của Bắc Sơn

Đề thi thử môn hóa 8 năm 2008-2009 của Bắc Sơn
... KClO3 t ,xt 2 KCl + 3 O 2 d) 2 Al(OH)3 + 3 H 2 SO4 Al 2 (SO4)3 + 6 H 2 Oe) 4 FeS 2 + 11 O 2 2 Fe 2 O3 + 8 SO 2 f) 2 Cu(NO3) 2 2 CuO + 4 NO 2 + O 2 Câu 2: (4 điểm) _ Dùng que ... O 2 ( than hồng bùng cháy) C + O 2 CO 2 (1đ) _ Khí không cháy là CO 2 . _ Khí cháy đợc là H 2 và CO. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O 2 CO + O 2 2 CO 2 (1,5đ) _ Sau phản ứng cháy của H 2 ... K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 b) Fe3O4 + CO Fe + CO 2 c) KClO3 KCl + O 2 d) Al(OH)3 + H 2 SO4 Al 2 (SO4)3 + H 2 Oe) FeS 2 + O 2 Fe 2 O3 + SO 2 f) Cu(NO3) 2 CuO + NO 2 + O 2 Câu...
 • 3
 • 1,370
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap de thi thu mon hoa cua thay vu khac ngoctom tat li thuyet hoa cua thay pham ngoc sonđề thi thử môn hóa của các trường chuyênđề thi thử môn hóa của đại học vinhđề thi thử môn hóa của các trường chuyên 2012de thi thu mon hoa cua gstt group50 de thi thu mon hoa cua nguyen anh phuongtuyen tap de thi thu mon hoa cua truong chuyen tren ca nuochuong dan giai chi tiet de thi thu mon hoa cua cac truong chuyen1000 de thi thu mon hoa cua nguyen anh phongđề thi thử môn hóa đại học vinh lần 3 năm 2015đề thi thử môn toán của trường thpt nguyễn khuyến hcm 2014đề thi thử môn hóa chuyên hà nội amsterdam lần 1 2014video bài giảng của thầy phạm ngọc sơncác bài giảng của thầy phạm ngọc sơnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam